مدیریت هم رقابتی، حلقه مفقوده در دستیابی رقبا به نوآوری مشترک: یک مطالعه مرور نظام‌مند پیشینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، گروه بازاریابی و استراتژی کسب وکار، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه بازاریابی و استراتژی کسب‌وکار- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران./ مسنول مکاتبات shahhoseini@ut.ac.ir

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه بازاریابی و استراتژی کسب‌وکار- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. mohsen.nazari@ut.ac.ir

4 استادیار و عضو هیئت علمی گروه بازاریابی و استراتژی کسب‌وکار- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران aheidary@ut.ac.ir

5 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی b-hajipour@sbu.ac.ir

چکیده

بنگاه­ها امروزه برای تقویت نوآوری خود، به‌طور گسترده­ای به راهبرد هم‌رقابتی- «رقابت و همکاری همزمان بین بنگاه‌های رقیب»- متکی هستند. با وجود این محبوبیت، تأثیر راهبرد هم‌رقابتی بر عملکرد نوآوری، نامشخص و مبهم است. عمده این بی­ثباتی­ ناشی از تفاوت بنگاه­ها در نحوه مدیریت روابط هم‌رقابتی است. این مطالعه با بهره­گیری از روش مرور نظام­مند پیشینه، به دنبال واکاوی چگونگی مدیریت هم‌رقابتی به‌منظور بهبود عملکرد نوآوری در روابط همکارانه بین بنگاه­های رقیب است. پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است. براساس جست‌وجوی الکترونیک صورت پذیرفته از منابع معتبر دانشگاهی در بازه زمانی 1996 (شکل­گیری مفهوم هم‌رقابتی) تا 2022 و غربالگری شمول، درنهایت 84 سند بررسی و با به‌کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، نتایج در 28 مضمون، 7 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی گنجانده شده­اند. یافته­ها حاکی از آن است که با بهره­گیری از الگوی مرحله­ای، مدیریت هم‌رقابتی را می­توان در سه مرحله (1) پیش­ازشکل­گیری- شامل «انتخاب راهبرد هم‌رقابتی» و «انتخاب رقیب/ شریک هم‌رقابتی»-، (2) طراحی- شامل «حکمرانی رسمی»، «حکمرانی غیررسمی» و «ایجاد سازوکار­ها و روتین­ها»- و (3) پساشکل­گیری- مشتمل بر «مدیریت پویایی‌های هم‌رقابتی» و «مدیریت تعارضات هم‌رقابتی»- طبقه­بندی کرد. چارچوب ارائه‌شده از مدیریت هم­رقابتی می­تواند برای آن دسته از مدیرانی که هوشمندانه از راهبرد هم‌رقابتی به‌عنوان راهی برای دستیابی به نوآوری بهره می­جویند، مفید واقع شده و راهی به سوی پژوهش­های تجربی آتی بگشاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Coopetition management, the missing link in coupled innovation between competitors: a systematic literature review

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Jalili 1
 • Mohammad Ali Shah Hoseini 2
 • Mohsen Nazari 3
 • Ali Heidary 4
 • Bahman Hajipour 5
1 Department of Marketing and Business Strategy, Faculty of management, University of Tehran, Tehran/Iran
2 Associate Professor and faculty member of the Department of Marketing and Business Strategy - Faculty of Management, University of Tehran. / Masnool correspondence shahhoseini@ut.ac.ir
3 Associate Professor and faculty member of the Department of Marketing and Business Strategy - Faculty of Management, University of Tehran. mohsen.nazari@ut.ac.ir
4 Assistant professor and faculty member of Marketing and Business Strategy Department - Faculty of Management, University of Tehran aheidary@ut.ac.ir
5 Associate Professor and member of the Faculty of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University b-hajipour@sbu.ac.ir
چکیده [English]

