موانع نوآوری و اولویت بندی آن ها در کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

نوآوری به‌عنوان عامل کلیدی در رقابت‌پذیری کشـورها و بنگاه‌ها شـناخته می‌شوداما بنگاه‌ها در مسیر دستیابی به نوآوری با چالش‌ها و موانعی مواجه هستند. هدف این مقاله شناسایی موانع نوآوری در کسب‌وکارهای خانوادگی و همچنین اولویت‌بندی عوامل شناسایی‌شده در این نوع کسب‌وکارها است. پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول برای شناسایی و طبقه‌بندی موانع نوآوری از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله دوم برای اولویت‌بندی آن‌ها از روش مقایسات زوجی استفاده شده است. مشارکت کنندگان منتخب در تحقیق حاضر، 11 نفر از کارآفرینان برتر و خبرگان استان گیلان است.نتایج تحلیل بیانگر آن است که موانع نوآوری به 6 مقوله شامل: موانع مالی، موانع بازاریابی، موانع مدیریتی، موانع نیروی انسانی، موانع دانشی و موانع محیطی دسته‌بندی شدند .موانع نیروی انسانی مهم‌ترین نقش را در افزایش یا کاهش بهره‌وری ایفا می‌کند که در پژوهش حاضر به عنوان مهم ترین موانع نوآوری شناخته شدند. نبود کارکنان ماهر و مقاومت کارکنان از مواردی هستند که کارآفرینان به آن اشاره کردند. با توجه به مرحله دوم پژوهش که اولویت‌بندی موانع نوآوری است، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عامل موانع نیروی انسانی بیشترین تأثیر و در دومین مرتبه، موانع محیطی تأثیر بسزایی بر سر راه کارآفرینان در کسب وکارهای خانوادگی ایجاد می‌کند. همچنین موانع بازاریابی، مدیریتی، مالی و دانشی به ترتیب از عوامل اثرگذار بر نوآوری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

barriers to Innovation and its Prioritization in Entrepreneurial Family Business

نویسندگان [English]

 • Zahra Sharifi marjegal 1
 • Mahmoud Moradi 2
 • Mostafa Ebrahimpour‬‏ 2
1 Student of Guilan University
2 Associate Professor of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan
چکیده [English]

