نقش و تاثیر عوامل سازمانى موثر بر موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

نوآوری یکى از موضوعات کلیدى در گذار به سوى موج جدید صنایع دفاعى است. اما به ثمر رسیدن و موفقیت نوآور ى هاى صنعت دفاعى (به خصوص نوآورى هاى فناورانه)، تحت تاثیر عوامل متعددى است. در این زمینه، محققان اغلب به سه دسته عوامل محیطى، سازمانى و فردى اشاره دارند، که خود این عوامل نیز، متشکل از مولفه هاى متعددى دیگرى هستند. به نظر برخى محققان، عوامل سازمانى نسبت به دسته عوامل دیگر، نقش مهم ترى در موفقیت نوآورى ها دارند. در صنایع دفاعى (که معمولاً درگیر توسعه فناورى و محصولات پرریسک و زمان برى نسبت به صنایع تجارى هستند) شاید نقش و اهمیت عوامل سازمانى بیشتر هم باشد. براین اساس، در تحقیق حاضر، ابتدا ابعاد موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى تبیین مى شود و در ادامه، عوامل سازمانى موثر 40 (عامل) مورد شناسایى قرار مى گیرد و با نظر خبرگان اصلاح مى گردد. سپس، با کمک نظرات 100 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع مختلف دفاعى، تاثیر عوامل سازمانى به تفکیک بر موفقیت نوآورى هاى جهشى و تدریجى، بررسى و مقایسه شده و رتبه بندى مى شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Roles and Ranks of Organizational Factors in the Success of Incremental and Radical Innovations in Iran's Defense Industries

نویسندگان [English]

  • Farhad Nazarizadeh
  • Mohammad Mehdinejad noori 1
  • seyed reza Hejazi 2
1 Malek-Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Although success of defense industries depends on many factors, innovation is a key factor in transition to a new era of defense industries. Previous studies have mentioned many factors, such as individual, organizational and environmental, as affecting innovation success. Opportunity creation for future wars, responding to army's current needs, and gaining economical profits are 3 main components of innovation success in defense industries. In spite of the fact that all these factors have key roles in innovation success, some researchers emphasize more on the importance of organizational factors. In fact, innovations in defense industries are complex, expensive and require interaction between industries and army. In this situation, organizational capabilities and assets are very important elements for innovations to succeed. In this study, after explaining the dimensions and components of innovation success, organizational factors are identified. Then, with the help of 13 defense experts, we try to refine the factors according to the field. After that, by using survey methods, we study organizational factors impacts on radical and incremental innovation separately. The results show that 22 of 40 factors have meaningful impacts on innovation success, while the ranking and priority of these factors differ in radical and incremental innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factors influencing innovation
  • innovation success
  • radical innovation
  • incremental innovation
  • defense industry
1-  متقی، ابراهیم. و اشتریان، کیومرث. "سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، شماره 29، 1380.
2-  وحیدی، احمد."دکترین دفاعی ایران"، بصیرت دفاع، سال سوم، شماره 25، 1390.
3- Fagerberg, Jan. “Innovation: A Guide to the Literature, Center for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo, 2003.
4- White, M.A. and Burton, G.D. “The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, Canada: Thomson South-Western, , 2007.
5- “Merriam-Webster's Collegiate Dictionary”, 11th Edition, Massachusetts : Merriam-Webster Inc, 2004.
6-  سلطانی، تیرانی. فلورا، "نهادی‌کردن نوآوری در سازمان"، چاپ اول، تهران:مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
7-  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، " راهنمای اُسلو: رهنمودهایی برای گردآوری و تفسیر داده‌های نوآوری"، چاپ اول، ترجمه: فریبا نیک‌سیر، تهران: مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور، 1386.
8- Tushman, M. Anderson, P. “Managing Strategic Innovation and Change”, New York :Oxford University Press, 1997.
9- Halbrook, A. and Hughes, L.”Operationalising definitions of Innovation at the level of firm, Vancouver, 1999.
10- Storey, J. “The Management of Innovation”, Vol. 1, UK:Edward Elgar Publishing Limited, 2004.
11- Taylor, B. “Innovation Strategy: Creating a new environment for innovation within the defence supply chain Ministry of Defence, UK, pp.1-14, 2006.
12- Luthra, Girish, “Military Innovation: Hurdles, Bumps and Jumps”, Strategic Analysis, Institute for Defense Studies and Analyses, 27(4), 2003.
13- Bracken, P.” Innovation and the US Defense Industry”, RAND Institution, USA, 2002.
14- Pierce, T. “War-fighting and disruptive technologies”, London:Routledge, 2005.
15- Lee, Mushin, Dohyeong Na,“Determinants  of Technical  Success  in Product  Development When  Innovative  Radicalness  Is Considered”,  Product  Innovation  Management, 11, pp. 62-68 , 1994.
16-  شلینگ، ملیسا ا. "مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک"، چاپ اول، ترجمه محمد اعرابی و محمد تقی‌زاده مطلق، تهران:دفتر پژوهش‌های فرهنگی،1387.
17-  زارعی، علی‌اصغر. و نسیمی، همایون. "مدیریت نوآوری در صنعت نفت"، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، شماره 1، 1386.
18- Corre Le, A. Mischke, G. “The Innovation Game: A New Approach to Innovation Management and R&D”, USA: Springer Science, 2005.
19-  سری‌نیواسان و نارایانا، ن.س. "مدیریت نوآوری صنعتی ـ مفاهیم و تکالیف"، ترجمه عقیل ملکی‌فر و همکاران، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1381.
20-  محمدی، مهدی. سلیمی، باقر. بوشهری، علیرضا. و نظری‌زاده، فرهاد. "مروری برنظام نوآوری دفاعی پنج کشور"، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1390.
21- Erisa, E. Deniz, Omur Y. Saatcioglu.”System Look for Technological Innovation: Firm Based Perspective”, European and Mediterranean Conference on Information Systems (EMCIS), Costa Blanca, Alicante, Spain. 2006.
22-  شاهین، آرش و صادق‌بیگی، ارمغان."مدیریت نوآوری"، چاپ اول، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان، 1389.
23- Pavitt, K. “Innovation Processes: The Oxford Handbook of Innovation”, Oxford University Press, 2004.
24- Souitaris, V. “Determinants of Technological Innovation: Current Research Trends and Future ProspectsThe International Handbook on Innovation, elsivier science Ltd, pp. 513-528, 2003.
25- Mohr, L. B. “Determinants of Innovation in Organizations, The American Political Science Review, 63(1), pp. 111-126, 1969.
26-Damanpour, F.”Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators”, Academy of Management Journal, 34(3), pp.555-590, 1991.
27- Ross, V.E. Kleingled, A.W. “A Topographical Map of the Innovation Landscape, Center for Process Engineering, University of Stellenbosch, Matieland, South Africa, 2000.
28- Pierce, J. L. Delbecq, A. L. “Organization Structure, Individual Attitudes and Innovation”, the Academy of Management Review, 2(1), pp. 27-37, 1977.
29- Millson. Murray, R. Wi1emon, D. “Thestrategy of managing innovation and technology”, 1st Edition, Prentice Hall, Pearson Education Inc, USA, 2007.
30- Murray, W. “Innovation Past and Future”, in: Murray and Millett (eds.), Military Innovation in the Interwar Period, Cambridge University press, 1996.
31-   نظری‌زاده، فرهاد. "ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد نوآوری و بکارگیری آن در یک صنعت دفاعی"،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، 1382.