تعیین نرخ اعطای تسهیلات در صندوق‌های حمایت از نوآوری با استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فناوری گرایش نوآوری، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران، تهران، ایران./ نویسندۀ مکاتبات mebostanara@gmail.com

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه، تهران، ایران

چکیده

الگوهای قیمت‌گذاری دارایی‌ها و به‌طور ویژه CAPM برای تعیین بازده موردانتظار از سهام شرکت‌ها، کاربرد دارند. می‌دانیم این نرخ از ورودی‌های اصلی ارزش‌گذاری به روش تنزیل جریانات نقدی است. همچنین تعیین یک نرخ تسهیلات متناسب با خطر صنعت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که در مراحل دوم و بعدیِ جذب سرمایه قرار دارند، به حفظ و افزایش منابع صندوق تسهیلات‌دهنده کمک می‌کند. هدف از این پژوهش، بررسی این موضوع است که آیا می‌توان به جز بتای بازار یک عامل خطر جدید مبتنی‌بر دانش‌بنیان بودن یا نبودن شرکت در CAPM داشت؟ برای بررسی این موضوع باید ابتدا در مرحله اول (رگرسیون‌های سری زمانی) بتاهای هر پرتفولیو را استخراج کرد و سپس در مرحلۀ دوم (رگرسیون‌های مقطعی) توضیح‌پذیر بودنِ پراکندگی میانگین بازده مازاد پرتفولیوها با استفاده از ضرایب حساسیت هر پرتفولیو به عوامل خطر الگو را سنجید. بنا بر نتایج به‌دست‌آمده عامل دانش‌بنیان بودن یا نبودن یک عامل خطر جدید نیست، اما پرتفولیوهای دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان در صنایع یکسان بتاهای CAPM متفاوتی داشته‌اند. ازاین‌رو بهتر است برای یافتن نرخ بازده موردانتظار از سهام یک شرکت دانش‌بنیان، حتی‌الامکان از داده‌های شرکت‌های بورسی دانش‌بنیان استفاده شود. در پایان رابطه‌ای برای انعکاس اثر بازده موردانتظار CAPM در نرخ تسهیلات‌دهی صندوق‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the grant rate in innovation support funds using the capital asset pricing model (CAPM)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pashakhanlou 1
  • Mahdi Bostanara 2
  • Hamed Maboudi 3
1 PhD in technology management, innovation orientation, Defense Industries Educational and Research Institute, Tehran, Iran.
2 PhD in Financial Management, University of Tehran, Tehran, Iran. Correspondence author: mebostanara@gmail.com
3 PhD student of economic sciences, development orientation, Tehran, Iran
چکیده [English]

Asset pricing models, especially CAPM, are used to determine the expected return on stocks, which is one of the main inputs of valuation using DCF method. Also, setting a rate appropriate to the industry risk, especially for companies that are in the second or subsequent rounds of capital raising, helps to maintain and increase the resources of the facility provider fund. The purpose of this research is to check the possibility of adding a new risk factor based on whether the company is knowledge-based or not to CAPM,. To investigate this, in the first stage (time series regressions) the betas of each portfolio are extracted. In the second stage (cross-sectional regressions) the explainability of the dispersion of the average excess returns of the portfolios using the sensitivity coefficients of each portfolio to the risk factors of the model, is checked. According to the results, being knowledge-based or not is not a new risk factor, but knowledge-based and non-knowledge-based portfolios in the same industries have different CAPM betas. Therefore, it is recommended to use the data of knowledge-based stock companies to find the expected rate of return for a knowledge-based company. Finally, a formula is proposed to relate the expected return found by CAPM to the interest rate of the granted loan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility interest rate
  • Financial valuation
  • Expected return
  • CAPM
  • Knowledge-based company
  • Asset pricing
Al-Afeef, M.A.M., 2017. Capital asset pricing model, theory and practice: Evidence from USA (2009-2016). International Journal of Business and Management, 12(8), pp.182-192.
Cochrane, J.H., 2009. Asset pricing: Revised edition. Princeton university press.
Elshqirat, D. and Sharifzadeh, M.M., 2018. Testing a multi-factor capital asset pricing model in the Jordanian stock market. Available at https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3306991.
Harvey, C.R., Liu, Y. and Zhu, H., 2016. … and the cross-section of expected returns. The Review of Financial Studies, 29(1), pp.5-68.
Kristoufek, L. and Ferreira, P., 2018. Capital asset pricing model in Portugal: Evidence from fractal regressions. Portuguese Economic Journal, 17(3), pp.173-183.
Lee, H.S., Cheng, F.F. and Chong, S.C., 2016. Markowitz portfolio theory and capital asset pricing model for Kuala Lumpur stock exchange: A case revisited. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(3), pp.59-65.
Qemo, S. and Elsaid, E., 2018. Statistical Modelling of the Capital Asset Pricing Model (CAPM). Accounting and Finance Research, 7(146), p.03.
Sukono, R., Kartiwa, A., Saputra, J. and Bon, A.T., 2019. Stock return prediction based on some forms of capital asset pricing model (CAPM). In Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (pp. 1566-1573).
Wonglimpiyarat, J., 2019. What is it about strategic implications of using financial models in the process of technology management? The Journal of High Technology Management Research, 30(1), pp.82-90.
بزرگ اصل، موسی. و مسجد موسوی، میرسجاد.، 1396. مقایسه توان توضیحی مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر چرخه زندگی شرکت. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 8 (4)، 344-321.
پهله، بهزاد.، میربرگ‌کار، سیدمظفر.، چیرانی، ابراهیم. و آقاجان نشتایی، رضا.، 1400. بررسی الگوهای ارزشیابی شرکت‌های استارتاپی و شناسایی ابعاد، معیارها و شاخص‌های ارزشیابی برای شرکت‌های استارتاپی در مرحله ایده در ایران. دانش سرمایه‌گذاری، 10 (37)، 409-395.
توانگر، افسانه و خسرویانی، مهدی.، 1390. آزمون توان مدل D-CAPM در مقایسه با مدل CAPM در تبیین ارتباط بین خطر و بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4 (19)، 42-25.
دهقانی عشرت‌آباد، میثم.، البدوی، امیر.، سپهری، محمدمهدی. و حسین‌زاده کاشان، علی.، 1399. مدلی برای ارزش‌گذاری کسب‌وکارهای نوپا در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (جسورانه) با درنظرگرفتن اختیارات واقعی قبل و بعد از تجاری‌سازی. مدیریت نوآوری، 10 (2)، 175-151.‎
رضایی، فرزین.، اکبری‌مقدم، بیت‌اله. و نوروزی، علی.، 1391. مقایسه قدرت پیش‌بینی بازده موردانتظار سهام با استفاده از الگو‌های CAPM و Reward Beta. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 5 (17)، 232-213.
شفیعا، محمدعلی.، محمدی، مهدی.، الداغی، امیر. و حمیدی، عقیل.، 1392. ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری فناوری (مطالعه موردی کاشی نانو آنتی باکتریال). مدیریت نوآوری، 2 (3)، 71-51.
علی‌محمدپور، علی.، ذبیحی، علی. و فغانی ماکرانی، خسرو.، 1399. تأثیر مدیریت بهره‌وری سرمایه بر الگو‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر چرخه عمر.‎ مدیریت بهره‌وری، 14 (52)، 194-171.
گلعلی‌زاده، محمدرضا.، طباطبائیان، سید حبیب الله.، سیدحبیب‌الله. و زمردیان، غلامرضا.، 1400. شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران. مدیریت نوآوری، 10 (4)، 27-1.