Innovation is recognized as a key factor in the competitiveness of countries and firms, but firms face challenges and obstacles in achieving innovation. The purpose of this article is to identify barriers to innovation in family businesses and also to prioritize the factors identified in these types of businesses. The present study was conducted in two stages. In the first stage, the data theory method is used to identify and classify barriers to innovation, and in the second stage, the pairwise comparison method is used to prioritize them.The results of the analysis indicate that the obstacles to innovation fall into 6 categories, including:Financial barriers, marketing barriers, managerial barriers, manpower barriers, knowledge barriers and environmental barriers were categorized. Manpower barriers play the most important role in increasing or decreasing productivity, which were identified as the most important barriers to innovation in the present study. Lack of skilled employees and employee resistance are some of the issues mentioned by entrepreneurs. According to the second phase of the research, which is the prioritization of barriers to innovation, the results show that the factor of manpower barriers has the greatest impact and in the second place, environmental barriers have a significant impact on the way of entrepreneurs in family businesses. Also, marketing, managerial, financial and knowledge barriers were identified as factors affecting innovation, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • barriers to innovation
 • prioritization
 • family businesses
 • Entrepreneurship
 • اسماعیل‌زاده؛ محمد، نوری؛ سیامک؛ علی احمدی؛ علی‌رضا و نورعلی­زاده؛ حمیدرضا، (1397) بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 22، شماره 2، تابستان 1397، صص 205 –
 • استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت(1390). اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه بیوک محمدی؛ تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • اکبری؛ مرتضی، ذره‌پرور شجاع؛ الهام، پاداش زیوه؛ حمید و علیزاده مقدم؛ شکوه السادات، (1397)، تأثیر نوآوری باز وارد شونده و خارج شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه مدیریت توسعه و فناوری، دوره ششم، شماره 2، پاییز 1397، صص 157 -184.
 • ایراندوست؛ عبدالله، قوامی پور؛ محسن، ابراهیم نژاد؛ روح‌الله و حسین پور؛ داوود، (1392) عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب‌وکارهای خانوادگی اولویت‌بندی با روش تحلیل شبکه‌ای، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره دوم، صص 55-74.
 • بهور؛ شهین، نادری؛ نادر، فتاحی؛ شهرام، (1398)، آزادی اقتصادی و فعالیت‌های کارآفرینانه نوآورانه، فصلنامه علمی مدیریت نوآوری، شماره دوم، تابستان 1398، صص1-20.
 • تید، جو و بسنت، جان، (2009)، مدیریت نوآوری: یکپارچه‌سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان (ترجمه سید کامران باقری)، تهران: انتشارات رسا.
 • حنطوش‌زاده؛ مریم و زند حسامی؛ حسام، (1393)، طراحی مدل ارزیابی علل مؤثر بر بی‌علاقگی اعضای خانواده به حضور در کسب‌وکارهای خانوادگی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 18، شماره 3، پاییز 1393، صص 47 –
 • خدابخش‌زاده؛ سعید، امیرزاده مرادی آبادی؛ سمیرا، خدابخش‌زاده؛ صادق، بنی اسدی؛ محمد، (1394)، بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی؛ موانع و راهکارها( مطالعه موردی: حوزه معاونت آموزشی دانشگاخ علوم پزشکی بم)، فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه‌ی آموزش جندی شاپور، سال ششم، شماره4، صص 323-331.
 • خنیفر؛ حسین و مسلمی؛ ناهید، (1395)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی رویکردی نو و کاربردی، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • دانایی فرد؛ حسن، الوانی؛ سید مهدی، آذر؛ عادل، (1395)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: انتشارات اشراقی.
 • زند حسامی؛ حسام، ساوجی؛ آوا، (1391)، مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تامین، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، صص37-44.
 • سعیدی، علی‌اصغر و شیرین‌کام، فریدون. (1384). موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره‌ی پهلوی تهران: گام نو.
 • شیرازی؛ حسین، هاشم زاده خوراسگانی؛ غلام رضا، رادفر؛ رضا، ترابی؛ تقی، (1397)، به نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت‌های دانش بنیان نوپا با تعدیل گری عملکرد تجاری سازی فناوری، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری، شماره چهارم، زمستان 1397، صص 115-134.
 • عنابستانی؛ علی اکبر، طولابی‌نژاد؛ مهرشاد، (1397)، بررسی موانع و چالش‌های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، سال هشتم، شماره سی ام، صص59-
 • ناظم؛ فتاح،(1386)، کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال چهارم، شماره14، صص 125-135.
 • مقیمی؛ سید محمد و سید امیری؛ نادر، (1389)، عوامل مؤثر بر رشد و توسعه شرکت‌های خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 18، صص 77- 95.
 • Aldrich, H. E, & Cliff, J. E. (2003). The pervasive effects of family on entrepreneurship: Toward a family embeddeness perspective. Journal of business venturing, 18(5), 573-596.
 • Antonioli, D, Marzucchi, A. and Savona, M. (2017). Pain shared, pain halved? Cooperation as a coping strategy for innovation barriers. The Journal of Technology Transfer, 42, 841–864.