Today, firms widely rely on coopetition strategy- "simultaneous competition and cooperation between competitors" - to foster their innovation. However, despite its popularity, the impact of coopetition on innovation performance remains unclear. these instabilities can be attributed to their difference in managing their coopetitive relationships. In This study, a Systematic Literature Review was used to seek how to manage coopetition in order to improve innovation performance in collaborative relationships between competing firms. The research is applied in terms of type and descriptive in terms of purpose. Based on the electronic search made from reliable academic sources in the time period of 1996 to 2022 and using inclusion criteria screening, finally 84 documents were reviewed and the results were categorized in 28 themes,7 sub-categories and 3 categories by using the qualitative content analysis method. The results h show that along a phaze model, coopetition management can be divided into three phase: (1) pre-formation - including "choosing coopetition strategy" and "partner selection"; (2) design - including "formal governance", "informal governance" and " establishing mechanisms and routines " ;and (3) post-formation -including "managing coopetitive dynamics" and "managing coopetitive conflicts". The coopetition management framework presented in this research can be useful for those managers who intelligently use coopetition as a way to achieve innovation and open a way for future empirical research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Coopetition
 • Coopetition management
 • Systematic Literature Review
 • الهی، ش.، کلانتری، ن.، آذر، ع. و حسن‌زاده، م.، 1394. رابطه میان زیرساخت‌های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی. مدیریت نوآوری، 4 (4)، 30-1.

  بروجردی، م.، آقازاده، ه. و نظری، م.، 1400. تدوین مدل مفهومی همکاری رقابتی در روابط بنگاه‌های خدمات مهندسی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 25 (1)، 161-137. 

  تبریزی، م.، 1393. تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی. فصلنامه علوم اجتماعی، 21 (64)، 138-105.

  حسینی، س م.، رضائیان، ع.، قره­چه، م. و پریزادی، ع.، 1393. پیکربندی سازوکارهای کنترلی در شرکت‌های نوآور. مدیریت نوآوری، 3 (3)، 32-1.

  صاحب‌الداری، م.، سلطانی، م. و کردنائیچ، ا.، 1400. پیش‌آیندهای شکل‌گیری روابط هم‌رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 48 (4)، 143-123. *

  طالاری، م. و بیننده، آ.، 1399. بررسی سیر تطور هم‌رقابتی و ارائه مدل جامع راهبرد هم‌رقابتی در شرایط تحریم. بهبود مدیریت، 14 (1)، 95-126.

  عباسپور، م.، حسن‌قلی‌پور سوری، ط.، نظری، م. و سیاره، ج.، 1400. مرور سیستماتیک مطالعات استراتژی هم‌رقابتی در صنعت حمل‌ونقل و ارائه چارچوب مفهومی. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 18 (17)، 23-1. *

  قادری عابد، ا.، نظری، م.، کمره‌ای، م. و حیدری، ع.، 1397. ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22 (4)، 128-102. *

  کشتکار، ل.، سرایی، م. و کلانتری، م.، 1400. ارزیابی زمینه‌ های شکل‌ گیری راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث طلایی گردشگری ایران. فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 9 (37)، 38-19. *

  محمدی، م. و حاجی‌پور، ب.، 1397. شناسایی الگوی همکاری- رقابت در صنعت خودروسازی ایران براساس رویکرد سیستمی: مطالعه داده‌بنیاد. بررسی‌های بازرگانی، 16 (8889)، 22-1. *

  نظری، م.، کمره‌ای، م.، حیدری، ع. و قادری، ا.، 1398. ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در بخش ارتباطات ثابت و سیار ایران: مطالعه چندموردی. مدیریت بازرگانی، 11 (3)، 542-525. *

  وزیری گودرزی، ا. و موحدی صبحانی، ف.، 1393. ارائه یک مدل مفهومی برای اثربخش نمودن واسط دانشی در فرایند اشتراک دانش. مدیریت نوآوری، 3 (3)، 120-101.

  وحیدی‌نیا، ا.، حسین‌زاده شهری، م.، خدادادحسینی، س. د. و عبدالوند، ن.، 1399. تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 12 (24)، 528-511. *

