عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی با حمایت سازمان تسهیل گر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روابط میان عوامل موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی از زمینههای کلیدی پژوهشی در حوزة مدیریت فناوری است. پژوهشهای پیشین بیشتر به بررسی عوامل مرتبط با گیرنده، منبع، محیط، ماهیت فناوری، روش انتقال و مانند آنها پرداختهاند. در مقالة حاضر علاوه بر عوامل یاد شده، نقش سازمان تسهیلگر انتقال فناوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با راهبرد پیمایش و بررسی مستندات انجام شده و در آن از روش پژوهش آمیخته (ابتدا رویکرد کیفی و سپس رویکرد کمّی) استفاده شده است. فهرست عوامل و معیارهای موفقیت از پژوهشهای پیشین استخراج شده و چارچوب مفهومی موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی، بهدست آمده است. بر مبنای این چارچوب و با در نظرگرفتن الزامات سازمان مورد بررسی توسط گروه کانونی، مدل معادلات ساختاری طراحی شد. در این پژوهش، اطلاعات 191 پروژه از طریق مصاحبة حضوری و بررسی مستندات موجود جمعآوری و تحلیل شده است. از آنجا که دادهها نرمال نبودند؛ برای اعتبارسنجی مدل معادلات ساختاری از روش حداقل مربعات جزئی در نرمافزار SmartPLS استفاده گردید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد، آمادگی سازمان تسهیلگر، بیشترین تأثیر و پس از آن بهترتیب آمادگی جذب فناوری در گیرنده و قابلیت تبادل فناوری تأثیر معناداری بر موفقیت داشتهاند. همچنین آمادگی انتقال فناوری در منبع، تأثیر معناداری بر موفقیت پروژههای یاد شده نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of International Technology Transfer Projects with the support of a Facilitator Organization

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Taghva
 • Seyed Habibolah Tabatabaeian
 • Jashid Salehi Sadaghiani
 • Kamal Mohammadi
Allame Tabataba’i University
چکیده [English]

The relationship between the success factors of international technology transfer projects is one of the major research areas of technology management. The literature mostly focuses on the effects of recipient, resource, environment, technology nature, transfer method, etc. In this paper, besides these factors, the role of technology transfer facilitator is also investigated. This study is an applied research, using survey method as its strategy along with the review of archival documents through a mixed method of qualitative and quantitative approaches. The list of success factors and criteria are extracted from the literature using focus groups, and a conceptual framework for the success of international technology transfer projects is designed with respect to the facilitator qualifications. The data from 191 projects are gathered through interviews and the review of existing documents. The partial least squares method is used to analyze the abnormal data in the SmartPLS software. The results show that "the readiness of facilitator organization" has the major impact, with "the readiness of recipient for technology absorption" and "technology exchangeability" ranking respectively the next. The results also indicate that "the readiness of resource for technology transfer" has no significant effect on projects success.

کلیدواژه‌ها [English]

 • international technology transfer
 • project success factor
 • project success criteria
 • facilitator organization
 • mixed method
 • structural equations modeling
 • partial least square
منطقی، م. گودرز ناصری، ه. "ارزیابی   انتقال فناوری تولید خودرو سمند به سوریه و ارائه مدل کاربردی آن"  فصلنامه علمی- پژوهشی بهبود مدیریت، 12(5) ،   صص. 99- 82، 1390.
Reisman,   A. "Transfer of technologies, a cross disciplinary taxonomy" Omega Journal, 33 , pp.189- 202, 2005.
لل، س. "سیاست فناوری و تشویق بازار" انتشارات رسا، تهران، 1385.
 قادری، ر. “تحلیلی بر نقش سازمان­های ملی انتقال فناوری”   فصلنامه تخصصی رشد فناوری, صص. 26-22، 1388.
WHO, "Increasing access to   vaccines through technology transfer and local production , 2010.
الیاسی، م. "مدلی برای نقش نهادهای میانجی در توسعه همکاری­های فناورانه   بین بنگاه­ها (مطالعۀ موردی صنایع هوایی و فضایی ایران)" پایان­نامه جهت دریافت مدرک دکتری رشته مدیریت فناوری,   دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1390.
Maskus,   K.E. and Okediji, R.L. "Intellectual Property Rights and International   Technology Transfer to Address Climate Change: Risks, Opportunities and   Policy Options" International Centre for Trade and Sustainable   Development, Geneva, 2010.
Milton,   V. J. Wagner, C. L. Rosangela, M. V. and Kalinga, J. "Milton Vieira   Junior, Effective management of international technology transfer projects:   insights from the Brazilian textile industry" Journal of Manufacturing   Technology Management, 25(1), pp. 69-99, 2014.
