شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 مدیریت فناوری، دانشگاه تهران

3 مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه با پیچیدهتر شدن فناوریها، شرکتها دیگر قادر نیستند به تنهایی به توسعة محصولات و خدمات نوآورانه بپردازند. از اینرو، همکاری میان آنها در جهت نوآوری در محصول و فناوری به امری مهم تبدیل شده است. در این راستا، شبکهسازی با هدف نوآوری به عنوان یکی از روشهای همکاری مورد توجه سازمانها و شرکتها قرارگرفته است. اما برای تحقق این نوع از شبکهها باید به عواملی که بسترساز شکلگیری این مدل همکاری هستند، توجه کرد. در این راستا مقالة حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر شکلگیری شبکههای نوآوری در شرکتهای دانشبنیان از نظر تاثیرگذاری هر یک از مؤلفهها میپردازد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، روش میدانی و از نوع همبستگی بوده و تحلیل نتایج با استفاده از نرمافزار spss و بهرهگیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته است. این پژوهش مجموعة عوامل مؤثر بر شکلگیری شبکههای نوآوری را در چهار دسته ارتباطات، توسعة همکاری، توانمندیهای داخلی و تسهیلکنندگان دستهبندی میکند. نتایج همچنین نشان میدهد که متغیرهایی مانند وجود متخصصان، قوانین و اجرای مناسب، آشنایی شرکتها با نوع فعالیتهای یکدیگر، وجود پایگاه دانش و اعتماد از اهمیت بالایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, Analyzing and Categorizing Factors Affecting the Formation of Innovation Networks in Knowledge-Based Firms: A Case Study of the University of Tehran Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Mehdi Hamidi 2
  • Behrooz Mahmoudi 2
  • Sepideh Javadi 3
1
2 University of Tehran
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Nowadays, considering complex technologies, companies are no longer capable of developing innovative products and services by themselves. Thus, cooperation among companies in products and technology innovation has become important. Accordingly, organizations and corporations pay more attention to networking with the aim of innovation, as a form of collaboration. However, the formation of these networks requires factors that pave the way for the formation of this mode of cooperation. This study aims to identify factors affecting the formation of innovation networks in knowledge-based firms, and investigate their effectiveness. The methodology of this study includes field study and correlation. The results are analyzed by SPSS software and exploratory factor analysis. The study classifies factors affecting the formation of innovation networks in four categories: communication, cooperation development, internal capabilities, and facilitators. The results also show the significance of the role of variables, such as specialists, regulations and their appropriate implementation, companies' familiarity with each other's activities, the existence of knowledge base, and trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network
  • innovation networks
  • knowledge-based firms
  • science and technology park
  • exploratory factor analysis
Aalbers, R., Dolfsma, W. & Koppius, O., 2013. Individual Connectedness in Innovation Networks: On the Role of Individual Motivation. Research Policy, Volume 42, pp. 624– 634.
Arranz, N., Arroyabe, J.C.F.D., 2012. Can Innovation Network Projects Result in Efficient Performance. Technological Forecasting & Social Change, 79(3), pp. 485–497.
Brockhoff, K., 1992. R&D Cooperation Between Firms, A Perceived Transaction Cost Perspective. Manage. Sci, 38(4), pp. 514-524.
Calia, R. C., Guerrini, F. M. & Moura, G. L., 2007. Innovation Networks: From Technological Development to Business Model Reconfiguration. Technovation, Volume 27, pp. 426–432.
Corsaro, D., Cantù, C. & Tunisini, A., 2012. Actors’ Heterogeneity in Innovation Networks. Industrial Marketing Management, Volume 41, pp. 780-789.
Dhanaraj, C. & Parkhe, A., 2006. Orchestrating Innovation Networks. Academy of Management Review, 31(3), pp. 659-669.
Dosi, G., 1982. Technological Paradigms and Technological Trajectories. Research Policy, pp. 147–162.
Hagedoorn, J., Link, A. & Vonortas, N., 2000. Research Partnerships. Research Policy, Volume 29, pp. 567–586.
Hsiu-Fen. L, 2007. Effects of Extrinsic and Intrinsic Motivation on Employee Knowledge Sharing Intentions. Journal of Information Science, 33(135).
Kaufmann, A., Lehner, P. & To¨dtling, F., 2003. Effects of the Internet on the Spatial Structure of Innovation Networks. Information Economics and Policy, Volume15, pp. 402–424.
Leoncini, R. & Montresor, S., 2001b. A Comparative Analysis of Core and Extra-core Relationshipsin Technological Systems, Available at: http://www.druid.dk/conferences
Mirzadeh, P., Moattar Husseini, S. & Arasti, M., 2012. General Cybernetic Model for Innovation Network Management. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 41, pp. 577 – 586.
Moulin, H., 1995. Cooperative Microeconomics. A Game Theoretic Introduction. New Jersey: Princeton University Press.
Nelson, R. & Rosenberg, N., 1993. Technical innovation and national systems.
Passiante, G. & Andriani, P., 2000. Modeling the Learning Environment of Virtual Knowledge Network. International Jornal of Innovation management, 4(1), pp. 1-31.
Pyka, A. & Ku¨ppers, G., 2002. Innovation Networks. Edward Elgar Publishing Limited.
Rampersad, G., Quester, P. & Troshani, I., 2010. Managing Innovation Networks: Exploratory Evidence from ICT, Biotechnology and Nanotechnology Networks. Industrial Marketing Management, Volume 39, pp. 793–805.
Rutten, R. & Boekema, F., 2007. Regional Social Capital: Embeddedness, Innovation Networks and Regional Economic Development. Technological Forecasting & Social Change, Volume 74, pp. 1834–1846.
Rycroft, R., 2003. Technology-based Globalization Indicators: the Centrality of Innovation Network Data. Technology in Society, Volume 25, pp. 299–317.
Rycroft, R. W. & Kash, D. E., 2004. Self-Organizing Innovation Networks: Implications for Globalization. Technovation, pp. 187–197.
Sakakibara, M., 1997. Evaluating Government Sponsored R&D Consortia in Japan: Who Benefits and How?. Reasearch policy, 26(4-5), pp. 447-453.
Skardon, J., 2011. The Role of Trust in Innovation Networks. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 26, pp. 85 – 93.
Yongping, X., Yanzheng, M. & Haomiao, Z., 2011. Analysis of Influence of Network Structure, Knowledge Stock and Absorptive Capacity on Network Innovation Achievements. Energy Procedia, Volume 5, pp. 2015–2019.
تید، ج. و بسنت، ج.، 1391. مدیریت نوآوری. تهران: رسا.
رحمانیان، س. و نصر، م.، 1389. مدل واسطه ای شبکه ای برای نوآوری باز در SME ها.
صوفی، ع. و پورفتحی، ع.، 1388. تحلیل شبکه نوآوری بین بخش های اقتصاد ایران. سیاست علم و فناوری، جلد 2، صص. 43-52.
فیضی، ک.، طباییان ، س. و خسروپور ، ح.، 1392. نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری. رشد فناوری، 9(35)، صص. 23-31.
مومنی، م.، 1389. تحلیل های آماری با استفاده از spss. تهران.