تحلیل نقش سرمایه‌گذاران خطرپذیر به عنوان میانداران شبکه‌های نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران (a.movahed@yahoo.com)

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران (نویسنده مسئول، zakery@iust.ac.ir)

3 عضو هیات علمی وابسته دانشکده مدیریت اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران (nouralizadeh@alumni.iust.ac.ir)

10.22034/imj.2024.375359.2672

چکیده

ضرورت وجود میاندار در رهبری شبکه‌های‌ نوآوری مورد تاکید است. سرمایه‌گذاران خطرپذیر فعالیت‌های شبکه‌ای گسترده و نفوذ بالایی در شرکتهای تحت حمایت خود دارند که آنها را در جایگاه سازمان‌دهی شبکه‌های نوآوری قرار می‌دهد؛ ولی بررسی نقش‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز آنها برای میانداری در پژوهش‌های پیشین کم‌رنگ بوده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش‌ها و قابلیت‌های سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای میانداری شبکه‌های نوآوری است. برای این منظور، از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند 3 سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی در کشور انتخاب و با بررسی و تحلیل اسناد و گزارش‌های قابل دسترس و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته با 6 نفر از افراد مطلع این شرکتها، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و جهت تحلیل و یکپارچه­سازی داده‌ها از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم‌افزار MaxQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج، 7 مضمون فراگیر شامل جذب اعضای کلیدی، مدیریت دانش، ایجاد زنجیره ارزش و همکاری، ایجاد ثبات و انگیزه­دهی، ارزیابی و صیانت از نوآوری به عنوان مجموعه نقشهای مهم سرمایه­گذاران خطرپذیر در جایگاه میان­داران شبکه­های نوآوری و همچنین قابلیت‌های مورد نیاز برای تحقق نقشها (شامل قابلیت‌های فنی، مدیریتی و شبکه‌سازی) شناسایی شد. بر اساس این نقش‌ها و قابلیت‌ها وضعیت سه سرمایه‌گذار خطرپذیر مورد مطالعه مقایسه و استنباط‌هایی در خصوص عوامل موفقیت ایفای نقش راهبری شبکه نوآوری توسط سرمایه گذاران خطرپذیر بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of venture capitalists as Orchestra tors of innovation Networks

نویسندگان [English]

  • Ali Movahed 1
  • amir zakery 2
  • Hamidreza Nouralizadeh 3
1 Graduated from Master of Business Administration, Faculty of Economic Management and Development Engineering, Iran University of Science and Technology (a.movahed@yahoo.com)
2 Member of the academic staff of the Faculty of Economic Management and Advancement Engineering, Iran University of Science and Technology (corresponding author, zakery@iust.ac.ir)
3 Member of the affiliated faculty of the Faculty of Economic Management and Development Engineering, Iran University of Science and Technology (nouralizadeh@alumni.iust.ac.ir)
چکیده [English]

