شناسایی و ارزیابی معیارهای انتخاب صنایع با فناوری برتر در پارک های فناوری کشور(مورد مطالعه: پارک فناوری شیخ بهایی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

 
سیاست‌گذاری و یا به عبارتی اولویت‌بندی فعالیت ها در حوزه های مختلف پژوهشی و صنعتی، از جمله مهمترین عوامل افزایش کارآیی در تخصیص بهینه منابع است. با توجه به نوبودن مفهوم پارک های علم و فناوری در کشور و نقش بالقوه ای که این مراکز در دوره گذار به سمت توسعه برعهده دارند، تعیین اولویت‌های فعالیتی و راهبردی این مراکز باید در راس توجه ها قرار گیرد. به این منظور، در پژوهش حاضر، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی آثار پژوهشی مرتبط و مطالعه اسناد ملی از جمله سند برنامه پنجم توسعه، سند چشم انداز بیست ساله و غیره، 17 معیار برای انتخاب صنایع با فناوری برتر، جهت ورود به پارک‌های فناوری کشور شناسایی و انتخاب شدند. در ادامه به منظور اولویت‌بندی آنها، پرسش‌نامه ای مشتمل بر 17 سوال، طراحی گردید و برای اطمینان از جامع و مانع بودن پاسخ ها، در اختیار سه دسته عمده از افراد درگیر در این فرآیند، یعنی سیاستگذاران وزارت علوم، شرکتهای مستقر در پارک و کمیته های جذب پارک‌های فناوری قرار گرفت. این 17 معیار، با استفاده از نرم افزارSPSS18 و استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی اکتشافی، در 4 عامل کلی طبقه بندی گردید که پس از مرور آثار پژوهشی مربوط، عنوان های پیشنهادی اقتصادی و فنی، راهبردی، زیرساختها و محیط زیست، برای آن ها درنظر گرفته شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification and Evaluation of Criteria for Choosing High-Tech Industries in Technology Parks in Iran: A Case Study of Sheikh-Baha'i Science & Technology Park

نویسندگان [English]

  • Naser Nouruzi 1
  • Mehdi Narimani 2
1 Tarbiat Modares University
2 University of Tehran
چکیده [English]

