تبیین رقابت‌پذیری پایدار از طریق موفقیت بین‌المللی و نوآوری باز در شرکت‌های خلاق کوچک و متوسط: نقش تعدیل‌گر قابلیت اتحاد دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22034/imj.2024.379574.2681

چکیده

امروزه، دستیابی به موفقیت و رقابت‌پذیری پایدار توسط شرکت‌ها به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط به‌دلیل محدودیت منابع، بسیار مشکل است. بنابراین دستیابی به این مهم، نیازمند خلاق بودن شرکت‌ها، به‌کارگیری رویکردها و راهبردهای جدید برای ورود به بازارهای بین‌المللی است. ازاین‌رو، هدف این مطالعه، بررسی نقش تعدیل‌گری قابلیت اتحاد دیجیتال در رابطه بین نوآوری باز بین‌المللی، موفقیت بین‌المللی و رقابت‌پذیری پایدار در بین شرکت‌های خلاق کوچک و متوسط است. این پژوهش از انواع بررسی‌های فرضیه‌ای و استنتاجی است که پیامدهای کاربردی دارد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های خلاق کوچک و متوسط ایرانی است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد و با نظرات مدیران جامعه آماری انجام شده است. داده‌های گردآوری‌شده به روش الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزارهای SPSS24 و SmartPLS3 تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که نوآوری باز بین‌المللی بر موفقیت بین‌المللی و رقابت‌پذیری پایدار، اثر مستقیم دارد. نقش میانجی موفقیت بین‌المللی در رابطه بین نوآوری باز بین‌المللی و رقابت‌پذیری پایدار، معنادار حاصل شد. از سوی دیگر، رابطه بین نوآوری باز بین‌المللی و موفقیت بین‌المللی نیز توسط قابلیت اتحاد دیجیتال تعدیل می‌شود. این مطالعه با ارائه الگوی مفهومی جدید نشان می‌دهد که شرکت‌های خلاق کوچک و متوسط برای رسیدن به رقابت پایدار، نیازمند نوآوری باز بین‌المللی و قابلیت اتحاد دیجیتال هستند که اهمیت زیادی برای موفقیت بین‌المللی آنها دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining sustainable competitiveness through international success and open innovation in SMCEs: The moderating role of digital alliance capability

نویسندگان [English]

  • Naser Seifollahi 1
  • Younes Nikkhah 2
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, achieving success and sustainable competitiveness by firms, especially for SMEs, is very difficult due to limited resources. Therefore, achieving this goal requires firms to be creative, to use new approaches and strategies to enter international markets. Therefore, purpose of this study is to investigate the moderating role of digital alliance in the relationship between international open innovation, international success and sustainable competitiveness among small and medium creative enterprises. This research is a hypothetical and inferential study that has practical implications. The statistical population of the research includes small and medium creative enterprises (SMCEs) of Iran. The data collected by structural equation modeling method were analyzed by SPSS24 and SmartPLS3 software. The collected data have been analyzed by structural equation modeling and partial least squares. Findings show that international open innovation has a direct effect on international success and sustainable competitiveness. The mediating role of international success in relationship between international open innovation and sustainable competitiveness was found to be significant. On the other hand, the relationship between international open innovation and international success is also moderated by digital alliance capability. By presenting a new conceptual model, this study showed that small and medium creative enterprises need international open innovation and digital alliance capabilities to achieve sustainable competition, which are important for their international success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Open Innovation
  • Digital Alliance
  • International Success
  • Sustainable Competitiveness
  • SMCEs
اسدی‌فرد، ر.، چوخاچی‌زاده مقدم، ا. و گودرزی، م.، 1395. الگویی برای دسته‌بندی و مطالعه عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه‌های همکاری بین‌المللی. مدیریت نوآوری، 5(1)، 150-129.
آقاجانیان، ش.، طبائیان، س.ک.، رادفر، ر. و سیدحسینی، س.م.، 1399. ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت نوآوری، 9(1)، 57-23.
بلوه، خ.، ثقفی، ف.، موسی‌خانی، م.، تاجفر، ا. و محقر، ع.، 1400. ارائه چارچوب مدیریت دانش در شرکت‌ها متناسب با نوآوری باز با روش فراترکیب. مدیریت توسعه فناوری، 9(4)، 74-45.
حسینی، س.ص.، کرمی، ا. و نیکخواه، ی.، 1397. مدل‌سازی معادلات ساختاری با SmartPLS V3: رویکرد پایان‌نامه‌نویسی و مقاله‌نویسی. چاپ اول. تهران: انتشارات اندیشه فاضل.
