نقد دانشگاهی : چارچوبی برای بروز نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

نوآوری و خلاقیت یکی از ملزومات جوامع بشری کمتر توسعه یافته برای حرکت به سمت پیشرفت و توسعه است. لازمه نوآوری و خلاقیت تضارب آراء، نقد منصفانه و وجود محیطی برای تعامل موثر با انسان هاست. اما در این راستا عواملی مانندِ «فقدان روحیه نقد پذیری»، «زودرنجی ناقد و انتقاد شونده»، «نقد نادرست» به عنوان پارامترهای ناسازگار وجود دارند، هدف این پژوهش تمییز دادن نقد موثر و سازنده که موجب پیشرفت باشد با نقد نادرست و مخرب است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه تلاش شد پدیده نقد در دانشگاه از جنبه های کارکردی و کژکارکردی شناسایی شود. پس از انجام پژوهش مشخص شد که دو عامل اصلی تخصص و میزان انطباق تخصص با محیط نقد اثر تعیین کننده‌ای در کارآمدی نقد دانشگاهیان دارد. سه نوع نقد موثر، شامل نقد تخصصی که بهترین نوع نقد، نقد میانجیگرانه و نقد دموکراتیزه شناسایی شدند. همچنین کژکارکرد ورود غیرتخصصی در امور تخصصی شناسایی شد. هم چنین ابزار های توسعه نقد موثر و جلوگیری از بروز کژکارکرد های نقد معرفی گردید. در پایان مدل فعال سازی نقد دانشگاهی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Criticism: A Framework for Innovation Emerging

نویسندگان [English]