Policy-making, or task prioritization, in different research and industrial fields is among the most important factors in increasing efficiency of resource allocation. Since the concept of science and technology park is new in Iran and has great potential for facilitating the move toward development, prioritizing activities of these centers seems very important. In this study, in addition to library studies and surveys on national documents — including the Fifth Development Plan, the 20-Year Perspective Document of Iran, the National Integrated Scientific Scheme and the Strategic Document of Transformation for Iran Science and Technology — seventeen criteria are chosen for selecting high-tech industries to enter technology parks. Based on these criteria, a questionnaire is developed and distributed among three influential actors, namely policy-makers at the Ministry of Science, Research and Technology, the firms located inside the parks and the absorption committees of the parks. Data gathered through the questionnaires are analyzed using SPSS software and the statistical method of factor analysis in order to classify the seventeen criteria in four general factors. After reviewing the related literature, the titles Economic & Technical, Strategic, Infrastructures and Environmental are suggested for these factors. Finally, a framework is introduced for prioritizing high-tech industries to enter Sheikh-Baha'i Science & Technology Park, Esfahan, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high technology
  • evaluation
  • criteria
  • science and technology parks
  • Sheikh-Baha'i Science & Technology Park
[1]
  نقی زاده، محمد. غریبی، جلیل.   فرنودی، صنم السادات. "پروژه فازهای   شناخت و تدوین استراتژی شهرک   فناوری صنایع نوین اصفهان" شرکت   مهندسین مشاور صنعتی ایران، 1387.
        Chin-chen   huang, ” A   multiple criteria evaluation of high-tech Industries for   science-based   Industrial park in Taiwan”  November.   ,(2003)
[2]
    Phillimore,     j. “beyond the linear view of innovation in science park evaluation,   An   analysis of western Australian Technology Park” Technovation, 19,   pp.673-680,   1999.
[3]
[4]
  کفچه، پرویز. ابطحی،   محمد.   نادری، فرزانه. "تعیین موضوع فعالیت پارک ها و مراکز   رشد(ارایه مدل و   مطالعه موردی استان کردستان)" دومین همایش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری     ایران، 1384.
National   Science   Foundation, www.nsf.org   2002 2009
[5]
Bigliardi,   Barbara,   Dormino, Alberto, Nosella Anna, Prtroni, Giorgio,(2006)   Assessing science parks   performance: directions from selected Italian case   studies, technovation 26 (2006) 438-505
[6]
Chan,   K.F, Theresa Lau   (2005) Assessing   technology incubator programs in the   science park: the good, the bad   and the ugly. Technovation 25(2005)     1215-1228
[7]
Sarmento,   M, Durao, D. Virtual and real-estate science   and technology parks: a   case study of taguspark, Technovation 25 (2005) 237-244
[8]
Tan,   Justin (2006), Growth of industry clusters and   innovation: Lessons from   Beijing Zhongguancum Science park, Journal of Business Venturing   21(2006) 827-850
[9]
Lofsten,   hans, lindelof,   peter(2002), Science   parks and the growth of new   technology-based firms, Research policy 31 (2002) 859-876
[10]
O   Regan, Nicholas, sims,   martin,(2008) Identifying   high technology small   firms: A sectoral analysis, Technovation 28 (2008) 408-423
[11]
[12]
مرکز صنایع نوین،(1384)، پروژه   شناسایی نهادهای   سیاستگذار و پشتیبان صنایع با تکنولوژی برتر در ایران.
 [13]
خلیل، طارق،(1381)   مدیریت تکنولوژی خلق ثروت، ترجمه باقری و ملت پرست،     مرکزتکنولوژی نیرو.
Guerrierri,   Paolo,   Pietrobelli, Carlo(2004), Industrial districts evolution and     technological regimes: Italy and Taiwan, Technovation 24(2004) 899-914
[14]
[15]
ناصحی، علی. (1385)،   نگاهی   به وضعیت علم و فناوری کشور(شاخص های نیروی انسانی)، بانک اطلاعاتی جهاد     دانشگاهی
Aerts,   Kris, Matthyssens,   Paul, Vandenbempt, Koen,(2007), Critical role and   screening practices   of European business incubators, Technovation 27(2007)   254-267
[16]
[17]
صمدی، سعید،   طاهرزاده،   مهدی،(1387)، بررسی و تبیین شاخص ها، معیارها و ضوابط طراحی و معماری     پارک های علم و فناوری در ایران با تاکید بر تجارت جهانی، مجله رشد فناوری شماره     12
[18]
قارون،   معصومه،(1384)، سیاست   های علمی و فناوری در توسعه اشتغال، مجله رهیافت شماره 35.
C.C.   Koh, Francis, T.H.   Koh, Winston, Tschang, TED,(2005) An analytical   framework for science parks and   technology districts with an application to   Singapore, Journal of business venturing 20 (2005) 217-239
[19]
Fukugawa,   Nobuya (2006),   Science parks in Japan and their value-added contributions to   new   technology-based firms, International Journal of Industrial Organization     24(2006) 381-400
[20]
Park,   Hung –R. Rene,Eldon-   Choi, Soo- S.F. Chiu, Anthony (2008), Strategies for   sustainable development of   industrial park in Ulsan, South Korea _ from   spontaneous evolution to   systematic expansion of industrial symbiosis,   Journal of Environmental management 87(2008) 1-13
[21]
[22]
کلانتری خلیل،(1387)،   پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات   اجتماعی-اقتصادی،   تهران، نشر   فرهنگ صبا
Nardo   Michela, Saisana   Michaela, Saltelli Andrea, Tarantola Stefano, 2005, Tools   for Composite   Indicator Bulding, European   Commission
 [23]