دانشور دیلمی، م.، طیبی ابوالحسنی، س.ا. و اسدی خانقاه، ش.، 1398. تأثیر پیش‌زمینه‌های سازمانی بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‎‌گر پویایی‎‌های محیطی و رقابت‌‎پذیری (مورد مطالعه شرکت‌های حاضر در INOTEX). مدیریت توسعه فناوری، 7(1)، 161-119.
رحمان‌زاده، س.، پیشوایی، م. و رسولی، م.، 1399. ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز. مدیریت نوآوری، 9(3)، 100-79.
رفاح‌کهریز، آ.، محمدزاده، ی.، محسنی زنوزی، س.ج.، هاشمی برنج آبادی، ن. و قاسم‌زاده، ن.، 1398. تأثیر رقابت‌پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال‌توسعه و توسعه‌یافته. سیاست‌های راهبردی و کلان، 7(25)، 107-86.
رودساز، ح.، سیدنقوی، م. و عبدلی مسینان، ف.، 1399. تأثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش. مطالعات مدیریت صنعتی، 18(59)، 150-117.
روستایی، ر. و شیرازیان، ز.، 1398. بررسی نقش شدت کارآفرینی و گرایش استراتژیک بر ایجاد قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی. مدیریت کسب‌وکار، 11(42)، 47-22.
سرائی، ل. و غفاری، ب.، 1398. بررسی تأثیر روابط مدیریتی در نوآوری باز، با توجه به ظرفیت جذب در شرکت‌های فناور و نوآور. سیاست‌نامه علم و فناوری، 09(2)، 110-97.
شهبازی، ک.، موحدی، م. و برومند، ی.، 1397. رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم‌یافته. پژوهشنامه بازرگانی، 22(88)، 113-77.
ملکی مین‌باش‌رزگاه، م. و کهیاری حقیقت، ا.، 1395. بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان). نوآوری و ارزش آفرینی، 9(5)، 136-123.
Aghajanian, S., Tabaian, S.K., radfar, R., & seyedhosseini, S.M. (2020). A conceptual framework for open innovation portfolio management in ICT companies. Innovation Management Journal, 9(1), 23-57. [In Persian]
Albats, E., Alexander, A., Mahdad, M., Miller, K. and Post, G., 2020. Stakeholder management in SME open innovation: Interdependences and strategic actions. Journal of Business Research, 119, 291-301.
Asadifard, R., ChookhachiZadeh Moghadam, A., & Goodarzi, M. (2023). A model for classification and study of success factors in international collaborative networks. Innovation Management Journal, 5(1), 129-150. [In Persian]
Baierle, I.C., Benitez, G.B., Nara, E.O.B., Schaefer, J.L. and Sellitto, M.A., 2020. Influence of open innovation variables on the competitive edge of small and medium enterprises. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4), 1-17.
Balweh, K., Saghafi, F., Mousakhani, M., Tajfar, A.H., & Mohaghar, A. (2022). A framework for knowledge management for open innovation with meta-synthesis method. Journal of Technology Development Management, 9(4), 45-74. [In Persian]
Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
Bellantuono, N., Pontrandolfo, P. and Scozzi, B., 2013. Different practices for open innovation: A context-based approach. Journal of Knowledge Management, 17(4), 558-568.
Bereznoy, A., Meissner, D. and Scuotto, V., 2021. The intertwining of knowledge sharing and creation in the digital platform based ecosystem. A conceptual study on the lens of the open innovation approach. Journal of Knowledge Management, 25(8), 2022-2042.
Binder, P., 2018. Impacts of network relationships on absorptive capacity in the context of innovation. Service Industries Journal, 40(2), 1-29.
Bresciani, S., Ferraris, A. and Del Giudice, M., 2018. The management of organizational ambidexterity through alliances in a new context of analysis: Internet of Things (IoT) smart city projects. Technological Forecasting and Social Change, 136, 331-338.
Brunswicker, S. and Schecter, A., 2019. Coherence or flexibility? The paradox of change for developers’ digital innovation trajectory on open platforms. Research Policy, 48(8), 1-16.
Carlin, W., Glyn, A. and Van Reenen, J., 2001. Export market performance of OECD Countries: An empirical examination of the role of cost competitiveness. The Economic Journal, 111(468), 128-162.
Castellanos, T.F.S., Valencia, F.E., & Henao, L.F.B. (2021). Internationalization and open innovation in SMEs from the horticultural sector in Colombia. Journal of Management, 37(71), 1-17.
Cheng, C.C.J. and Shiu, E.C., 2015. The inconvenient truth of the relationship between open innovation activities and innovation performance. Management Decision, 53(5), 625-647.
