بررسی عوامل موفقیت بنگاه‌های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعه موردی شبکه شرکت‌های نانو فناوری کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در کشور ما، تاکنون اقدامات و برنامههای زیادی برای حمایت از شرکتهای فعال در حوزه نانوفناوری، به منظور توسعه خدمات و  بازار محصولهای آنها صورت گرفته است. با این وجود هنوز نارسائیهایی در مدل کسبوکار و همچنین موانع جدی در مسیر بازاریابی و تجاریسازی محصولهای آنها دیده میشود. با توجه به این مساله، پژوهش حاضر با هدف بررسی و استخراج عوامل کلیدی موفقیت بنگاههای واسطهای برای در پیش گرفتن رویکرد نوآوری باز در حوزه کسبوکار شرکتهای عضو شبکه نانوفناوری کشور انجام شد. به این منظور پس از مرور ادبیات موضوعی در حوزه نوآوری باز و تأمل بر نقش بنگاههای واسطهای، ضمن تدوین و طراحی پرسشنامه اعتبارسنجی شده متکی بر مصاحبه با خبرگان، عوامل موثر با استفاده از نرم افزار اسپیاساس مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه از نرمافزار لیزرل برای استخراج مدل معادلات ساختاری عوامل موفقیت و رتبهبندی عوامل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد عوامل موفقیت به ترتیب شامل سیاستهای بخشی کسب وکار نانو، نهادها و قوانین، خدمات تخصصی، عوامل اقتصادی، شبکههای همکاری، ویژگیهای مدل کسبوکار شرکتهای نانو و عوامل ساختاری شبکه شرکتهای نانوفناوری کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Success Factors of Open Innovation Intermediaries: A Case Study of Nanotechnology Companies Network

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Manteghi 1
  • Abbas Toloie Eshlaghi 2
  • Benyamin Moshiri 2
1 Malekashtar University of Technology
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

This paper aims to investigate and extract the success factors of innovation intermediary institutions in adopting open innovation approaches in the network of the nanotechnology companies. After reviewing the literature of open innovation with a focus on the role of mediating institutions, a validated questionnaire is developed based on interviews with experts. Moreover, using a statistical analysis software (SPSS) to analyze the factors, we develop a structural equations model (SEM) to determine the success factors. The results show that the success factors include S&T policies and institutions, professional services, economic factors, collaboration networks, the characteristics of business models and the structure of the nanotechnology network in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • critical success factors (CSFS)
  • business model
  • open innovation
  • intermediary
  [1]  Tidd, J. Bessant, J. Pavitt, K. “Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change” UK: John Wiley and Sons, 1997.
  [2]  Schumpeter, J. “The Theory of Economic Development” Massachusetts, Cambridge: Harvard University Press, 1934.
  [3]  Organization of Economic Cooperation and Development website (OECD), 2005. Available at: www.oecd.org
  [4] Chesbrough, H.W. “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology” Massachusetts, Boston: Harvard Business School Press, 2003.
  [5]  Clarke, I. Ramirez, M. “Intermediaries and Capability building: evidence from an emerging natural resource cluster” Globelics 2010 8th International conference, Malaysia, 2010.
  [6] Howells, J.  “Intermediation and the role of intermediaries in innovation” Research Policy, 35(5), pp.715-728, 2006.
   [7]  Wang, Y. Vanhaverbeke, W. “Exploring the impact of open innovation on national systems of innovation — A theoretical analysis” Technological Forecasting & Social Change, 79(3), pp. 419–428, 2012.
    [8]   طبائیان، سیدکمال، "طراحی مدل نوآوری در صنعت هوائی ایران" پایان نامه دکترای مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1390.
  [9]  Godinho, M.M. Mendonça, S. Pereira, T.S. “Mapping Innovation Systems: a framework based on innovation surveys data” The First Globelics Conference ‘Innovation Systems and Development Strategies for the Third Millennium, Rio de Janeiro, 2003.
 [10]  Ye, H. Kankanhalli, C.“Knowledge Brokering for Open Innovation: A Case Study of Innovation Intermediaries” International Conference on Information Systems, Florida, USA, 2012.
 [11]  Chesbrough, H. “Open Business Models. How to Thrive in the New Innovation Landscape” Massachusetts, Boston: Harvard Business School Press, pp.139-164, 2008.
 [12]  Mantel, S.J. Rosegger, G. “The role of third-parties in the diffusion of innovations: a survey” In: Rothwell, R., Bessant, J.Eds. Innovation: Adaptation and Growth. Elsevier, pp. 123–134. 1987.
 [13]  Stankiewicz, R., 1995. The role of the science and technology infrastructurein the development and diffusion of industrial automationin Sweden. In: Carlsson, B. (Ed.), Technological Systems and EconomicPerformance: The Case of Factory Automation. Dordrecht,Kluwer, pp. 165–210.
 [14]  McEvily, B. Zaheer, A.  “Bridging ties: a source of firm heterogeneity in competitive capabilities” Strategic Management Journal, 20(12), pp.1133–1156, 1999.
 [15]  Rush, h. Bessant, J. “Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer” Research Policy, 24(1), pp.97–114, 1995.
 [16]  Hargadon, A. Sutton, R. “Technology brokering and innovation in a product development firm” Administrative Science Quarterly, 42(4), pp.718-749, 1997.
 [17]  Provan, K.G. Human, S.E. “Organizational learning and therole of the network broker in small-firm manufacturing networks”In: Grandori, A. Ed. Interfirm Networks: Organization and Industrial Competitiveness. Routledge, pp. 185–207. 1999
 [18]  Chesbrough, H. Vanhaverbeke, W. West J. “Open Innovation: Researching a New Paradigm” Oxford: Oxford University Press, 2006.
 [19]   Billington, C.  Davidson R. “Leveraging Open Innovation Using Intermediary Networks” Vol. 22 Issue 6, 2004.       
 [20]   Cooper, R. Juett, (2009), “A Multimensional Approach to the Adoption of Innovation Management Decision, 36(8), pp.493 – 502, 1998.
[21]  الیاسی، مهدی. "مدلی برای نقش نهادهای میانجی در توسعه همکاری‌های تکنولوژیک میان بنگاه‌ها" پایان‌نامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1390.
 
 [22] Report to the President and Congress on the Fourth Assessment of the National Nanotechnology Initiative, PCAST (acting as the NNAP), April 2012. Available at: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST_2012_Nanotechnology_FINAL.pdf
 [23]  Chesbrough, H. “Business Model Innovation: Opportunities and Barriers” Long Range Planning Journal, 43(2-3), pp.354-363, 2010.