شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه صنعت نفت ایران‌ با رویکرد تحلیل سلسله مراتب فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی/ دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه شرکت‌های صنعتی با رقابت سختی در بازارهای جهانی مواجه هستند، لذا از پروژه‌های تحقیق و توسعه جهت بقا در بازار و یا کسب برتری نسبت به رقبا استفاده می‌نمایند. برای ارزیابی دقیق میزان موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه و تلاش در جهت بهبود آن، به معیارهای منحصربه‌فردی متناسب با ویژگی‌های خاص این پروژه‌ها نیاز است. با وجود مطالعات متعددی که در خصوص معیارهای موفقیت پروژه‌های ساخت و احداث صورت پذیرفته است، شناسایی و دسته‌بندی معیارهای موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موفقیت پروژه‌های تحقیق ‌و توسعه‌ در پژوهشگاه صنعت نفت ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پژوهشگاه‌های ایران میباشد. ابتدا از طریق مرور ادبیات و هم‌چنین انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگانی از پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص تجربیات 10 سال اخیر آنها، معیارهای موفقیت در پروژه‌های تحقیق و توسعه شناسایی شدند، سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب فازی، معیارهای شناسایی شده اولویت‎بندی شد. بر اساس نتایج کسب شده، 6 معیار اصلی و 17 زیرمعیار برای موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه صنعت نفت شناسایی شد که سه معیار: تکنیکی، سازمانی و فناوری-دانشی در بین معیارهای اصلی و چهار معیار: رضایت بهره‌بردار، کسب اعتبار، تطابق با الزامات کارفرما و تأثیر بر کسب و کار سازمان در بین زیرمعیارهای شناسایی شده، بالاترین اولویت را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Success Criteria in Research and Development Projects of Iran Petroleum Industry Research Institute Using Fuzzy AHP Approach

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hemmati 1
  • Mojtaba Azizi 2
  • Iman Shafiei 3
1 M.Sc in Project Management, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University
3 M.Sc in Project Management, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Industrial companies face stiff competition in global markets nowadays, so they invest in R&D projects to survive in the market and to reach the competitive advantage, but few of them succeed. To evaluate the success of R&D projects and strive to improve them, unique criteria are required that are tailored to the specific characteristics of those projects. The purpose of this research is to identify and prioritize the success criteria of R&D projects in Iran's Petroleum Industry Research Institute as the largest research institute in Iran. At first, the criteria for success in research and development projects were identified through a literature review as well as semi-structured interviews with experts from the Petroleum Industry Research Institute and then prioritized using the Fuzzy analytical hierarchical process. According to the results, 6 main criteria and 17 sub-criteria were identified for the success of these projects, which three criteria including technical, organizational and technology-knowledge among the main criteria and four sub-criteria including user satisfaction, creditworthiness, compliance with employer requirements and Impact on business organization among the identified sub-criteria, acquired the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Success Criteria
  • Research and Development Projects
  • Iran Petroleum Industry Research Institute
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)
احتشام راثی, رضا., بهروز, محمدصادق. و صوفی, حامد. 1397. شناسایی و تحلیل ارتباط معیارهای موفقیت در توسعه فناوری با رویکرد بررسی طرح, پروژه و پرتفوی. رشد فناوری, 14, -.
 اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، انقلاب، نفت و توسعه (دستاوردهای سه دهه تلاش وزارت نفت از سال 1357 تا 1387)، چاپ اول، 1388، تهران.
جعفری خانشیر, سعید., رادفر, رضا., حسنوی, رضا. و آذرافزا, ر. 1391. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی. فصلنامه مدیریت صنعتی, 7, 67-82.
خمسه، عباس. قنبریها، شهره و اوحدی، فریدون.1396. بررسی و تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت تحقیق و توسعه و رتبه‌بندی عوامل با تکنیک ANP در صنایع خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت پارس‌خودرو). فصلنامه رشد فناوری، 50 (13). 51-62.