 آراستی، م. "شناسایی پارامترهای کلیدی در تدوین راهبرد فناوری سازمان،   مؤثر برموفقیت پروژه­های انتقال فناوری در محیط( CoPS با   رویکرد سازمان­های موجود در کشورهای توسعه یافته" ,سومین کنفرانس مدیرت اجرایی، تهران، 1391.
Abdul Wahab, S. Che Rose, R. and Idayu   Wati Osman, S. "The Theoretical Perspectives Underlying Technology   Transfer: A Literature Review" International Journal of Business and   Management, 2012.
Mohamed, A. S. Spuan, S. M. Megat, A.   M. and Hamouda, R. "Modeling the Technology Transfer process In The   Petroleum Industry: Evidence From Libya" Journal Of Mathemathical &   Computer Modeling, 55, pp. 451-470, 2012.
Gibson,   M. “Technology Transfer: An international Good practice Guide for   Pharmaceuticals and Allied Industries” Davice Healthcare International   Publishing, LLC, Newbury park, CA, US, 2005.
Saad, M. Cicmil, S. and Greenwood, M.   "Technology transfer projects in developing countries - furthering the   Project Management perspectives" International Journal of Project Management,   20, pp. 617-625, 2002.
 خمسه، ع. “ارزیابی میزان موفقیت فرآیند   انتقال فناوری و تعیین بهترین روش انتقال فناوری با مدل AHP؛ مطالعه موردی   صنایع آذرآب”   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، پایان­نامه   برای دریافت درجه دکترای مدیریت تکنولوژی، تهران، 1390.
Qiuling, D. "A study on   international technology transfer critical factors in Hong Kong / Pearl River   Delta manufacturing industries" City university of Hong Kong, Hong Kong,   2008.
Waroonkun,   T. and Stewart, R. A. "Modeling the international technology transfer   process in construction projects: evidence from Thailand" The Journal of   Technology Transfer, 33( 6), pp. 667-687, 2008.
Stock,   G. N. and Tatikonda, M. V. "A typology of project-level technology   transfer processes" Journal of Operations Management, 18, pp. 719-737,   2000.
Lin, B.   W. and Berg, D. "Effects of cultural difference on technology transfer   projects: an empirical study of Taiwanese manufacturing companies"   International Journal of Project Management,19(5), pp. 287-293, 2001.
UNCTAD, "Evalauation of irans   Science & technology" UNCTAD, Bokharerst, 2005.
Belderbos,   R. Van Roy V. and Duvivier, F. "International and domestic technology   transfers and productivity growth: firm level evidence‏," Journal of Industrial   and Corporate Change, 22(1), pp. 1-32, 2013.
Boonyarith,   S. and Siengthai, S. "The headquarters' strategy in knowledge transfer   effectiveness: an empirical study in Thailand‏" International Journal   of Innovation and Learning, 15(1), pp. 65-94, 2014.
Chang,   Y. and Xinjian, C."The Interactive Relationship of Transnational   Technology Transfer & Diffusion and National Innovation Capability,"   International Journal of Business and Management, 21(8),  pp. 76-88, 2013.
Nguyen,   N. T. and Aoyama, A."Exploring Cultural Differences in Implementing   International Technology Transfer In the Case of Japanese Manufacturing   Subsidiaries in Vietnam‏" Journal of Contemporary Management Research, 9(1), pp.   13- 34, 2013.
Nguyen,   N. T. and Aoyama, A."Does the hybridizing of intercultural potential   facilitate efficient technology transfer? An empirical study on Japanese   manufacturing subsidiaries in Vietnam‏" Asian Social Science,   8(11), pp. 26-37, 2012.
Derakhshani,   S. "Factors affecting success in international transfers of   technology" The Developing Economies, 22(1), pp. 22-47, 1984.
فارسیجانی، ح. و تیموریان، م. “بررسی   عوامل موفقیت انتقال فناوری برای رسیدن به کلاس جهانی (موردکاوی: شرکت هپکو)”   فصلنامه تخصصی چشم انداز مدیریت، 32، صص، 68 -51، 1388.
ظفرنژاد، م. "بررسی   عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه­های اکتساب فناوری (مطالعۀ موردی: صنعت پتروشیمی   ایران)" دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی   امیرکبیر، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت نوآوری و   فناوری)، تهران، 1390.
 ثابتی، م. "شناسایی   و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوری سیستم­های اطلاعاتی در صنایع   خودروسازی ایران" دانشگاه آزاد   اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، پایان­نامه برای دریافت   درجۀ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، تهران, 1390.
Howells,   J. "Intermediation and the role of intermediaries in innovation,"   Research Policy journal, 35, pp. 715–728, 2006.