The necessity of existence of orchestrator in the leadership of innovation networks is emphasized. Venture capitalists have extensive network activities and high influence in the companies they support, which puts them in the position of organizing innovation networks; but the investigation of their roles and capabilities needed for orchestratation has been weak in previous researches. The purpose of the current research is to analyze the roles and capabilities of venture capitalists for orchestratoring innovation networks. For this purpose, in this research, a multiple-case study and data collection was done through a purposeful sampling method with semi-structured interviews with 6 experts active in 3 venture capital companies in Iran, and in order to analyze and integrate the obtained data, a qualitative method of thematic analysis and MaxQDA softwar was used.  According to the obtained results 7 key themes were recognized including, attracting key members, managing knowledge, creating a value chain and cooperation, creating stability and motivating the members of the network and evaluating them, as main orchestrators' role, as well as, required capabilities (including technical, managerial and networking) to be successful in performing these roles. Based on these roles and capabilities, the situation of the three venture capitalists under study was compared and conclusions were drawn regarding the success factors of playing the leadership role of the innovation network by the venture capitalists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Network
  • Orchestration
  • Orchestration Capabilities
  • Venture Capital
  • Corporate Venture Capital
  • Thematic Analysis
انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور (1402)، گزارش عملکرد اعضای انجمن در سال1401، قابل دسترس در : https://irvc.ir/reports/GozareshVC-1400.pdf
حقیقی, مجید, آراستی, محمدرضا, بحری, عباس, سیف الدین اصل, امیر علی, نیلفروشان, هادی و اصلانی, علیرضا. (1398). شکل گیری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی: مورد کاوی شبکه طراحی و ساخت توربین بادی مگاواتی. مدیریت نوآوری، 8(3)، 1-22.
متوسلی, محمود, شجاعی, سعید, محمدی الیاسی, قنبر, و چیت سازان, هستی. (1396). واکاوی چالش‌های نهادی تبادلات سرمایه‌گذاران خطرپذیر با شرکت‌های فناوری‌محور. سیاست علم و فناوری،10(4)، 1-14.
مجیدی خامنه, شیوا, داوری, علی, و محمدزاده, امیر. (1401). الگوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی با رویکرد فین‌تک در نظام بانکی کشور. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, . doi: 10.22034/jtd.2022.697430
مسگری, محمدعلی, ذاکری, امیر, و پیشوایی, میرسامان. (1400). ارائه مدلی به منظور ساختاردهی به قابلیتهای میانداری شبکه نوآوری در صنعت خودروی برقی ایران. مدیریت نوآوری، 10(1)، 133-159.
ین ، ر.،(1376) . تحقیق موردی ، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
Acs, Z. (2008). Foundations of high-impact entrepreneurship. Boston, MA: NOW Publ.
Aarikka-Stenroos, L., Jaakkola, E., Harrison, D., Mäkitalo-Keinonen, T., )2017(. How to manage innovation processes in extensive networks: A longitudinal study. Ind. Mark. Manag. 67, 88–105.
Barney, J. B., Busenitz, L. W., Moesel, D. D., Fiet, J. O., (1997). The framing of perceptions of fairness in the relationship between venture capitalists and new venture teams. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(3), 5-22.
Batterink, M. H., Wubben, E. F., Klerkx, L., & Omta, S. W. F. (2010). Orchestrating innovation networks: The case of innovation brokers in the agri-food sector. Entrepreneurship and regional development, 22(1), 47-76.
Bereczki, I. (2019). An open innovation ecosystem from a startup’s perspective. International Journal of Innovation Management, 23(08), 1940001.
Bigliardi, B., & Galati, F. (2016). Which factors hinder the adoption of open innovation in SMEs? Technology Analysis & Strategic Management, 28(8), 869-885.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Breznitz, D., Forman, C., & Wen, W. (2018). The role of venture capital in the formation of a new technological ecosystem: Evidence from the cloud. MIS quarterly, 42(4).
Chesbrough, H., Lettl, C., Ritter, T., 2018. Value Creation and Value Capture in Open Innovation. J. Prod. Innov. Manag. 35, 930–938.
Clarysse, B., & Bruneel, J. (2007). Nurturing and growing innovative start‐ups: the role of policy as integrator. R&d Management, 37(2), 139-149.
Cooke, P. (2001). Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and corporate change, 10(4), 945-974.
Cooper, C. E., Hamel, S. A., & Connaughton, S. L. (2012). Motivations and obstacles to networking in a university business incubator. The Journal of technology transfer, 37(4), 433-453.
Dhanaraj, C., & Parkhe, A. (2006). Orchestrating Innovation Networks. The Academy of Management Review, 31(3), 659-669.
Ferraris, A. and Grieco, C. (2015), “The role of the innovation catalyst in social innovation-an Italian case study”, Sinergie, Sinergie Italian Journal of Management, Vol. 33 No. 97, pp. 127-144.
‌Ferrary, M., & Granovetter, M. (2009). The role of venture capital firms in Silicon Valley’s complex innovation network. Economy and Society, 38, 326–359.
Fried, V. H., Bruton, G. D., & Hisrich, R. D. (1998). Strategy and the board of directors in venture capital-backed firms. Journal of business venturing, 13(6), 493-503.