Chesbrough, H., Lettl, C. and Ritter, T., 2018. Value creation and value capture in open innovation. Journal of Product Innovation Management, 35(6), 930-938.
Conti, G., Lo, T.A. and Maggioni, D., 2014. Spillovers through backward linkages and the export performance of business services. Evidence from a sample of Italian firms. International Business Review, 23(3), 552-565.
Daneshvar Deylami, M., Tayebi Abolhasani, A., & Asadi Khanghah, S. (2019). The effect of organizational background on strategic innovation, regarding the role of environmental dynamics and competitiveness (Case study of INOTEX companies). Journal of Technology Development Management, 7(1), 119-161. [In Persian]
Demir, R., Campopiano, G., Kruckenhauser, C. and Bauer, F., 2021. Strategic agility, internationalization speed and international success: The role of coordination mechanisms and growth modes. Journal of International Management, 27(1), 1-20.
DeSilva, M. and Wright, M., 2019. Entrepreneurial co-creation: societal impact through open innovation. R&D Management, 49(3), 318-342.
Dyer, J.H., Singh, H. and Hesterly, W.S., 2018. The relational view revisited: a dynamic perspective on value creation and value capture. Strategic Management Journal, 39(12). 3140-3162.
Freixanet, J., 2012. Export promotion programs: Their impact on companies’ internationalization performance and competitiveness. International Business Review, 21(6), 1065-1086.
Freixanet, J., Braojos, J., Rialp-Criado, A. and Rialp-Criado, J., 2020. Does international entrepreneurial orientation foster innovation performance? The mediating role of social media and open innovation. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 22(1), 33-44.
Hagedoorn, J., 2012. Inter-firm R&D partnerships: An overview of patterns and trends since 1960. Research Policy, 31(4), 477-492.
Helfat, C.E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H. and Teece, D., 2007. Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations. Blackwell, Hoboken, NJ.
Henseler, J. Ringle, C.M. and Sinkovics, R.R., 2009. The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-320.
Hohenthal, J., Johanson, J. and Johanson, M., 2014. Network knowledge and businessrelationship value in the foreign market. International Business Review, 23(1), 4-19.
Hosseini, S.S., Karami, A., & Nikkhah, Y. (2018). Structural equation modeling with SmartPLS V3: The approach to thesis writing and essay writing. First Edition, Tehran: Andisheh Fazel Publications. [In Persian]
Jasimuddin, S.M. and Naqshbandi, M.M., 2019. Knowledge infrastructure capability, absorptive capacity and inbound open innovation: evidence from SMEs in France. Production Planning and Control, 30(10), 893-906.
Kalinic, I., Sarasvathy, S.D. and Forza, C., 2014. Expect the unexpected’: Implications of effectual logic on the internationalization process. International Business Review, 23(3), 635-647.
Khan, Z., Rao-Nicholson, R. and Tarba, S.Y., 2018. Global networks as a mode of balance for exploratory innovations in a late liberalizing economy. Journal of World Business, 53(3), 392-402.
Kim, D., Jean, R.J.B. and Sinkovics, R.R., 2018. Drivers of virtual inter firm integration and its impact on performance in international customer-supplier relationships. Management International Review, 58(3), 495-522.
Kujala, I. and Tornroos, J.A., 2018. Internationalizing through networks from emerging to developed markets with a case study from Ghana to the USA. Industrial Marketing Management, 69, 98-109.
Leckel, A., Veilleux, S. and Dana, L.P., 2020. Local open innovation: a means for public policy to increase collaboration for innovation in SMEs. Technological Forecasting and Social Change, 153, 1-20.
Lee, K. and Yoo, J., 2019. How does open innovation lead competitive advantage? A dynamic capability view perspective. PLoS ONE, 14(11), 1-18.
Maleki Minbashrazgah, M., & Kohyari Haghighat, A. (2019). The effect of marketing innovation on business competitive strategy (A study in industrial cluster of auto parts in Semnan industrial parks). Journal of Innovation and Value Creation, 5(9), 123-136. [In Persian]
Martinez-Roman, J.A., Gamero, J., Delgado-Gonzalez, M.d.L. and Tamayo, J.A., 2019. Innovativeness and internationalization in SMEs: An empirical analysis in European countries. Technological Forecasting and Social Change, 146, 1-13.
Millson, M.R., 2015. Exploring the nonlinear impact of organizational integration on new product market success. Journal of Product Innovation Management, 32(20), 279-289.
Morgan, N.A., Feng, H. and Whitler, K.A., 2018. Marketing capabilities in international marketing. Journal of International Marketing, 26(1), 61-95.
