اولویت بندی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موضوع کارآفرینی و تجاریسازی طرحهای مبتنی بر ایده نوین، از جمله مسائلی است که اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته و علت آن نقش غیرقابلانکار این طرحها در پیشرفت اقتصادی و فناورانه ایران است. این در حالی است که ارزیابی این طرحها یکی از مسائل چالشبرانگیز در ارتباط بین کارآفرین و سرمایهگذار خطرپذیر است. هدف از این پژوهش بررسی و اولویتبندی عوامل مدنظر سرمایهگذاران خطرپذیر در ارزیابی طرحهای مبتنی بر ایده نوین است. بدین منظور با استفاده از روش پیمایش، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تهیه گردید. جهت تجزیه تحلیل دادهها از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که معیار ملاحظات مالی محصول دارای بالاترین اولویت است و معیارهای شخصیت و توانایی کارآفرین به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند. همچنین از بین 46 زیر معیار اولیه، 24 زیر معیار به مرحله نهایی تجزیه و تحلیل رسیدهاند که توصیه میشود در فاز غربالگری از این زیر معیارها استفاده گردد. نتایج این پژوهش در 4 طرح مبتنی بر ایده نوین یکی از شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر اعتبارسنجی شد. صحت اولویتبندی طرحها بر اساس نتایج، در این اعتبارسنجی، برابر83 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prioritization of Criteria Affecting the Evaluation of Venture Capital Projects

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Derakhshan
  • Parastoo Mohammadi
Tarbiat Modares University  
چکیده [English]

The evaluation of new idea projects is one of the most challenging issues in the relationship between entrepreneurs and venture capitalists. The aim of this paper is to identify and rank important criteria used by venture capitalists in the evaluation of new idea projects. To do so, the required data is gathered by a questionnaire. The data analysis is performed using partial least squares method, a subsidiary to structural equations modeling. The results show that the financial considerations of product have the highest priority and personality traits and the ability of entrepreneur respectively rank the next. Also, 24 of 46 basic criteria have reached the final stage of analysis and are recommended to be used in the screening phase. The results are validated for 4 new ideas projects. The accuracy of ranking these projects is 83 percent based on the results of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • partial least square model
  • SEM
  • venture capital project
Andrews, K.R., 1987.  The Concept of Corporate Strategy. Homewood, IL, Irwin.
Deventer, B. . V. & Mlambo, C., 2009. Factors Influencing Venture Capitalists’project Financing Decisions in South Africa. Bus Manage, 40(1), pp. 33-41.
Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D. & Henkel, J., 2006. Venture Capitalists’ Evaluations of Start-up Teams: Trade-offs, Knock-out Criteria, and the Impact of VC Experience. Entrepreneurship Theory and Practice (ETP), 32(3).
Kollmann, T. & Kuckertz, A., 2010. Evaluation Uncertainty of Venture Capitalists’ Investment Criteria. Journal of Business Research, Volume 63, pp. 741-747.
Kwong, K. & Wong, K., 2013. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS. Marketing Bulletin, Volume 24, pp. 1-32.
Mainprize, B., Hindle, K., Smith, B. & Mitchell, R., 2002. Toward the Standardization of Venture Capital Investment Evaluation: Decision Critria for Rating Investee Business Plans.
Martel, F., 2006. Venture Capitalists’ Investment Process, Criteria, and Performance, Lausanne: University of Lausanne’s Hatites Etudes Commercials.
Narayansamy, C., Hashemoghli, A. & Rashid, R. M., 2012. Venture Capital Pre-Investment Decision Making Process: An Exploratory Study in Malaysia. Global Journal of Business Research, 6(5), pp. 49-63.
Rezaei, J., Ortt, R. & Scholten, V., 2013. An Improved Fuzzy Preference Programming to Evaluate Entrepreneurship Orientation. Applied Soft Computing , Volume 13, pp. 2749–2758.
Vinig, T. & Haan, M. d., 2001. How do Venture Capitalists Screen Business Plans: an Art or a Science? Evidence from The Netherlands and The US, Social Science Research Network.
Bindiya, S. & Priyan, P. K., 2013. A Study on Pre-Investment Actions of Indian Venture Capitalists. Pacific Business Review International, 5(12), pp. 1-9.
