مدل نوآوری پایدار برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری بخش مدیریت صنعتی، پردیس آزادی، دانشگاه یزد. یزد. ایران

3 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

نیاز روز افزون جامعه به غذا، کاهش منابع غذایی و عدم تعادل تغذیه‌ای، آسیب‌های زیست‌محیطی در بخش صنایع غذایی، بحران کم آبی و تغییر شرایط آب‌وهوایی، نیاز فوری برای رسیدگی به پیامدهای عمده زیست‌محیطی و حرکت به سوی توسعه پایدار در زنجیـره تامین مواد غذایی را ضروری می‌سازد. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل نوآوری پایدار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی است. بدین منظور ابتـدا با مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با متخصصان و مدیران حوزه صنایع غذایی کشور، مولفـه‌های موثر در شکل‌گیری نوآوری پایدار در سیستم‌های تولیدی صنایع غذایی، شناسائی گردید. برای شناسائی و استخراج عوامل و متغیرها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در مرحله بعد، سطح‌بندی و تعیین روابط بین عوامل با بهره‌گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گفت. نهایتا، برای تعیین وزن هر یک از عوامل از فرآیند تحلیل شبکه‌ای بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های دولت، فشارهای اجتماعی سبز و فرهنگ سبز جامعه مهمترین عوامل در شکل‌گیری نوآوری پایدار می‌باشد. همچنین در مراحل نخستین توسعه، باید تمرکز بر تدوین استراتژی سبز شرکت‌ها، تقویت قابلیت‌های سازمانی و کسب مزیت‌های اقتصادی برای بتگاه‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Sustainable Innovation Model for Small and Medium Businesses in the Food Industry

نویسندگان [English]

 • Habib Zare َ Ahmadabadi 1
 • mohammad kazem Attaran 2
 • Alireza Naser Sadrabadi 1
 • Davood Andalib Ardakani 3
1 Assistant Prof. Faculty of Industrial Management department, The School of Economy, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD student in Industrial Management, yazd university, yazd, iran
3 The School of Economy, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The growing need of the society for food, the reduction of food resources and nutritional imbalance, the environmental damage in the food industry, the water shortage crisis and the changing climate, the urgent need to address the major environmental consequences and move towards sustainable development in this sector is essential. The main purpose of this research is to design a model of sustainable innovation for small and medium businesses in the food industry. In this research, by comprehensive review of research literature and interviews with experts and managers in the field of food industry and using thematic analysis method, important factors and variables in sustainability innovation in small and medium businesses were identified and extracted.Then, interpretive structural modeling was used to determine the priorities and relationships between the factors. Finally, the analytic network process was used to determine the weight of each factor. The results indicate that government policy, green social pressure and green culture of society are the most important factors in the formation of sustainable innovation. And government should focus on green strategies formulatin, organizational capabilities reinforcement and acquisition of economic competencies between firms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Innovation
 • Food Industry
 • Small and Medium Businesses
 • Environment
 1.  

  1. Abbas, J., Sağsan, M. 2019. Impact of knowledge management practices on green innovation and corporate sustainable development: A structural analysis, Journal of Cleaner Production, Vol 229, pp.611-620.
  2. Afzaal, A., Israr, A. 2012. Environment Friendly Products: Factors that Influence the Green Purchase Intentions of Pakistani Consumers. Volume 2, No 1, pp.84-117.
  3. Arcese, G., Flammini, S., Lucchetti, M., & Martucci, O. 2014. Open Sustainability Innovation in the Food Sector.
  4. Asadi, S., OmSalameh Pourhashemi, S., Nilashi, M., Abdullah, R., Samad, S., Yadegaridehkordi, E., Aljojo, N., Razali, N.S. 2020. Investigating influence of green innovation on sustainability performance: A case on Malaysian hotel industry, Journal of Cleaner Production, Vol. 258, 120860.
  5. Attia, A., Salama, I. Knowledge management capability and supply chain management practices in the Saudi food industry. Bus. Process Manag. J. 24, pp. 459-477.