Shin, J.   S. “The Economics of the Latecomers: Catching-up, technology transfer and   institutions in Germany, Japan and South Korea” London, Routledge, 2013.
Liu, S.   Fang, Z. Shi, H. and Guo, B. “Theory of Science and Technology Transfer   and Applications” Boca Raton, FL, CRC Press, 2010.
Maskus,   K. E. "Encouraging International Technology Transfer" International   Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, 2004.
Taghva,   M. R. Tabatabaeian, S. h. and Mohammadi, K."The role of organizational   factors in the international technology transfer project success: An   empirical investigation" IEEE, 2010.
ضمیری، م. "بررسی تاثیر ماهیت تکنولوژی بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری   از طریق به­کارگیری پرسنل علمی و فنی"   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکدۀ مدیریت، پایان­نامه برای دریافت   درجۀ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، تهران، 1388.
مدنی، س. ح. ا."   بررسی و مطالعۀ روش­های انتقال فناوریِ فناوری زیستی به مؤسسات و شرکت­های خصوصی" دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و   تحقیقات، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، پایان­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد   مدیریت فناوری، تهران، 1384.
UNCTAD, "Facilitating Transfer of   technology to Developing Countries: A Survey of home country measurs"   UNCTAD, NewYork and Genev, 2004.
Lin, C.   Tan, B. and Chang, S. "The critical factors for technology absorptive   capacity" Journal of Industrial Management & Data Systems, 102(6),   pp. 300-308, 2002.
Steenhuis, H. J. and Bruijn, E.   J."International technology transfer: building theory from a multiple   case-study in the aircraft industry" academy of management anuual   meeting, Honolulilu, 2005.
Nahar,   N. K. Lyytinen, N. H. and Muravyov, S. V. "Success factors for   information technology supported international technology transfer: Finding expert   consensus" Journal of Information & management, 43(5), pp. 663-677,   2006.
Ustundag,   A. Ug˘urlu, S. and Serdar, K. M. "Evaluating the performance of   technology transfer offices" Journal of Enterprise Information   Management, 24(4), pp. 322-337, 2011.
King, D.R.   Nowak, M.L. "The impact of government policy on technology transfer: an   aircraft industry case study" Journal of Enginerring Technology   Management, 20(4), pp. 303 - 318, 2003.
Saunders,   M. N. Saunders, M. Lewis P. Thornhill, A. “Research Methods for Business   Students”‏, 5 ed., Delhi: Pearson Education India, 2011.
 داوری، ع. رضازاده، آ. "مدلسازی معادلات   ساختاری با نرمافزار PLS"   سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،1392 .
Peng, D.   X. and Lai, F. "Using partial least squares in operations management research:   A practical guideline and summary of past research" Journal of   Operations Management, 30, pp. 467 – 480, 2012.
Brigs,   S. R. and Cheek, J. M. "The role of factor analysis in the development   and evaluation of personality scales," Journal of Personality, 54, pp.   106-148, 1986.
Cronbach,   L. J. "Coefficient alpha and the internal structure of tests"   Psychometrika, 16(3), pp. 297-334, 1951.
Fornell,   C. Larcker, D. F. "Evaluating structural equation models with   unobservable variables and measurement error" Journal of Marketing   Research, 18, pp. 39–50, 1981.
Hair, J.   F. Black, W. C. Babin, B. J. Anderson, R. E. and Tatham, R. L. “Multivariate   data analysis” 7th ed. , Upper Saddle River, Prentice Hall., 2010.
Nunnally,   J.C. “Psychometric Theory” 2nd Ed. , New York: McGraw-Hill, 1978.
Magner,   N. Welker, R.B. and Campbell, T.L. "Testing a model of cognitive   budgetary participation processes in a latent variable structural equations   framework" Accounting and Business Research, pp. 41-50, 1996.
Chin, W.   W. "Issues and opinion on structural equation modeling," MIS   Quarterly, 22(1), pp. 7-16, 1998.
Hulland,   J."Use of partial least squares (PLS) in strategic management research:   a review of four recent studies" Strategic Management Journal, 20(2),   pp. 195-204, 1999.
Lohmoller,   J. B. “Latent variables path modeling with partial least squares”   Heidelberg: Physica, 1989.
Cohen,   J. “Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences” New Jersey:   Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
Henseler,   J. Ringle, C. M. and Sinkovics, R. R. "The use of partial least squares   path modeling in international marketing," Advances in International   Marketing, 20, pp. 277-320, 2009.
Wetzels,   M. Odekerken-Schroder G. and Oppen, C. Van "Using PLS path Modeling for   assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical   illustration," MIS Quarterly, 33(1), pp. 177, 2009.