  • Bahar, V. S., Nenonen, S., and Starr Jr, R. G., 2022. Coopetition with platforms: Balancing the interplay of cooperation and competition in hospitality. Tourism Management, 88, 104417.‏ *
  • Bagherzadeh, M., Ghaderi, M., and Fernandez, A. S., 2022. Coopetition for innovation-the more, the better? An empirical study based on preference disaggregation analysis. European Journal of Operational Research297(2), 695-708.‏
  • Belderbos, R., Carree, M., and Lokshin, B., 2004. Cooperative R&D and firm performance. Research policy33(10), 1477-1492.‏
  • Bengtsson, M., and Raza-Ullah, T., 2016. A systematic review of research on coopetition: Toward a multilevel understanding. Industrial Marketing Management57, 23-39. *
  • Bengtsson, M., and Raza-Ullah, T., 2017. Paradox at an inter-firm level: A coopetition lens.‏ *
  • Bengtsson, M., Raza-Ullah, T., and Srivastava, M. K., 2020. Looking different vs thinking differently: Impact of TMT diversity on coopetition capability. Long Range Planning, 53(1), 101857.‏ *
  • Bengtsson, M., Raza-Ullah, T., and Vanyushyn, V., 2016. The coopetition paradox and tension: The moderating role of coopetition capability. Industrial Marketing Management, 53, 19-30.‏ *
  • Bicen, P., Hunt, S. D., and Madhavaram, S., 2021. Coopetitive innovation alliance performance: Alliance competence, alliance’s market orientation, and relational governance. Journal of Business Research123, 23-31.‏ *
  • Bills, K. L., Hayne, C., Stein, S. E., and Hatfield, R. C., 2021. Collaborating with competitors: how do small firm accounting associations and networks successfully manage coopetitive tensions?. Contemporary Accounting Research38(1), 545-585.‏ *
  • Blanka, C., and Traunmüller, V., 2020. Blind date? Intermediaries as matchmakers on the way to start-up—industry coopetition. Industrial Marketing Management, 90, 1-13.‏ *
  • Bouncken, R. B., and Fredrich, V., 2016. Learning in coopetition: Alliance orientation, network size, and firm types. Journal of Business Research69(5), 1753-1758.‏ *
  • Bouncken, R. B., and Kraus, S., 2013. Innovation in knowledge-intensive industries: The double-edged sword of coopetition. Journal of Business research66(10), 2060-2070.‏
  • Bouncken, R. B., Clauß, T., and Fredrich, V., 2016. Product innovation through coopetition in alliances: Singular or plural governance?. Industrial Marketing Management53, 77-90.‏ *
  • Bouncken, R. B., Gast, J., Kraus, S., and Bogers, M., 2015. Coopetition: a systematic review, synthesis, and future research directions. Review of Managerial Science9(3), 577-601. *
  • Brandenburger, A. and Nalebuff, B., 1996. Co-Opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation. Harvard business Press, Cambridge.
  • Brandenburger, A., and Nalebuff, B., 2021. The rules of co-opetition. Harvard Business Review99(1), 48-57.‏ *
  • Buttschardt, S., 2017. Evaluation of factors influencing the success of forced coopetition in IT multi-sourcing projects(Doctoral dissertation, Edinburgh Napier University) *
  • Ceptureanu, E. G., Ceptureanu, S. I., Radulescu, V., and Ionescu, S. A., 2018. What makes coopetition successful? An inter-organizational side analysis on coopetition critical success factors in oil and gas distribution networks. Energies11(12), 3447.‏ *
  • Chai, L., Li, J., Tangpong, C., and Clauss, T., 2020. The interplays of coopetition, conflicts, trust, and efficiency process innovation in vertical B2B relationships. Industrial Marketing Management, 85, 269-280.‏ *
  • Chin, K. S., Chan, B. L., and Lam, P. K., 2008. Identifying and prioritizing critical success factors for coopetition strategy. Industrial Management and Data Systems,108(4), 437-454.‏ *
  • Crick, J. M., and Crick, D., 2021(a). Rising up to the challenge of our rivals: Unpacking the drivers and outcomes of coopetition activities. Industrial Marketing Management96, 71-85.‏ *
  • Crick, J. M., and Crick, D., 2021(b). The dark-side of coopetition: Influences on the paradoxical forces of cooperativeness and competitiveness across product-market strategies. Journal of Business Research122, 226-240.‏ *
  • Czakon, W., and Czernek, K., 2016. The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland. Industrial Marketing Management57, 64-74.‏ *