 • Bessant, J. and A. Davies. (2007). Managing service innovation. DTI Occasional paper 9: Innovation in services, Department of trade and Industry, London.
 • Blanchard, P, Huiban, J, Musolesi, A. and Sevestre, P. (2013). Where There Is a Will, There Is a Way? Assessing the Impact of Obstacles to Innovation. Industrial and Corporate Change, 22, 679–710.
 • Coad, A, Pellegrino, G. and Savona, M. (2015). Barriers to innovation and firm productivity. Economics of Innovation and New Technology, 25, 321–34.
 • Creswell Jw, miller DR. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice. 39:124-30.
 • Daily, C. & Dollinger, M. (1992). An empirical examination of ownership structure in family and professionally managed firms." Family Business Review, 5, 117-136.
 • Denison D, Lief C, Ward J. L; (2004). “Culture in family-owned enterprises: Recognizing and leveraging unique strengths”; Family Business Review, Vol. 17, No. 1, pp. 61-70.
 • Donckels, R, Frohlich, E. (1991). Are family businesses really different? European experiences from STRATOS. Family Business Review, 4(2), 149-160.
 • Dyer Jr, W, & sanchez, M. (1998). Current state of family business theory and practice as reflected in Family Business Review 1988-1997. Family Business Review, 11(4), 287-295.
 • Felin, T, & Zenger, T. R. (2014). Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice. Research Policy, 43(5), 914-925.
 • Filippetti, Andrea. Guy, Frederick,(2020). Labor market regulation, the diversity of knowledge and skill, and national innovation performance, Journal of Cleaner Production ,49,1-14.
 • Gasson, R, Crow, G, Errington,A, Huston, J, Marsden, T, Winter, M. D. (1988). The farm as a family business: a review. Journal of Agricultural Economics 39,1, 1-41.
 • Jaffe, D, Braden, A. (2003). Best practices of successful multi-generational families. Families in Business, 80–82.
 • Katarzyna Piwowar-Sulej. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM e with the focus on production engineers. Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345.
 • Kellermanns, F. W. (2005). Family firm resource management: Commentary and extensions. Entrepreneurship Theory & Practice, 3, 313-319.
 • Klein, S. B, Astrachan, J. H, & Smyrnios, K. X. (2005). The F-PEC scale of family influence: Construction, validation, and further implication for theory. Entrepreneurship Theory & Practice, 3, 321-329.
 • Larsen, P. and Lewis, A. (2007). How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation. Creativity and Innovation Management, 16, 142–51.
 • Madrid-Guijarro, A, Domingo, G. and Van Auken, H. (2009). Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management, 47, 465–88.
 • Nebert, S,L. (2004). Creating value through entrepreneurship: A reconceptualization, theoretical extension, and conceptual level empirical investigation of the resource based view of the firm. PH.D Dissertation Abstract. The state University of New jersey-Newark.
 • Nisar, Tahir M. prabhakar, Guru. Strakova, Lubica. (2019). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations, Journal of Business Research,94,pp 264-272.
 • O’Hara, W. T. (2004). Centuries of success: Lessons from the World’s most enduring family businesses. Avon: MA: Adams Media.
 • Peterson, M. Minton, Elizabeth A. L. Liu, Richie. E. Bartholomew, Darrell,(2021), Sustainable Marketing and Conssumer Support for sustainable Businesses, sustainable production and consumption, https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.018.
 • - Poutziouris.;(2004). “A commentary on family business entrepreneurial developments”; International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 10, No. 1/2, pp. 7-11.
 • Politis, D, (2005), Enterpreneurship, career experience and learning:Developing our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process. PH.D Disseration Abstract. Sweden: Lunds University.
 • Poza, E. (2007). Family business (2nd ed.). Mason: OH: Thompson.
 • Silva, M.J, Leitão, J. and Raposo, M. (2008). Barriers to innovation faced by manufacturing firms in Portugal: how to overcome it for fostering business excellence? Int J Business Excellence, 1, 92–105.
 • Santos-Vijand, M. L, & Alvarez-Gonzalez, L. I. (2007). Innovateness and organizational innovation in total quality oriented firms: The moderating role of market turbulence. Technovation, 27(9), 514-532.
 • Segarra-Blasco, A, Garcia-Quevedo, J. and Teruel-Carrizosa, M. (2008). Barriers to innovation and public policy in Catalonia. Nia International Entrepreneur Manager Journal, 4, 431–51.
 • Singh, S.K., Singh, A.P.,) 2019. ( Interplay of organizational justice, psychological empowerment, context of circular economy. Manag. Decis. 57, 937e952. https organizational citizenship behavior, and job satisfaction in the://doi.org/10.1108/MD-09-2018-0966.
 • Tiwari, R. (2007). the Early Phases of Innovation: Opportunities and Challenges in Public-Private Partnership. Asia Pacific Tech Monitor, 24, 32–7.