Guo, D. & Jiang, K., 2013. Venture capital investment and the performance of entrepreneurial firms: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, Volume 22, pp. 375–395.
Hatton, L. & Moorehead, J., 2008. Determining Venture Capitalist Critreria in Evaluatng New Ventures, Researchgate.
Kaplan, S. N. & Strömberg, P., 2000. How Do Venture Capitalists Choose Investments? Available at: Http://www.hec.fr/heccontent/download/3629/101265/Version/2/file/71.pdf [Accessed 2014].
Khanin, D., Baum, J. R., Mahto, R. V. & Heller, C., 2008. Venture Capitalists’ Investment Criteria: 40 Years of ResearcH. Small Business Institute, Volume 35, pp. 187-192.
Larsson, J. & Roosvall, M., 2001. Overruling Uncertainty- A Study of Venture Capital Decision Making, Goteborg University.
Liu, C., 2009. A Comparison of the Venture Capitalists’ Investment Behavior Pattern between China and America, Umeå School of Business.
Macmillan, I. C., Siegel, R. & Narasimha, S., 1985. Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New Venture Proposals. Journal of Business Venturing , 1(1), pp. 119-128.
Mainprize, B., Hindle, K., Smith, B., & Mitchell, R., 2002. Toward the Standardization of Venture Capital Investment Evaluation: Decision Criteria for Rating Investee Business Plans,” Frontiers for Entrepreneurship Research.
Mullender, D., 2011. The Selection Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New Venture Investment Proposals, University of Liegue.
Rakhman, A. & Evans, M., 2005. Enhancing Venture Capital Investment Evaluation:A Survey of Venture Capitalists’, Investees’ and Entrepreneurs’ Perspectives. Journal of Economic and Social Policy, 10(1).
Ramón-Llorens, M. C., 2011. Key Investment Criteria Used by Venture Capitalists for Evaluating Entrepreneurs’business Proposals: A Cluster Analysis. Porto.
Savalei, V. & Bentler, P. M., 2007. Structural Equation Modeling. R. Grove & M. Veriencs, The Handbook of Marketing Research.National Institute of Drug Abuse grants.
Shepherd, D.A., 1999. Venture Capitalists’ Assessment of New Venture Survival. Management Science, 45.
Silva, J., 2004. Venture Capitalists’ Decision-Making in Small Equity Markets: A Case Study Using Participant Observation. Venture Capital, 6(2/3), pp. 125-145.
Suksriwong, S., 2003. Investment Criteria of Venture Capital Componies and the Role of Governments.
Vinay, K. & Mohinder, N., 2003. Venture Capitalists’ Screening Criteria. vikalpa, 28(2), pp. 49-59.
Wright, M., Robbie, K. & Ennew, C., 1997. Venture Capitalists and Serial Entreprenuers. Journal of Business Venturing, 12(1-9), pp. 227-249.
Zacharakis, A. L. & Meyer, G. D., 2000. The Potential of Actruarial Decision Models: Can They Improve the Venture Capital Investment Decision?. Journal of
Business Venturing
, Volume 15, pp. 323–346.
Zutshi, R. . K., tan, w. l., Allampalli, D. G. & Gibbons, P. G., 1999. Singapore Venture Capitalists (VCs) Investment Evaluation Criteria: A Re-Examination. Small Business Economics, 13(1), pp. 9-26.
احمدی اول، م. و اسلامی بیدگلی، غ.، 1389. بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر. جلد 8، صص. 99-120.
آذر، ع.، غلامزاده، ر. و قنواتی، م.، 1391. مدل‌سازی مسیری - ساختاری در مدیریت کابرد نرم افزار SmartPLS. انتشارات نگاه دانش.
اسلامی بیدگلی، غ. و بیگدلو، م.، 1384. بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب‌وکارهای مخاطره آمیز کارآفرینانه. دانش مدیریت، جلد 68، صص. 3-29.
بختیاری، ص.، دهقانی زاده، م. و رعیتی، ع.، 1391 “سنجش وضعیت توسعه یافتگی شهرستان‌های استان یزد با بهره‌گیری از رویکردهای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه و تحلیل عاملی،” برنامه ریزی و بودجه، (3)17.