دگردی, سیدحسام الدین., نظری, احد, رضائی نیک, ابراهیم. 1392. ارزیابی ریسک پروژه توسط رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل شبکه‌یی و روش تاپسیس فازی. مهندسی صنایع و مدیریت, دوره 29(1), 3-14
مهدی پور رابری, هانیه, حسامی کرمانی, مسعودرضا. 1397. طراحی بهینه ی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی. مهندسی عمران, 34(3.2), 13-21.
عزیزی, مجتبی. و مقدم, عادله. 1395. ارائه الگویی برای مدیریت پروژه‌های ‌توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران. مدیریت نوآوری, 5(1), 103-128.
عزیزی, مجتبی. و صبحیه, محمد حسین. 1394. نظریه‌پردازی یادگیری بین‌سازمانی قابلیت‌های مدیریت پروژه در کنسرسیوم‌های بین‌المللی صنعت نفت ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 3, 9-44.
AHADZIE, D., PROVERBS, D. & OLOMOLAIYE, P. 2008. Critical success criteria for mass house building projects in developing countries. International Journal of Project Management, 26, 675-687.
AL-TMEEMY, S. M. H. M., ABDUL-RAHMAN, H. & HARUN, Z. 2011. Future criteria for success of building projects in Malaysia. International Journal of Project Management, 29, 337-348.
ALASHWAL, A. M., FAREED, N. F. & AL-OBAIDI, K. M. 2017. Determining success criteria and success factors for international construction projects for Malaysian contractors. Construction Economics and Building, 17, 62-80.
ANEESHA, K. & HARIDHARAN, M. Ranking the Project Management Success Factors for Construction Project in South India.  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. IOP Publishing, 012044.
ATKINSON, R. 1999. Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria. International journal of project management, 17, 337-342.
BALANCHANDRA, R. 1997. Factors for Success in R&D Projects and New Product Innovation: A Contextual Framework. IEEE transactions on Engineering Management, vol. 44, 276-287.
BIZAN, O. 2003. The Determinates of Success of R&D Projects: evidence from American Israeli research alliances Research Policy, 32, 1619-1640.
BLANDE, J., RUFFIN, M.T. 1992. Characteristic of a productive research environment: Literature review. Acad Med, 67 (6), 385-397.
BLINDENBACH-DRIESSEN, F. & VAN DEN ENDE, J. 2006. Innovation in project-based firms: The context dependency of success factors. Research policy, 35, 545-561.
BRYDE, D. J. & ROBINSON, L. 2005. Client versus contractor perspectives on project success criteria. International Journal of project management, 23, 622-629.
CALABRESE, A., COSTA, R., LEVIALDI, N. & MENICHINI, T. 2019. Integrating sustainability into strategic decision-making: A fuzzy AHP method for the selection of relevant sustainability issues. Technological Forecasting and Social Change, 139, 155-168.
CHAN, A. P., SCOTT, D. & LAM, E. W. 2002. Framework of success criteria for design/build projects. Journal of management in engineering, 18, 120-128.
CHANDRASEKARAN, A., LINDERMAN, K., STING, F. J. & BENNER, M. J. 2016. Managing R&D project shifts in high‐tech organizations: A multi‐method study. Production and Operations Management, 25, 390-416.
CHEN, C.-T., LIN, C.-T. & HUANG, S.-F. 2006. A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management. International journal of production economics, 102, 289-301.
ELATTAR, S. M. S. 2009. Towards developing an improved methodology for evaluating performance and achieving success in construction projects. Scientific Research and Essays, 4, 549-554.
ERTUĞRUL, İ. & KARAKAŞOĞLU, N. 2009. Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods. Expert Systems with Applications, 36, 702-715.
JALALI, R. 2013. qqualitative research sampling. Journal of qualitative Research in Health Sciences, 1, 310-320.
KERZNER, H. & KERZNER, H. R. 2017. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, John Wiley & Sons.
KISSI, E., AGYEKUM, K., BAIDEN, B. K., TANNOR, R. A., ASAMOAH, G. E. & ANDAM, E. T. 2019. Impact of project monitoring and evaluation practices on construction project success criteria in Ghana. Built Environment Project and Asset Management.
KYLINDRI, S. & BLANAS, G. Mesuring project outcomes.  MIBES 2012, 2012. 212-223.
LIM, C. & MOHAMED, M. Z. 1999. Criteria of project success: an exploratory re-examination. International journal of project management, 17, 243-248.
