تحلیل تاثیر سیاستهای پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری موسسه های مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

پارک علم و فناوری یزد با هدف توسعه تواناییهای کارآفرینی نیروهای نخبه و مستعد در بعد منطقهای و ملی و همچنین توسعه اقتصاد پایدار از طریق ایجاد و حمایت شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان تاسیس گردیده است. از زمان تاسیس تاکنون سیاستهای پارک بر عملکرد و سطح ایدههای فناورانه شرکتها تاثیر به سزایی داشته است. از آنجایی که این پارک، با اجرای برنامهریزی راهبردی و یک دوره بازنگری، سیاستهای مختلفی را در پیش گرفته، لذا شناسایی تاثیر این سیاستها بر توسعه فناوری موسسهها با هدف افزایش اثربخشی آنها در جهت ارتقای فناوری ضروری است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از رویکرد پویاییهای سیستمی و از طریق مطالعه کتابخانهای و با تحلیل محتوا و همچنین مصاحبه انفرادی با مدیران فناوری و برنامهریزی و مدیران 7 شرکت برتر پارک، به بررسی تاثیر سیاستهای پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری موسسههای مستقر در آن پرداخته است. یافتههای حاصل از مدل بیانگر این هستند که پارک با اتخاذ سیاستهای مختلف در طول یک دهه از فعالیت خود توانسته است تاثیر بسزایی بر سطح فناوری موسسههای خود داشته باشد که در این میان بعضی سیاستها (مانند مرکز تحقیق و توسعه فناوری، فنبازار، مرکز نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری) اثر مثبت و بعضی سیاستها (مانند تمرکز بر بازار منطقهایی و تنوع حوزههای فناوری) اثر منفی روی سطح فناوری شرکتها داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impacts of Yazd Science and Technology Park Policies on Its Resident Institutions' Technology Development Using System Dynamics

نویسندگان [English]

  • Ali Haji Gholam Saryazdi 1
  • Manouchehr Manteghi 2
1 University of science and culture
2 Malekashtar University of Technology
چکیده [English]