  6. Attride-Stirling, J. 2001. Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405. 
  7. Badillo, E.R., Galera, FL and Moreno Serrano, R. Cooperation in R&D, firm size and type of partnership: Evidence for the Spanish automotive industry. European Journal of Management and Business Economics, 26(1), pp.123-143.
  8. Braun, V. & Clarke, V. 2006. Using thematic analysis in psychology,Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
  9. Cherrafi, A., Garza-Reyes, J.A., Kumar, V., Mishra, N., Ghobadian, A., Elfezazi, S. Lean, green practices and process innovation: a model for green supply chain performance. Int. J. Prod. Econ. 206, pp.79-92.
  10. Ch'ng, P.-C., Cheah, J., Amran, A. 2021. Eco-innovation practices and sustainable business performance: The moderating effect of market turbulence in the Malaysian technology industry, Journal of Cleaner Production, Vol. 283, 124556.
  11. Choi, J., & Park, B. I. 2014. Environmentally responsible management of MNE subsidiaries: Stakeholder perspective. Multinational Business Review, 22(1), pp. 59–77.
  12. Chu, Z., Wang, L., Lai, F., Customer pressure and green innovations at third party logistics providers in China: the moderation effect of organizational culture. Int. J. Logist. Manag. 30 (1), pp.57-75.
  13. Chu, Z., Xu, J., Lai, F., Collins, B.J., Institutional theory and environmental pressures: the moderating effect of market uncertainty on innovation and firm performance. IEEE Trans. Eng. Manag. 65 (3), pp.392-403.
  14. Costantini, V., Crespi, F. and Palma, A., Characterising the policy mix and its impact on eco-innovation in energy-efficient technologies. Research Policy, 46, pp.799-819.
  15. Darnall, N., Henriques, I., & Sadorsky, P., 2008. Do environmental management systems improve business performance in an international setting? Journal of International Management, 14(4), pp.364–376.
  16. De Jesus Pacheco, D.A., Carla, S., Jung, C.F., Ribeiro, J.L.D., Navas, H.V.G. and Cruz Machado, V.A. Eco-innovation determinants in manufacturing SMEs: Systematic review and research directions. Journal of Cleaner Production, 142, pp.2277-2287.
  17. De Marchi, V. 2012. Environmental innovation and R&D cooperation: empirical evidence from Spanish manufacturing firms. Res. Policy 41 (3), pp.614-623.
  18. De Oliveira, J.A., Silva, D.A.L., Ganga, GMD, Godinho Filho, M., Ferreira, A.A., Esposto, KF and Ometto, A.R., 2019. Cleaner Production practices, motivators and performance in the Brazilian industrial companies. Journal of Cleaner Production, 231, pp.359-369.
  19. Ding, Q., Khattak, S.I., Ahmad, M., 2021. Towards sustainable production and consumption: Assessing the impact of energy productivity and eco-innovation on consumption-based carbon dioxide emissions (CCO2) in G-7 nations, Sustainable Production and Consumption,Vol 27, 254-268,
  20. Doh, J. P., & Guay, T. R., 2004. Globalization and corporate social responsibility: How non-governmental organizations influence labor and environmental codes of conduct. Management and International Review, 2, pp. 7–29.
  21. Dyck, B., & Silvestre, D. S., 2018. Enhancing socio-ecological value creation through sustainable innovation 2.0: moving away from maximizing financial value capture. Journal of Cleaner Production, 171(1), pp.1593–1604.
  22. El-Kassar, A.N., Singh, S.K., 2019. Green innovation and organizational performance: the influence of big data and the moderating role of management commitment and HR practices. Technol. Forecast. Soc. 144, pp.483-498.
  23. Fang, Z., Kong, X., Sensoy, A., Cui, X., Cheng, F., 2021. Government’s awareness of Environmental protection and corporate green innovation: A natural experiment from the new environmental protection law in China, Economic Analysis and Policy, Volume 70, pp.294-312.
  24. Fernández-Olmos, M. and Ramírez-Alesón, M., 2017. How internal and external factors influence the dynamics of SME technology collaboration networks over time. Technovation, 64, pp.16-27.