Musteen, M., Datta, D.K. and Butts, M.M., 2014. Do international networks and foreign market knowledge facilitate SME internationalization? Evidence from the Czech Republic. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(4), 749-774.
Paul, J. and Rosado-Serrano, A., 2019. Gradual Internationalization vs born-global/international new venture models: A review and research agenda. International Marketing Review, 36(3), 830-858.
Popa, S., Soto-Acosta, P. and Martinez-Conesa, I. 2017. Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting and Social Change, 188, 134-142.
Pundziene, A., Nikou, S. and Bouwman, H., 2022. The nexus between dynamic capabilities and competitive firm performance: the mediating role of open innovation. European Journal of Innovation Management, 25(6), 152-177.
Puthusserry, P., Khan, Z., Knight, G. and Miller, K., 2020. How do rapidly internationalizing SMEs learn? Exploring the link between network relationships, learning approaches and post-entry growth of rapidly internationalizing SMEs from emerging markets. Management International Review, 60(4), 515-542.
Rahmanzadeh, S., pishvaei, M., & Rasouli, M.R. (2020). A decision support model to distribute the benefits of open innovation process. Innovation Management Journal, 9(3), 79-100. [In Persian]
Refah-Kahriz, A., Mohammadzadeh, Y., Mohseni Zonouzi, S.J., Hashemi Berenjabadi, N., & Ghasemzadeh, N. (2019). The effect of competitiveness on economic performance in selected developing and developed countries. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 7(1), 86-107. [In Persian]
Rostaei, R., & Shirazian, Z. (2019). Examining the role of entrepreneurial intensity and strategic orientation on creating competitiveness and export performance. Journal of Business Management, 11(42), 22-47. [In Persian]
Rudsaz, H., seyed naghavi, M.A., & Abdoli Masinan, F. (2020). The effect of open innovation on competitive advantage considering the mediation role of knowledge management. Industrial Management Studies, 18(59), 117-150. [In Persian]
Santoro, G., Mazzoleni, A., Quaglia, R. and Solima, L., 2019. Does age matter? The impact of SMEs age on the relationship between knowledge sourcing strategy and internationalization. Journal of Business Research, 128, 779-787.
Saraei, L., & Ghaffari, B. (2019). Investigate the effect of managerial relationships on open innovation, considering the absorption capacity of innovative and innovative firms. Science and Technology Policy Letters, 9(2), 97-110. [In Persian]
Scuotto, V., Santoro, G., Bresciani, S. and Del Giudice, M., 2017. Shifting intra-and inter-organizational innovation processes towards digital business: an empirical analysis of SMEs. Creativity and Innovation Management, 26(3), 247-255.
Shahbazi, K., Movahedi, M., & Brumand, Y. (2018). Reciprocal relationship between innovation and exports in SME’s: Application of multiple correspondence analysis and generalized structural equation model. Iranian Journal of Trade Studies, 22(88), 77-113. [In Persian]
Sheng, M.L. and Hartmann, N.N., 2019. Impact of subsidiaries’ cross-border knowledge tacitness shared and social capital on MNCs’ explorative and exploitative innovation capability. Journal of International Management, 25(4), 1-16.
Singh, S.K., Gupta, S., Busso, D. and Kamboj, S., 2019. Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open innovation and organizational performance. Journal of Business Research, 128, 788-798.
Sukumar, A., Jafari-Sadeghi, V., Garcia-Perez, A. and Dutta, D.K., 2020. The potential link between corporate innovations and corporate competitiveness: evidence from IT firms in the UK. Journal of Knowledge Management, 24(5), 965-983.
Taghizadeh, S.K., Nikbin, D., Alam, M.M.D., Rahman, S.A. and Nadarajah, G., 2021. Technological capabilities, open innovation and perceived operational performance in SMEs: the moderating role of environmental dynamism. Journal of Knowledge Management, 25(6), 1486-1507.
Wang, C. and & Hu, Q., 2020. Knowledge sharing in supply chain networks: effects of collaborative innovation activities and capability on innovation performance. Technovation, 94/95, 1-13.
Yoon, J., Sung, S. and Ryu, D., 2020. The role of networks in improving international performance and competitiveness: Perspective view of open innovation. Sustainability, 12(1269), 1-16.
Zahoor, N., Khan, Z., Arslan, A., Khan, H. and Tarba, S.Y., 2022. International open innovation and international market success: an empirical study of emerging market small and medium-sized enterprises. International Marketing Review, 39(3), 755-782.
Zhong, W., Peng, J. and Liu, C., 2013. Internationalization performance of Chinese multinational companies in the developed markets. Journal of Business Research, 66(12), 2479-2484.