کلیدواژه‌ها = سناریو نگاری
از تداوم سمند ملی تا تسلای ایرانی: سناریوهای توسعه صنعت خودرو در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 88-117

رضا نقی زاده؛ نیما شیوندی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ منوچهر منطقی؛ سعید زرندی