Gulati, R. (2007). Managing network resources: Alliances, affiliations, and other relational assets. Oxford University Press on Demand.
Wang H., Wuebker R.J, Han S., Ensley M.D., (2009). Strategic alliances by venture capital backed firms: an empirical examination. 179 – 196
Hamdouch, A., Laperche, B., & Munier, F. (2008). The collective innovation process and the need for dynamic coordination: general presentation. Journal of Innovation Economics, (2), 3-13.
Heidenreich, S., Landsperger, J., Spieth, P., )2016(. Are Innovation Networks in Need of a Conductor? Examining the Contribution of Network Managers in Low and High Complexity Settings. Long Range Plann. 49, 55–71.
Hernandez, E., Sanders, W. G., & Tuschke, A. (2015). Network defense: Pruning, grafting, and closing to prevent leakage of strategic knowledge to rivals. Academy of Management Journal, 58(4), 1233-1260.
Hochberg, Y., Ljungqvist, A., & Lu, Y. (2007). Whom you know matters: Venture capital networks and investment performance. Journal of Finance, 62, 251–301.
Hsu, D. H. (2006). Venture capitalists and cooperative start-up commercialization strategy. Management Science, 52(2), 204-219.
Hurmelinna-Laukkanen, P., & Nätti, S. (2017). Orchestrator types, roles and capabilities–A framework for innovation networks. Industrial Marketing Management, 74, 65-78.
Hurmelinna-Laukkanen, P., Möller, K., Nätti, S., 2022. Orchestrating innovation networks: Alignment and orchestration profile approach. J. Bus. Res. 140, 170–188.
Kenney, M. (2000). Understanding Silicon Valley: The anatomy of an entrepreneurial region. Stanford University Press.
Littunen, H., & Niittykangas, H. (2010). The rapid growth of young firms during various stages of entrepreneurship. Journal of Small Business and Enterprise Development.
Lindsey, L. (2008). Blurring firm boundaries: The role of venture capital in strategic alliances. The Journal of Finance, 63(3), 1137-1168.
Megginson, W. L., & Weiss, K. A. (1991). Venture capitalist certification in initial public offerings. The Journal of Finance, 46(3), 879-903.
Möller, K., Halinen, A., 2017. Managing business and innovation networks—From strategic nets to business fields and ecosystems. Ind. Mark. Manag. 67, 5–22.
Nambisan, S. and Sawhney, M. (2011), “Orchestration processes in network-centric innovation: evidence from the field”, The Academy of Management Perspectives, Vol. 25 No. 3, pp. 40-57.
Paradkar, A., Knight, J., & Hansen, P. (2015). Innovation in start-ups: Ideas filling the void or ideas devoid of resources and capabilities? Technovation, 41, 1-10.
Pettersen, I. B., Aarstad, J., Høvig, Ø. S., & Tobiassen, A. E. (2015). Business incubation and the network resources of start-ups. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1), 1-17.
Phan, P. H., Siegel, D. S., & Wright, M. (2005). Science parks and incubators: observations, synthesis and future research. Journal of business venturing, 20(2), 165-182.
Pinch, S., & Sunley, P. (2009). Understanding the role of venture capitalists in knowledge dissemination in technology agglomerations: A case study of the University of Southampton spin-off cluster. Venture Capital, 11(4), 311–333
Powell, W., Koput, K., Bowie, J., & Smith-Doerr, L. (2002). The spatial clustering of science and capital: Accounting for biotech firm-venture capital relationships. Regional Studies, 36(3), 291–305
Reypens, C., Lievens, A., & Blazevic, V. (2016). Leveraging value in multi-stakeholder innovation networks: A process framework for value co-creation and capture. Industrial Marketing Management, 56, 40-50.
Robertson, P. L., & Langlois, R. N. (1995). Innovation, networks, and vertical integration. Research policy, 24(4), 543-562.
Rosenberg, D. (2002). Cloning Silicon Valley: The next generation high tech hotspots. London.
Sahlman, W. A. (1990). Why sane people shouldn't serve on public boards. Harvard Business Review, 68(3), 28-32.
Siachou, E., & Apostolidis, D. (2013, September). Do it Like the European Union (EU) Does: The Applicability of EU Knowledge Cost Management to Start ups. In European Conference on Knowledge Management (p. 634). Academic Conferences International Limited.
Smith, D. A., & Lohrke, F. T. (2008). Entrepreneurial network development: Trusting in the process. Journal of Business Research, 61(4), 315-322.
Strömsten T. & Waluszewski, A., (2012). Governance and resource interaction in networks. The role of venture capital in a biotech start-up. 232 – 244
Sun, S. L., Chen, V. Z., Sunny, S. A., & Chen, J. (2019). Venture capital as an innovation ecosystem engineer in an emerging market. International Business Review, 28(5), 101485.
 Thomas, E., Faccin, K., & Asheim, B. T. (2021). Universities as orchestrators of the development of regional innovation ecosystems in emerging economies. Growth and change, 52(2), 770-789.
Yaghmaie, P., & Vanhaverbeke, W. (2019). Identifying and describing constituents of innovation ecosystems: A systematic review of the literature. EuroMed Journal of Business.
Yannis Pierrakis & George Saridaki (2017). Do publicly backed venture capital investments promote innovation? Differences between privately and publicly backed funds in the UK venture capital market. 55 – 64.
Zook, M. A. (2004). The knowledge brokers: Venture capitalists, tacit knowledge and regional development. International Journal of Urban and Regional Research, 28(3), 621–641.