تبیین کارکردهاى مدیریت فناورى در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبى فازى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

فرآیند توسعه محصول جدید یکرویکرد نوین براى بقا در محیط رقابتى است و عوامل کلیدى موفقیت واسطه‌اى براى کسب مزیت‌هاى رقابتى است. همراستایى مدیریت تغییر فناورى (با هدف برنامه‌ریزى براى کسب فناورى و پر کردن شکاف فناورانه) و فرآیند توسعه محصول یک ضرورت جدى مىباشد. هدف این تحقیق اولویت‌بندى کارکردهاى مدیریت فناورى در فرآیند توسعه محصول با معیار ارتقاى اثربخشى فرآیند و از طریق عوامل کلیدى موفقیت فرآیند و با بهره‌گیرى از مطالعه موردى در یک صنعت دانش‌بنیان می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفى پیمایشى است که در آن، با توجه به فقدان داده‌هاى قطعى، روش تحلیل سلسله مراتب فازى مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس دیدگاه صاحبنظران،5 کارکرد اصلى مدیریت فناورى شناسایى و 3 گروه عوامل کلیدى موفقیت (معیار اثربخشى فرآیند) براى اولویت‌بندى کارکردهاى مدیریت فناورى استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد کارکرد شناسایى و انتخاب فناورى در مرحله امکان‌سنجى، کارکرد اکتساب فناورى در مرحله توسعه سیستمى و کارکرد بهره‌بردارى در مرحله توسعه فناورى از بیشترین اولویت برخوردار است. بر اساس نتایج این تحقیق (شناسایى رابطه کارکردهاى مدیریت فناورى و مراحل فرآیند)، زمینه طراحى الگوى مدیریت فناورى در بستر فرآیند با هدف همسویى، یکپارچگى و تقویت تناسب و افزایش بهره‌ورى کل نظام‌هاى مدیریتى ایجاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaborating on Technology Management Functions in New Product Development by Fuzzy AHP Method

نویسندگان [English]

  • Saeed Jafari Khanshir 1
  • Reza Radfar 1
  • Reza Hosnavi 2
1 Azad University of Tehran
2 malekashtar University of Technology
چکیده [English]

New product development (NPD) is a modern approach for responding to environmental changes in firms according to critical success factors (CSF), and for achieving competitive advantages. The alignment of technology change management — with concentration on technology acquisition planning and filling technological gap — with new product development process is a necessary. The purpose of this study is to prioritize technology management functions in NPD process by considering CSFs as criteria and concentrating on a knowledge-based organization. In this descriptive and survey study, Fuzzy AHP method is used. Based on the experts' views, 5 technology management functions are identified, and 3 groups of key success factors are used to prioritize them. The results show that the function of identifying and selecting technology in feasibility stage, the function of technology acquisition in technology development stage, and the function of technology exploitation in product development stage have the highest priorities. Accordingly, a design theme for an efficient technology management system in NPD is achieved. The reliability of the study is confirmed by Cronbach's Alpha and its validity is verified by technology management and NPD experts' views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology management functions
  • new product development (NPD)
  • critical success factors (CSF)
1-  آراستی ، محمدرضا. سمینار مدیریت تکنولوژی. تهران. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. 1390.
2-  طاهری، سید امین. "ارزیابی کارکردهای مدیریت تکنولوژی در شرکت برق منطقه‏ای تهران" پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1388.
3-  سید حسینی، سید محمد. و دیگران. "ایجاد مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت" پژوهشنامه بازرگانی، 45،صص.147-178، 1386.
4-   مدرس، عبدالحمید." عوامل اثرگذار بر سازماندهی تیم توسعه محصول". چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
5- Hobday, Mike. “The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems” Research Policy, 29, pp.871-893, 2000.
6- Archbald Russelld. “Life cycle models for high-technology projects-Applying systems thinking to managing projects” PMI-Central Iowa Chapter Professional Development Day. Iowa, 2003.
7- Chanaron, J.J. Domenic, Jolly. “Technological management expanding the perspective of management  of technology” Management Decision, 37(8), pp. 613-621, 1999.
8- خلیل، طارق. "مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت" چاپ سوم، ترجمه: سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1382.
9- Drejer A. “Framework for the management of technology : toward a contingent approach” Technology analysis and strategic management, 8(1), pp. 9-20, 1996.
10- Arasti M.R. and Khamseh H.M. “The fifth school of management of technology” the 4th PICMET conference, Portland, 2003.
11- Phaal, Robert. et al. “Technological management  assessment guide” University of Cambridge Publication, 2000.
12- Phaal, Robert. et al. “A framework for supporting the management of technological knowledge” International Journal of Technology Management, 27(1), pp.1–15, 2004.
13- Dilek, C. etal.” Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities” Tech novation, 29, pp.237-246, 2009.
14- سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو). "ارزیابی تکنولوژی در شرکت های کوچک و متوسط" چاپ اول، ترجمه: فاطمه رناسی، تهران:سازمان مدیریت صنعتی، 1389.
15-  زاهدی، فریبرز. "ارائه الگوی ارتقاء عملکرد نظام مدیریت تکنولوژی" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، 1389.
16-  اصغر پور، جواد. "روش های تصمیم گیری چند معیاره" چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
17-  آذر، عادل. "علم مدیریت فازی" چاپ سوم، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1387.
18-  طبیبی، سید جمال الدین. و دیگران." تدوین پایان نامه، رساله، پروژه پژوهشی و مقاله علمی" چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس،  1388.
19-  جعفری خانشیر، سعید. "شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی" فصل نامه مدیریت صنعتی، 21، 1391.