LINK, A. N. & WRIGHT, M. 2015. On the failure of R&D projects. IEEE Transactions on Engineering Management, 62, 442-448.
MIKULSKIENE, B. 2014. Research and Development Project Management, Study Book , Mykolas Romeris University,Vilnius.
MIRZA, M. N., POURZOLFAGHAR, Z. & SHAHNAZARI, M. 2013. Significance of scope in project success. Procedia Technology, 9, 722-729.
MOHAGHEGHI, V., MOUSAVI, S. M., VAHDANI, B. & SHAHRIARI, M. 2017,R&D project evaluation and project portfolio selection by a new interval type-2 fuzzy optimization approach. Neural Computing and Applications, 28, 3869-3888.
NAGESH, D. S. & THOMAS, S. 2015. Success Factors of Public Funded R&D projects. Current Sciences vol. 108, no. 3 357-363.
OSEI-KYEI, R., CHAN, A. P., JAVED, A. A. & AMEYAW, E. E. 2017. Critical success criteria for public-private partnership projects: international experts’ opinion. International Journal of Strategic Property Management, 21, 87-100.
PRABHAKAR, G. P. 2008. What is project success: a literature review. International Journal of Business and Management, 3, 3-10.
PRABHAKER, G. P. Sep.,2008. What is project Success? A Literature Review. International Journal of Business and Management, 3-10.
RAMLEE, N., TAMMY, N., RAJA MOHD NOOR, R., AINUN MUSIR, A., ABDUL KARIM, N., CHAN, H. & MOHD NASIR, S. Critical success factors for construction project.  AIP Conference Proceedings, 2016. AIP Publishing, 030011.
RASHVAND, P. & ZAIMI ABD MAJID, M. 2013. Critical criteria on client and customer satisfaction for the issue of performance measurement. Journal of management in engineering, 30, 10-18.
SERRADOR, P. & TURNER, R. 2015. The relationship between project success and project efficiency. Project Management Journal, 46, 30-39.
SHENHAR, A. J. & DVIR, D. 1996. Toward a typological theory of project management. Research policy, 25, 607-632.
SHENHAR, A. J. & DVIR, D. 2007. Reinventing project management: the diamond approach to successful growth and innovation, Harvard Business Review Press.
SHENHAR, A. J., DVIR, D., LEVY, O. & MALTZ, A. C. 2001. Project success: a multidimensional strategic concept. Long range planning, 34, 699-725.
SHENHAR, A. J., TISHLER, A., DVIR, D., LIPOVETSKY, S. & LECHLER, T. 2002. Refining the search for project success factors: a multivariate, typological approach. R&d Management, 32, 111-126.
SILVA, G., WARNAKULASOORIYA, B. & ARACHCHIGE, B. Criteria for construction project success: A literature review.  University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management (ICBM), 2016.
SOMSUK, N. & LAOSIRIHONGTHONG, T. 2014. A fuzzy AHP to prioritize enabling factors for strategic management of university business incubators: Resource-based view. Technological forecasting and social change, 85, 198-210.
TURNER, J. R. & COCHRANE, R. A. 1993. Goals-and-methods matrix: coping with projects with ill defined goals and/or methods of achieving them. International Journal of project management, 11, 93-102.
TURNER, R. & ZOLIN, R. 2012. Forecasting success on large projects: developing reliable scales to predict multiple perspectives by multiple stakeholders over multiple time frames. Project Management Journal, 43, 87-99.
VOM BROCKE, J. & LIPPE, S.2015. Managing collaborative research projects: A synthesis of project management literature and directives for future research. International Journal of Project Management, 33, 1022-1039.
WILLIAMS, T. 2016. Identifying success factors in construction projects: A case study. Project Management Journal, 47, 97-112.
WINTAGE, L. M. 2013. Project Management for Resarch and Development, CRC Press,Taylor Francis Group.
Wingate, L. (2015). Project Management for Research and Development. New York: Auerbach Publications, https://doi.org/10.1201/b17241
WYSOCKI, R. K. 2011. Effective project management: traditional, agile, extreme, John Wiley & Sons.
WYSOCKI, R. K. 2014. Effective Project Management, Wiley.