Yazd Science and Technology Park (YSTP) has been established to develop the entrepreneurial skills of elite and talented people both at regional and national level, and to build a sustainable economy by creating, supporting and directing small and medium enterprises (SMEs). Since then, however, the policies adopted by the park have deeply impacted the resident companies' performance and technological ideas. Since YSTP has revised its strategic planning and tried different policies, it is necessary to identify the impacts of its policies on the resident companies' technology development with an aim to increase their effectiveness and promote technology. This paper investigates the impacts of YSTP policies during two strategic planning periods on the resident companies' technology development by using system dynamics through library research, content analysis and individual interviews with technology and planning managers as well as interview with 7 of the top managers of the park. The findings indicate that the park policies over a decade have had high impacts on the level of its companies' technology. Some policies (such as the Technology Research and Development Center (TRDC), the Technomarket (Technomart), the Innovation Center, and the Research and Technology Fund) have positive impacts, and some policies (such as focusing on regional markets and diversity of technology areas) have negative impacts on the level of the companies' technology development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • science and technology park
  • strategic planning
  • system dynamics approach
   [1] حاجی غلام سریزدی، علی و همکاران "طرح توجیهی پژوهشکده مدیریت و توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد"، پارک علم و فناوری یزد، 1388
   [2] حاجی غلام سریزدی، علی. "طراحی پارک فناوری هوایی با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستمی" پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1392.
    [3] Ho, Y. Wang, S. System Dynamics Model for the Sustainable Development of Science City the 23rd International Conference of the System Dynamics Society, Boston, 2005.
  [4] حاجی غلام سریزدی، علی. پورسراجیان، داریوش. " استخراج دینامیزم‌های موجود در رفتار شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری با رویکرد سیستم داینامیک" اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، شیراز، 1390.
  [5] زرگر، سید محمد. مهدی آبادی، امیر. شهابی، علی. " تحلیل نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعه تکنولوژی با رویکرد سیستمی" چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، 1389.
  [6] سایت انجمن بین المللی پارک‌های علمی (IASP)، 2013. آدرس: http://www.iasp.ws
  [7] برنامه‌ریزی استراتژیک پارک علم و فناوری یزد سال 1382 و سال 1390.
  [8]  سایت پارک علم و فناوری یزد، 1391، آدرس: http://www.ystp.ac.ir
 [9] Forrester, J. W. ” Principles of systems” Cambridge: Productivity Press,  1971.
[10] Stevenson, R.W.  Wolstenholme, E. F.”Modeling for Competitive Advantage” 3-day Workshop Presentation, St. George Swallow Hotel, Harrogate, USA, 1993.
 [11] استرمن، جان د. "پویایی شناسی سیستم تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهان پیچیده" ترجمه: میرزایی دریانی، شهرام و همکاران، چاپ دوم، انتشارات ترمه، ص 28، 1387.
  [12] حاجی غلام سریزدی، علی. زارع مهرجردی، یحیی. "پویایی‌های سیستمی" انتشارات الماس البرز، چاپ اول، 1392.
  [13] قبادی، شهلا. "پویایی سیستمی (کاربردی از تفکر سیستمی)" چاپ دوم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ص 28، 1388.
 [14] سنگه، پیتر. "پنجمین فرمان در میدان عمل استراتژی‌ها و ابزارهای ایجاد سازمان یادگیرنده " ترجمه: خادمی گراشی، مهدی. انتشارات آریاناقلم، ص27 ، 1388.
[15] Meadows D. H. Thinking in Systems A Primer Earthscan, pp. 27-32, 2009.
[16]  حاجی غلام سریزدی، علی. " تحلیل علل تاخیر و اثرات آن بر سودآوری پروژه‌های پارس جنوبی با رویکرد سیستمی" پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد، 1388.
[17]  Forrester, J. “Urban Dynamics” Waltham: Pegasus Communications, 1969.
[18]  قدوسی، حامد. " دینامیک‌های رشد جمعیت در کلان شهرها: نمونه موردی تهران" پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)،دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد، 1382.
[19] حاجی غلام سریزدی، علی. " تحلیل تاثیر تورم بر مسائل اجتماعی با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستمی" اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، شیراز، 1390.
[20] Mashayekhi, A. N. The Impact of Exchange Rate Policy on Inflation Rate in an Oil Exporting EconomySystem Dynamics Review, 7(2), pp.117-144, 1991.
[21] Forrester, J. W. “Understanding the Changing Basis for Economic Growth - an Application of System Dynamics” Computers & People, 26(1), pp. 26-27, 1977.
[22] Ford, A. “System Dynamics and the Electric Power Industry” System Dynamics Review, pp.57-85 13(1), 1997.
[23] Ford, A. “Simulation scenarios for rapid reduction in carbon dioxide emissions in the western electricity system“ Energy Policy, 36(1), pp. 443-455, 2008.
[24] Wenqing Wang, Cheong, F “Using system dynamics to simulate the strategic planning of the mobile commerce terminal (MCT) industry and mobile commerce diffusion“ International Conference on Mobile Business, Sydney, Australia, 2005.
[25] McKenzie, Merle. “System Dynamics Modeling for Long Range Strategic Planning“System Dynamics Conference, Massachusetts, USA 1983.
[26] Forrester, J.”Information sources for modeling the national economy” Journal of the American Statistical Association, 75(371), pp.555–566, 1980.
  [27]  پورسراجیان، داریوش. و همکاران  " مرکز تحقیق و توسعه فناوری؛ مکانیزم ایفای نقش پارکهای علم و فناوری در مدیریت و توسعه فناوری" چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، 1389.
  [28]   فرامرزپور، محمد " بررسی گزید‌های از عوامل چالش آفرین برای مراکز رشد و پار کهای علم و فناوری" ماهنامه زیست فناوری، 13(1) ،صص.4-7، 1389.
  [29]   رحمانیان، سعید. نصر، مهدی. "ایجاد ظرفیت جذب برای ساماندهی نوآوری باز در SME‌ها" چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، 1389.
[30]  Rocio, A. Modrego, A. Barge-Gil, A. Paraskevopoulou, E." The Impact of Science and Technology Parks on Firms' Radical Product Innovation" The DRUID Summer Conference, London , 2010.
 
[31] رفیعی، سعید. طاهرپور، حسین. کلانتری، حبیب الله. همایونی، سمانه. "بررسی رابطه میان مدیریت دانش و اثربخشی بنگاه‌های کوچک با تکنولوژی پایین" چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، 1389.
 [32] فیض پور، محمدعلی. دهقانپور، محمدرضا ."تعیین سطح تکنولوژی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و مقایسه آن با بنگاه‌های بزرگ صنعتی" چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، 1389.
  [33]  سالاری، امین. و همکاران "فن‌بازار، بستر مبادلات فناوری" پارک فناوری پردیس با همکاری نشر آتنا، ص 1 و صص 39-38، 1382.
  [34] یونیدو، "استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط" ترجمه شقاقی و شفیعی،تهران:نشر رسا، 2003.
  [35] S.Lall and M. Teubal “ Market Stimulating: Technology Policies in Developing Countries: A Framework with Examples from East Asia” World Development, 26(8), pp.1369-1385, 1998.
  [36] رحمانیان، سعید. نصر، مهدی. "مدل واسطه ای شبکه ای برای نوآوری باز در SME‌ها" چهارمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، 1389.