دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1402 
الگوی نظری افزایش بهره‌وری تحقیق و توسعه در فضای نوآوری باز مبتنی بر سکوی مشترک

صفحه 135-164

حسین کاشی؛ منوچهر منطقی؛ چنگیز والمحمدی؛ کامبیز جلالی فراهانی