بررسی اثر همزمان جهانی شدن با نوآوری بر پیچیدگی‌ اقتصادی کشورهای منتخب جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران،ایران

چکیده

پیچیدگی‌ اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این ‌رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی‌ اقتصادی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مطالعاتی اقتصاددانان است. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش مولد مورد نیاز در تولیدات محصولاتشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص جهانی شدن و نوآوری بر پیچیدگی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهایی با شاخص بالای جهانی شدن طی دوره زمانی 2016-2008 با رهیافت پانل دیتا بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که جهانی شدن کل و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی دارای تاثیرمثبت و معنی‌دار است. همچنین متغیرهای شاخص حکمرانی خوب، سرمایه انسانی و شاخص توسعه مالی اثر مثبت و معنی دار و فراوانی منابع طبیعی دارای اثر منفی و غیر معنی دار در کشورهای مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Does the Simultaneous of Globalization with Innovation Affect the Economic Complexity of Selected Countries?

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Tayebeh Chayani 2
  • Zahra Sadeghi motamed 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 M.A Student of economics, Bu-Ali Sina Univercity, Hamedan, Iran,
3 Ph.D Student of economics, Alzahra Univercity, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic complexity is one of the main factors of economic growth and development. Therefore, the study of factors affecting economic complexity is one of the most important fields of study for economists. The approach of economic complexity is based on the concept that the products produced in the economy represent the amount of productive knowledge required in the production of their products, and assuming that countries do not produce products unless they have the knowledge and skills, the accumulation of productive knowledge Calculates the underlying economy of countries. The purpose of this study is to investigate the effect of globalization and innovation index on complexity. For this purpose, a sample of countries with a high index of globalization during the period 2008-2016 with the approach of the data panel has been used. The results of the study indicate that globalization and innovation have a positive and significant effect on economic complexity. Also, the variables of good governance index, human capital and financial development index have a positive and significant effect and the abundance of natural resources has a negative and insignificant effect in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic‌ Complexity
  • Innovation
  • Globalization
  • Human Capital
Arkolakis, C., Ramondo, N., Clare, A and Yeaple, S. (2018) “Innovation and production in the global economy”. American Economic Review, 108(8), 2128- 2173.
Bahar, D., Hausmann, R. and Hidalgo, C.A., 2014. Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion? Journal of International Economics92(1), pp. 111-123.
Baldwin, R. and Venables, A.J., 2015. Trade policy and industrialization when backward and forward linkages matter. Research in Economics69(2), pp. 123-131.
Baltagi, B.H., Bratberg, E. and Holmås, T.H., 2005. A panel data study of physicians' labor supply: the case of Norway. Health Economics14(10), pp. 1035-1045.
Bayoumi, T., Coe, D.T. and Helpman, E., 1999. R&D spillovers and global growth. Journal of International Economics47(2), pp. 399-428.
Bist, J.P., 2018. Financial development and economic growth: Evidence from a panel of 16 African and non-African low-income countries. Cogent Economics & Finance6(1), pp.1449780.
Ederer, P., Schuller, P. and Willms, S., 2009. University systems ranking: Citizens and society in the age of the knowledge. Educational Studies, (3), pp. 169-202.
Erkan, B. and Yildirimci, E., 2015. Economic complexity and export competitiveness: The case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences195(c), pp. 524-533.
Felipe, J., Kumar, U., Abdon, A. and Bacate, M., 2012. Product complexity and economic development. Structural Change and Economic Dynamics23(1), pp. 36-68.
Gala, P., Rocha, I. and Magacho, G., 2018. The structuralist revenge: economic complexity as an important dimension to evaluate growth and development. Brazilian Journal of Political Economy38(2), pp. 219-236.
Gylfason, T. and Zoega, G., 2006. Natural resources and economic growth: The role of investment. World Economy29(8), pp. 1091-1115.
Hausmann, R., Hidalgo, C.A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A. and Yildirim, M.A., 2014. The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. MIT Press.
Hidalgo, C., 2015. Why information grows: The evolution of order, from atoms to economies. Basic Books.