 • khalil Noruzi 1
 • mojtaba alavian 2
 • sina sarvi 2
1 Assistant Professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Master of Islamic Education and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Innovation and creativity is one of the requirements of less developed human societies to move towards development. Innovation and creativity require a conflict of opinion, fair criticism, and an environment for effective interaction with humans. But there are factors such as "lack of criticism", "uncritical criticism", "inaccurate criticism" as incompatible parameters. Is. For this purpose, using content analysis method and interview tool, it was attempted to identify the phenomenon of criticism in university from functional and functional aspects. After conducting the research, it was found that the two main factors of expertise and the degree of conformity of expertise with the cash environment have a decisive effect on the efficiency of academic criticism. Three types of effective criticism, including specialized criticism, were identified as the best type of criticism, mediated criticism, and democratized criticism. Non-specialist entry fraud in specialized matters was also identified. Effective cash advancement tools and the prevention of cash misdemeanors were also introduced. At the end of the model of activation academic critique is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • innovation
 • critique
 • artistic critique
 • university
 1. امامی ، نصرا... (1385).مبانی و روش های نقد ادبی ، تهران : نشر جامی
 2. انتظاری علی, آ. ع. (1393). فرهنگ نقد و گفت وگوی صاحب نظران علوم انسانی ایران در مطبوعات تحلیل نقدها و گفت وگوهای انتقادی منتشره در مطبوعات تخصصی علوم انسانی از سال 1385 تا 1391. جامعه پژوهی فرهنگی, 1(11).
 3. فاضلی, ن. ا. (1386). فرهنگ نقد و نقادی چیستی و چرایی و چگونی نقد و نقادی در اجتماعات علمی. آیین, 10.
 4. شاین ، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ، ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی ، تهران : سیمای جوان.
 5. ابوالقاسمی محمد جواد (1391 ) ، اخلاق نقد فرهنگی و فرهنگ نقد اخلاقی ، فصلنامه اخلاق زیستی ، 2(3)
 6. بازرگان، عباس ( 1389) . مقدمه ای برروش های تحقیق کیفی وآمیخته ، رویکردهای متداول درعلوم رفتاری ، تهران نشر دیدار.
 7. امامی سیگارودی ، عبدالحسین و همکاران (1391).روش شناسی تحقیق کیفی ؛ پدیدارشناسی ، فصلنامه پرستاری و مامایی جامع نگر ، 22(2) ، 56-63
 8. ادیب حاج باقری ، محسن ، پرویزی ، سرور و صلصالی ، مهوش (1386) . روش تحقیق کیفی ، تهران : انتشارات بشری .
 9. بازرگان ،عباس (1392) . ارزشیابی آموزشی ، تهران : سمت .
 10. محمدپور ، احمد و بهمنی ، مریم (1389) . زنان ، پاساژ و مصرف نشانه ها ، مطالعات راهبردی زنان ( کتاب زنان ) 12(47) ، 41-72
  1. Adorno, T. (2003). Negative dialectics. Routledge.
  2. Arp, L., & Woodard, B. S. (2004). Curiosity and creativity as attributes of information literacy. Reference & User Services Quarterly, 44(1), 31.
  3. Belsey, C. (2004). Culture and the real: theorizing cultural criticism. Routledge.
  4. biblestudy. (2019, 7 27). www.biblestudytools.com. بازیابی از Krino - New Testament Greek Lexicon - New American Standard: https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/krino.html
  5. Bormann, E. G. (1972). Fantasy and rhetorical vision: The rhetorical criticism of social reality. Quarterly journal of speech, 58(4), 396-407.
  6. Cobern, W. W. (1994). Comments and criticism. Point: Belief, understanding, and the teaching of evolution. journal of research in science teaching, 31(5), 583-590.
  7. Cooper, E. (1991). A critique of six measures for assessing creativity. The Journal of Creative Behavior, 25(3), 194-204.
  8. Craig, R. T. (1984). . Practical criticism of the art of conversation: A methodological critique. Communication Quarterly, 32(3), 178-187.
  9. Fraser, N., & Nicholson, L. (1988). Social criticism without philosophy: An encounter between feminism and postmodernism. Theory, Culture & Society, 5(2-3), 373-394.
  10. Gaut, B. (1998). The ethical criticism of art. Aesthetics and ethics: Essays at the intersection, 182-203.
  11. Gibson, R. (2010). The ‘art’of creative teaching: Implications for higher education. Teaching in Higher Education, 15(5), 607-613.
  12. Hornsey, M. J., Trembath, M., & Gunthorpe, S. (2004). You can criticize because you care’: Identity attachment, constructiveness, and the intergroup sensitivity effect. European Journal of Social Psychology, 34(5), 499-518.
  13. James, H. (1986). The art of criticism: Henry James on the theory and the practice of fiction. University of Chicago Press.
  14. Macilwain, C. (2011). Europe's Innovation Engine, Eager to Grow, Faces Criticism. Science, 1090-1091.
  15. Mills, A., Gilbert, P., Bellew, R., McEwan, K., & Gale, C. (2007). Paranoid beliefs and self‐criticism in students. Clinical Psychology & Psychotherapy, 14(5), 358-364.
  16. Mowery, D. C. (2007). University-industry research collaboration and technology transfer in the United States since 1980. How universities promote economic growth, 163.
  17. Parker, L. D. (2002). It’s been a pleasure doing business with you: a strategic analysis and critique of university change management. Critical Perspectives on Accounting, 13(5-6), 603-619.
  18. Rumph, S. (1995). A Kingdom Not of This World: The Political Context of ETA Hoffmann's Beethoven Criticism. Nineteenth-Century Music, 50-67.
  19. Ryan, H. R. (1982). Kategoria and apologia: On their rhetorical criticism as a speech set. Quarterly Journal of Speech, 68(3), 254-261.
  20. Starko, A. J. (2017). Creativity in the classroom: Schools of curious delight. Routledge.
  21. Sutton, R. M., Elder, T. J., & Douglas, K. M. (2006). Reactions to internal and external criticism of outgroups: Social convention in the intergroup sensitivity effect. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(5), 563-575.
  22. Verganti Roberto, Norman Don. (2019). Why Criticism Is Good for Creativity. Harvard Business Review.
  23. Watkins, D. (2014). Images, madness, and the gods: Plato's critique of poetry, use of literary tropes, and treatment of poetic inspiration as divine madness. University of Houston-Clear Lake.