  • Czakon, W., Klimas, P., and Mariani, M., 2020. Behavioral antecedents of coopetition: A synthesis and measurement scale. Long Range Planning53(1), 101875. *
  • Czakon, W., Srivastava, M.K., Le Roy, Fréé., Gnyawali, D., 2020, Coopetition Strategies: Critical Issues and Research Directions, Long Range Planning C *
  • Czernek, K., and Czakon, W., 2016. Trust-building processes in tourist coopetition: The case of a Polish region. Tourism Management52, 380-394.‏ *
  • de Resende, L. M. M., Volski, I., Betim, L. M., de Carvalho, G. D. G., De Barros, R., and Senger, F. P., 2018. Critical success factors in coopetition: Evidence on a business network. Industrial Marketing Management68, 177-187.‏ *
  • Denyer, D., and Tranfield, D., 2009. Producing a systematic review.‏
  • Devece, C., Ribeiro-Soriano, D. E., and Palacios-Marqués, D., 2019. Coopetition as the new trend in inter-firm alliances: literature review and research patterns. Review of Managerial Science, 13(2), 207-226.‏ *
  • Divito De Paauw, L., and Sharma, G., 2019. Strategies of Multilateral Coopetition: Experienced Tensions and Coopetition Capabilities. In Academy of Management Proceedings(Vol. 2019, No. 1, p. 15049). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.‏ *
  • Dorn, S., and Albers, S., 2018. A multi-level perspective on managing coopetition. In The Routledge Companion to Coopetition Strategies(pp. 205-212). Routledge.‏ *
  • Dorn, S., Schweiger, B., and Albers, S., 2016. Levels, phases and themes of coopetition: A systematic literature review and research agenda. European Management Journal34(5), 484-500.‏ *
  • Elias, R., and Farah, B., 2020. Locked-in resources, coopetitive relationship stability and innovation. Journal of Strategy and Management.‏ *
  • Estrada, I., and Dong, J. Q., 2020. Learning from experience? Technological investments and the impact of coopetition experience on firm profitability. Long Range Planning53(1), 101866.‏ *
  • Estrada, I., Faems, D., and de Faria, P., 2016. Coopetition and product innovation performance: The role of internal knowledge sharing mechanisms and formal knowledge protection mechanisms. Industrial Marketing Management53, 56-65.‏ *
  • Fang, D., and Wang, J., 2020. Horizontal capacity sharing between asymmetriccompetitors. Omega97, 102109.‏ *
  • Fernandes, C. I., Ferreira, J. J., Veiga, P. M., and Marques, C., 2019. The effects of coopetition on the innovation activities and firm performance: Some empirical evidence. Competitiveness Review: An International Business Journal29(5), 622-645.‏ *
  • Fernandez, A. S., and Chiambaretto, P., 2016. Managing tensions related to information in coopetition. Industrial Marketing Management53, 66-76. *
  • Fernandez, A. S., Le Roy, F., and Chiambaretto, P., 2018. Implementing the right project structure to achieve coopetitive innovation projects. Long Range Planning51(2), 384-405.‏ *
  • Fernandez, A. S., Le Roy, F., and Gnyawali, D. R. 2014., Sources and management of tension in co-opetition case evidence from telecommunications satellites manufacturing in Europe. Industrial Marketing Management43(2), 222-235.‏ *
  • Fredrich, V., Bouncken, R. B., and Kraus, S., 2019. The race is on: Configurations of absorptive capacity, interdependence and slack resources for interorganizational learning in coopetition alliances. Journal of Business Research101, 862-868.‏ *
  • Gao, L., Deng, X., Yang, W., and Chang, T., 2021. Exploring Critical Factors Affecting Contractors’ Coopetition Relationship in International Construction Projects. Advances in Civil Engineering2021.‏ *
  • Garri, M., 2021. Coopetition, value co-creation, and knowledge-enhancement in the UK alpaca industry: A multi-level mechanism. European Management Journal39(5), 545-557.‏ *
  • Gast, J., Gundolf, K., Harms, R., and Collado, E. M., 2019. Knowledge management and coopetition: how do cooperating competitors balance the needs to share and protect their knowledge?. Industrial marketing management77, 65-74.‏ *
  • Gernsheimer, O., Kanbach, D. K., and Gast, J., 2021. Coopetition research-A systematic literature review on recent accomplishments and trajectories. Industrial Marketing Management96, 113-134.‏ *