  25. Frondel, M., Horbach, J., Rennings, K., 2008. What triggers environmental man-agement and innovation? Empirical evidence for Germany. Ecolog. Econ. 66 (1), pp.153-160.
  26. Garnett, T., 2013. Food sustainability: problems, perspectives and solutions. Proceedings of the Nutrition Society, 72(01), pp. 29-39.
  27. Garnett, T., 2011. Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in the food system (includingthe food chain)? Food Policy 36, S23–S32.
  28. Gerstenfeld, A., Roberts, H., 2000. Size matters: barriers and prospectsfor environmental management in small and medium-sizedenterprises. In: Hillary R, editor. Small and medium-sizedenterprises and the environment; Business imperatives. Sheffield:Greenleaf Publishing; pp.106–18.
  29. Goulden, S., Negev, M., Reicher, S., Berman, T., 2019. Implications of standards in setting environmental policy. Environ. Sci. Policy 98, pp.39–46.
  30. Gürlek, M., Tuna, M., 2018. Reinforcing competitive advantage through green organizational culture and green innovation. Ind. J. 38 (7-8), pp.467-491.
  31. Hemel, C., Cramer, J., 2002. Barriers and stimuli for ecodesign in SMEs. J. Clean. Prod;10 (5), pp.439-453.
  32. Hermundsdottir, F., Aspelund, A., 2021. Sustainability innovations and firm competitiveness: A review, Journal of Cleaner Production, Volume 280, Part 1, 124715.
  33. Hillary, R. (2000). Introduction. In: Hillary R, editor. Small and mediumsized enterprises and the environment; Business imperatives. Sheffield: Greenleaf Publishing; pp.11–22.
  34. Horbach, J., Oltra, V., & Belin, J,. 2013. Determinants and Specificities of Eco-Innovations Compared to Other Innovations—An Econometric Analysis for the French and German Industry Based on the Community Innovation Survey, Industry and Innovation, 20:6, pp.523-543.
  35. Huhtala, A., 2003. Promoting financing of cleaner production investmentsd UNEP experience. Journal of Cleaner Production;11(6), pp.615-8.
  36. Jaffe, A., Newell, R., Stavins, R., 2004. Technology policy for energy and the environment. Inno. Policy Econ. 4, pp.35-68.
  37. Kassinis, G., & Vafeas, N., 2006. Stakeholder pressures and environmental performance. Academy of Management Journal, 49(1), pp. 145–159.
  38. Kawai, N., Strange, R., Zucchella, A., 2018. Stakeholder pressures, EMS implementation, and green innovation in MNC overseas subsidiaries, International Business Review,Volume 27, Issue 5, pp.933-946.
  39. Ketata, I., Sofka, W., Grimpe, C., 2014. The Role of Internal Capabilities and Firms’ Environment for Sustainable Innovation: Evidence for Germany. R&D Management 45 (1), pp. 61–75.
  40. Kneipp, J.M., Gomes, C.M., Bichueti, R.S., Frizzo, K. and Perlin, A.P., 2019. Sustainable innovation practices and their relationship with the performance of industrial companies, Revista de Gestão, Vol. 26 No. 2, pp. 94-111.
  41. Kratzer, J., Meissner, D. and Roud, V., 2017. Open innovation and company culture: Internal openness makes the difference. Technological Forecasting and Social Change, 119, pp.128-138.
  42. Kühne, B.; Vanhonacker, F.; Gellynck, X.; Verbeke, W., 2010. Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumers’ acceptance?. Food quality and preference, 21(6), pp. 629-638.
  43. Laursen, K., Salter ,A., 2006. Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among UK Manufacturing Firms. Strategic Management Journal 27 (2),‌ pp.131–150.
  44. Lewis, G.J., Harvey, B., 2001. Perceived environmental uncertainty: the extension of Miller’s scale to the natural environment. J. Manage. Stud. 38 (2), pp.201-233.
  45. Li, Y., 2014. Environmental innovation practices and performance: moderating effect of resource commitment. Journal of Cleaner Production, 66, pp.450-458.