Hidalgo, C.A. and Hausmann, R., 2009. The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences106(26), pp.10570-10575.
Keller, W., 2004. International technology diffusion. Journal of Economic Literature42(3), pp. 752-782.
Lopes, J.C., Dias, J. and Amaral, J.F., 2012. Assessing economic complexity as interindustry connectedness in nine OECD countries. International Review of Applied Economics26(6), pp. 811-827.
 http://atlas.media.mit.Edu.
Marvel, M.R., Davis, J.L. and Sproul, C.R., 2016. Human capital and entrepreneurship research: A critical review and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice40(3), pp. 599-626.
Mealy, P., Farmer, J.D. and Teytelboym, A., 2018. A new interpretation of the economic complexity index. Alexander, A New Interpretation of the Economic Complexity Index.https:/www.inex.ox.ac.uk/files/main_feb4.pdf
Mealy, P., Farmer, J.D. and Teytelboym, A., 2019. Interpreting economic complexity. Science Advances5(1), p. 1705.
Nelson, R.R. and Phelps, E.S., 1966. Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. The American Economic Review56(1/2), pp. 69-75.
Porter, M.E. and Advantage, C., 1985. Creating and sustaining superior performance. Competitive advantage167(c), pp.167-206.
Rapoport, H., 2016. Migration and globalization: What’s in it for developing countries? International Journal of Manpower, (7)37, pp. 1209-1226.
Sandu, S. and Ciocanel, B., 2014. Impact of R&D and Innovation on High-tech Export. Procedia Economics and Finance15(c), pp.80-90.
Saunila, m. (2019) “Innovation capability in SMEs: a systematic review of this literature”. Journal of Innovation & knowledge. http//doi.org/10.1016/j.jik.2019.11.002
Schlesinger, J., Drescher, A. and Shackleton, C.M., 2015. Socio-spatial dynamics in the use of wild natural resources: Evidence from six rapidly growing medium-sized cities in Africa. Applied Geography56(c), pp.107-115.
Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A., 1997. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal18(7), pp. 509-533.
Wang, Y. and Liu, S., 2016. Education, human capital and economic growth: Empirical research on 55 countries and regions (1960-2009). Theoretical Economics Letters6(2), pp. 347-355.
Wennekers, S. and Thurik, R., 1999. Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics13(1), pp. 27-56.
Wu, J., Wang, C., Hong, J., Piperopoulos, P. and Zhuo, S., 2016. Internationalization and innovation performance of emerging market enterprises: The role of host-country institutional development. Journal of World Business51(2), pp. 251-263.
Xu, M. and Lybbert, T.J., 2017. Innovation-adjusted Economic Complexity and Growth: Does Product-Specific Patenting Reveal Enhanced Economic Capabilities? https://arefiles.ucdavis.edu/uploads/filer_public/b1/dc/b1dc7b3f-9f37-416e-93ef-d79495b1e940/ieci_xu_and_lybbert_oct_2017.pdf
ابونوری.، ع و تیموری، م.، 1392. بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD و UMI، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، (11)3، صص. 30-40.
بهبودی، د.، اصغرپور، ح.، و ممی‌پور، س.، 1388. فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، (40)13، صص 125-147.
چشمی، ع.، و ملک‌الساداتی، س.، 1392. شاخص پیچیدگی‌ اقتصادی و ارتباط آن با ساختار نهادی تولید مقایسه تطبیقی ایران، کره جنوبی و ترکیه. اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار، مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی.
حافظ نیا، م.، 1380. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
رحیم‌نیا، ف.، خوراکیان، ع.، و قادری، ف.، 1397. بررسی تاثیر استراتژی‌های بین‌المللی بر عملکرد کسب‌وکارهای صادراتی. مجله مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 1(3)، صص 1-22.
شاه‌آبادی، ا.، و ثمری، ه.، 1395. تأثیر نوآوری بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر کشورهای منتخب درحال‌توسعه و توسعه‌یافته. تحقیقات اقتصادی، 51(3)، صص 611-633.
شاه‌آبادی، ا.، و داوری کیش، ر.، 1394. تأثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی بر جذب سرریز فناوری کشورهای منتخب. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، (1)3، صص 151-178.
شاه‌آبادی، ا.، و صادقی، ح.، 1392. مقایسه اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی ایران و نروژ. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 7(2)، صص 21-43.
فقه‌مجیدی، ع.، احدزاده، خ، . و گودینی، س.، 1396. بررسی آزادسازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک. تحقیقات اقتصادی، 5(7)، صص 97-120.
مهرگان، ن.، سپهبان قره بابا، ا.، و لرستانی، ا.، 1391. تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 2(6)، صص 71-94.
هوشمند، م.، و دانش‌نیا، م.، 1390. تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران. دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، (2)18، صص 46-61.
الهی، ن، حیدری، ح.، کیاالحسینی، ض. و ابوالحسنی چیمه، م.، 1397. پیچیدگی اقتصادی و عوامل نهادی. فصلنامه مدل‌سازی اقتصاد سنجی، (3)10، صص. 11-37.