  • Gnyawali, D. R., and Park, B. J. R., 2011. Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation. Research policy40(5), 650-663.‏ *
  • Gnyawali, D. R., and Ryan Charleton, T. 2018., Nuances in the interplay of competition and cooperation: Towards a theory of coopetition. Journal of Management44(7), 2511-2534.‏ *
  • Grafton, J., and Mundy, J., 2017. Relational contracting and the myth of trust: Control in a co-opetitive setting. Management Accounting Research36, 24-42.‏ *
  • Harbison, J. R., and Pekar Jr, P., 1998. Smart alliances: A practical guide to repeatable success(Vol. 2). Jossey-Bass.‏
  • Hoffmann, W., Lavie, D., Reuer, J. J., and Shipilov, A., 2018. The interplay of competition and cooperation. Strategic Management Journal39(12), 3033-3052.‏ *
  • Hora, W., Gast, J., Kailer, N., Rey-Marti, A., and Mas-Tur, A., 2018. David and Goliath: causes and effects of coopetition between start-ups and corporates. Review of Managerial Science12(2), 411-439.‏ *
  • Kale, P., and Singh, H., 2009. Managing Strategic Alliances: What Do We Know Now, and Where Do We Go from Here?. The Academy of Management Perspectives, 45-62
  • Kitchenham, B., and Charters, S., 2007. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering.‏Lascaux, A. 2020. Coopetition and trust: What we know, where to go next. Industrial Marketing Management84, 2-18.‏
  • Le Roy, F., and Czakon, W., 2016. Managing coopetition: the missing link between strategy and performance. Industrial Marketing Management53(1), 3-6.‏ *
  • Le Roy, F., and Fernandez, A. S., 2015. Managing coopetitive tensions at the working‐group level: The rise of the coopetitive project team. British Journal of Management26(4), 671-688.‏ *
  • Le Roy, F., Fernandez, A. S., and Chiambaretto, P., 2017. Managing coopetition in knowledge-based industries. In Global opportunities for entrepreneurial growth: Coopetition and knowledge dynamics within and across firms. Emerald Publishing Limited.‏ *
  • Lee, J. Y. H., Saunders, C., Panteli, N., and Wang, T., 2021. Managing information sharing: Interorganizational communication in collaborations with competitors. Information and Organization31(2), 100354.‏ *
  • Lhuillery, S., and Pfister, E., 2009. RandD cooperation and failures in innovation projects: Empirical evidence from French CIS data. Research policy38(1), 45-57.‏
  • Lundgren-Henriksson, E. L., and Kock, S., 2016. Coopetition in a headwind–The interplay of sensemaking, sensegiving, and middle managerial emotional response in coopetitive strategic change development. Industrial Marketing Management58, 20-34. *
  • Lundgren-Henriksson, E. L., and Tidström, A., 2021. Temporal distancing and integrating: Exploring coopetition tensions through managerial sensemaking dynamics. Scandinavian Journal of Management37(3), 101168.‏ *
  • Makhashen, Y. B., Rafi-ul-Shan, P. M., Bashiri, M., Hasan, R., Amar, H., and Khan, M. N., 2020. Exploring the role of ambidexterity and coopetition in designing resilient fashion supply chains: a multi-evidence-based approach. Journal of Enterprise Information Management.*
  • Miotti, L., and Sachwald, F., 2003. Co-operative RandD: why and with whom?: An integrated framework of analysis. Research policy32(8), 1481-1499.‏
  • Nieto, M. J., and Santamaría, L., 2007. The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation. Technovation27(6-7), 367-377.‏
  • Niu, Y., Zhao, D., Deng, X., Lu, R., and Zhao, X., 2021. Determinants for coopetition strategies of international joint ventures in high-speed railway projects. Journal of Civil Engineering and Management, 27(5), 331-345.‏ *
  • Park, B. J. R., 2011. The effects of coopetition and coopetition capability on firm innovation performance(Doctoral dissertation, Virginia Tech). *
  • Park, B. J. R., Srivastava, M. K., and Gnyawali, D. R., 2014. Walking the tight rope of coopetition: Impact of competition and cooperation intensities and balance on firm innovation performance. Industrial Marketing Management43(2), 210-221.
  • Pellegrin‐Boucher, E., Le Roy, F., and Gurău', C., 2018. Managing selling coopetition: a case study of the ERP industry. European Management Review15(1), 37-56.‏ *