  46. Mandal, A. & Deshmukh, S.G., 1994. Vendor Selection Using Interpretive Structural Modelling (ISM), International Journal of Operations and Production Management, 14(6), pp.52-59.
  47. Maravilhas, S., Martins, J., 2019. Strategic knowledge management a digital environment: tacit and explicit knowledge in Fab Labs. Journal of Business Research,Volume 94, pp. 353-359.
  48. Marzucchi, A., Montresor ,S., 2017. Forms of Knowledge and Eco-Innovation Modes: Evidence from Spanish Manufacturing Firms. Ecological Economics 131, pp.208–221.
  49. Merritt JQ., 1998. EM into SME won’t go? Attitudes, awareness andpractices in the London Borough of Croydon. Bus StrategyEnviron;7, pp. 90–100.
  50. Montalvo, C., 2008. General wisdom concerning the factors affecting the adoption of cleaner technologies: a survey 1990-2007. J. Clean. Prod. 16 (1), pp.7-13.
  51. Morley, A., 2021. Procuring for change: An exploration of the innovation potential of sustainable food procurement, Journal of Cleaner Production, Volume 279, 123410.
  52. Mothe, C., Nguyen-Thi, U.T., Triguero, A., 2017. Innovative products and services with environmental benefits: design of search strategies for external knowledge and absorptive capacity. J. Environ. Plan. Manag. pp.1-21, 0568.
  53. Neutzling, D.M., Land, A., Seuring, S., Do Nascimento, L.F.M., 2018. Linking sustainability-oriented innovation to supply chain relationship integration. J. Clean. Prod. 172, pp.3448-3458.
  54. Nilsson, F., Göransson, M., 2021. Critical factors for the realization of sustainable supply chain innovations - Model development based on a systematic literature review, Journal of Cleaner Production, Vol 296, 12647.
  55. Orji, IJ., 2019. Examining barriers to organisational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry. Resources, Conservation and Recycling, 140, pp.102-114.
  56. Owen, R., Brennan, G., Lyon, F., 2018. Enabling investment for the transition to a low carbon economy: government policy to finance early stage green innovation, Current Opinion in Environmental Sustainability, Volume 31, pp. 137-145.
  57. Saaty, T.L., 1996. Decision making with dependence and feedback: the analytical network process. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
  58. Saguy, I.S.; Sirotinskaya, V., 2014. Challenges in exploiting open innovation’s full potential in the foodindustry with a focus on small and medium enterprises (SMEs). Trends Food Sci. Technol.38, pp. 136–148.
  59. Sarkar, S.; Costa, A. I., 2008. Dynamics of open innovation in the food industry. Trends in Food Science & Technology, 19(11), pp.574-580.
  60. Sharma, S., Aragón-Correa, J. A., & Rueda-Manzanares, A., 2007. The contingent influence of organizational capabilities on proactive environmental strategy in the service sector: An analysis of north American and European ski resorts. Canadian Journal of Administrative Sciences, 24, pp.268–283.
  61. Tang, M.,Walsh, G., Lerner, D., Fitza, M.A., Li, Q., 2018. Green innovation, managerial concern and firm performance: an empirical study. Bus. Strat. Environ. 27 (1), 39-51.
  62. Tariq, A., Badir, Y., Chonglerttham, S., 2019. Green innovation and performance: moderation analyses from Thailand. Eur. J. Innovat. Manag. 22 (3), pp. 446-467.
  63. Warfield , J.N., 1974. Toward interpretation of complex structural modeling. IEEE Trans. Systems Man Cybernet. 4(5). pp.405-417.
  64. Wijethilake, C., 2017. Proactive sustainability strategy and corporate sustainability performance: the mediating effect of sustainability control systems. J. Environ. Manag. 196, pp.569-582.
  65. Willett W, Rockström J, Loken B, et al., 2019. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet 393, pp. 447–492.
  66. Yalabik, B., Fairchild, R.J., 2011. Customer, regulatory, and competitive pressure as drivers of environmental innovation. Int. J. Prod. Econ. 131 (2), pp.519- 527.