  • Quintana-Garcia, C., and Benavides-Velasco, C. A., 2004. Cooperation, competition, and innovative capability: a panel data of European dedicated biotechnology firms. Technovation24(12), 927-938.‏
  • Rai, R., Gnyawali, D. R., and Bhatt, H., 2022. Walking the tightrope: Coopetition capability construct and its role in value creation. Journal of Management, 01492063221107873.‏ *
  • Raza-Ullah, T., 2020. Experiencing the paradox of coopetition: A moderated mediation framework explaining the paradoxical tension–performance relationship. Long Range Planning53(1), 101863.‏ *
  • Raza-Ullah, T., 2021. When does (not) a coopetitive relationship matter to performance? An empirical investigation of the role of multidimensional trust and distrust. Industrial Marketing Management96, 86-99.‏ *
  • Raza-Ullah, T., and Kostis, A., 2020. Do trust and distrust in coopetition matter to performance?. European Management Journal38(3), 367-376.‏ *
  • Raza-Ullah, T., Bengtsson, M., and Vanyushyn, V., 2018. Coopetition capability: what is it?. In The Routledge Companion to Coopetition Strategies (pp. 197-204). Routledge.‏ *
  • Ricciardi, F., Zardini, A., Czakon, W., Rossignoli, C., and Kraus, S., 2022. Revisiting the cooperation–competition paradox: A configurational approach to short-and long-term coopetition performance in business networks. European Management Journal40(3), 320-331.‏ *
  • Ricciardi, F., Zardini, A., and Rossignoli, C., 2016. Organizational dynamism and adaptive business model innovation: The triple paradox configuration. Journal of Business Research69(11), 5487-5493*
  • Ritala, P., 2012. Coopetition strategy–when is it successful? Empirical evidence on innovation and market performance. British Journal of management23(3), 307-324.‏
  • Ritala, P., and Hurmelinna‐Laukkanen, P., 2013. Incremental and radical innovation in coopetition—The role of absorptive capacity and appropriability. Journal of Product Innovation Management30(1), 154-169.‏
  • Ritala, P., and Tidström, A., 2014. Untangling the value-creation and value-appropriation elements of coopetition strategy: A longitudinal analysis on the firm and relational levels. Scandinavian Journal of Management30(4), 498-515.‏ *
  • Ritala, P., Golnam, A., and Wegmann, A., 2014. Coopetition-based business models: The case of Amazon. com. Industrial marketing management43(2), 236-249.‏ *
  • Rouyre, A., and Fernandez, A. S., 2019. Managing knowledge sharing-protecting tensions in coupled innovation projects among several competitors. California Management Review, 62(1), 95-120.‏ *
  • Seepana, C., Paulraj, A., and Huq, F. A., 2020. The architecture of coopetition: Strategic intent, ambidextrous managers, and knowledge sharing. Industrial marketing management91, 100-113. *
  • Stadtler, L., 2018. Tightrope walking: Navigating competition in multi-company cross-sector social partnerships. Journal of Business Ethics,148(2), 329-345. *
  • Steinicke, S., Wallenburg, C. M., and Schmoltzi, C., 2012. Governing for innovation in horizontal service cooperations. Journal of Service Management.‏‏ *
  • Tidström, A., 2014. Managing tensions in coopetition. Industrial Marketing Management43(2), 261-271.‏ *
  • Tomlinson, P. R., 2010. Co-operative ties and innovation: Some new evidence for UK manufacturing. Research policy39(6), 762-775.‏
  • Tranfield, D., Denyer, D., and Smart, P., 2003. Towards a methodology for developing evidence‐informed management knowledge by means of systematic review. British journal of management14(3), 207-222.‏
  • Walter, A., Auer, M., and Ritter, T., 2006. The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of business venturing21(4), 541-567.‏
  • Wang, M. C., and Chen, J. S., 2022. Driving coopetition strategy to service innovation: the moderating role of coopetition recognition. Review of Managerial Science16(5), 1471-1501.‏ *
  • Wilhelm, M., and Sydow, J., 2018. Managing coopetition in supplier networks–a paradox perspective. Journal of Supply Chain Management54(3), 22-41. *
  • Wolff, G., Wältermann, M., and Rank, O. N.,(2020. The embeddedness of social relations in inter-firm competitive structures. Social Networks62, 85-98. *
  • Xiao, Y., and Watson, M., 2019. Guidance on conducting a systematic literature review. Journal of planning education and research39(1), 93-112.‏