بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

چکیده

به طور قطع یکی از دلایل اصلی پیشرفت سریع توسعۀ فناوری در کشورهای توسعه یافتۀ صنعتی، توجه به فرآیند تجاری سازی نتایج پژوهش های داخلی بوده است. از این رو، می توان نتیجه گرفت اساس فرآیند تجاری سازی، مشارکت بخش پژوهشی و صنعت در تبدیل نتایج پژوهش ها به نوآوری و محصول جدید است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید به ویژه بررسی تاثیر عواملی مانند طراحی غالب، افزایش ناهمگونی بازار و آثار جانبی شبکه در مرکز علوم و فنون لیزر ایران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی است و در آن، برای بررسی ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن با کمک روش محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. روش های آمار استنباطی مورد استفاده، آزمون رگرسیون خطی دو متغیره و مدلسازی معادلات ساختاری بودند. یافته های پژوهش نشان داد که طراحی غالب، نگرش کسب فناوری و افزایش ناهمگونی بازار تأثیر معنی داری بر تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران دارند؛ این در حالی است که منابع شرکت و آثار جانبی شبکه تأثیر معنی داری بر تجاری سازی محصول جدید در این مرکز نداشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Company Resources and Environmental Variables on the Commercialization of New Product at the Iranian National Laser Center

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Nabavi
  • Alireza Sabetifard
  • Davoud Ghiyasvand
  • Shadi Ghoreishi
Officer of Iranian National Center for Laser Science and Technology
چکیده [English]

Clearly one of the main reasons for fast growth of technology development in developed countries is paying attention to commercialization process of internal researches' results. It can be concluded that the basis of commercialization process is the cooperation of research and industrial sectors in conversion of research results into innovations and the development of new products. In this survey, we try to study the impact of resources and environmental variables on the commercialization of new product development, especially variables like "dominant design", "increase in market heterogeneity" and "network side-effects" in Iranian National Laser Center (INLC). This study is applied in objective and descriptive-survey in nature. After reviewing the literature through library studies, a researcher-made questionnaire is applied to test the research hypotheses. The validity and reliability of the questionnaire are tested respectively by content and construct related validities, and "Cronbach's alpha". Bivariate linear regression and structural equation modeling are used as inferential statistics methodology. Findings imply that "dominant design", "technology acquisition attitude" and "increase in market heterogeneity" have significant effects on the commercialization of new product in INLC; whereas "company's resources" and "network side-effect" do not have any significant effects on the commercialization of new product in the center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • company resources
  • environment variables
  • new product commercialization
  • Iranian National Laser Center (INLC)
APCTT, 2005. Chapter2: Technology Commercialization. In: The Handbook of Technology Transfer. Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology.
Bandarian, R., 2008. Measuring Commercial Potential of Technology with Fuzzy Logic. Science & Technology Policy, 1(1), pp. 15-32.
Chiesa, V. & Gilardoni, E., 2005. The Valuation of Technology in Buy-Cooperate-Sell Decisions. Innovation Management, 8(2), pp. 157-181.
Chiesa, V. & Piccaluga, A., 1988. Transforming rather than Transfering Scientific and Technological Knowledge- the Contribiution of Academic Spin out Companies: The Italian way. In: R. Okay & W. During, New Technology-based Firms in the 1990s. London: Paul Chapman.
Cooper, R., 1983. A Process Model for Industrial New Product Development. IEEE Transactionson Engineering Management,30(1), pp. 2-11.
Ferguson, G., 2008. Commercialisation Models. Available at: http://www.rumourcontrol.com.au/analysis/commercialisation_models.pdf
Ghazinoori, S. R., 2005. Strategies and Trends for Commercialization and Marketing of high Technologies Case Study: Nanotechnology in Iran, 2nd Iranian Management of Technology Conference, tehran.
Huyen, T., 2009. A Study of the Key Success Factors for New Technology Commercialization: An In-depth Study of High-tech Industry between Taiwan and Vietnam. Master Thesis, National Cheng Kung University.
Jolly, V., 1997. Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market. Harward Business School Press.
Kathleen, A. R., 2003. Bringing New Technology to Market. New Jersey: Prentice Hall.
Khaill, T., 2000. Management of Technology: the Key to Competitiveness and Wealth Creation. Pennsylvania: McGraw-Hill.
Klofsten, M. & Evans, D. J., 2000. Comparing Academic Entrepreneurship in Europe - The Case of Sweden and Ireland. Small Business Economics, 14(4), pp. 299-309.
Little, A., 2010. Transforming Public R&D for a Post-Recession World. Available at: http://www.businesswire.com/news/home/20100304005058/en/Arthur-D.-Transforming-Public-Post-Recession-World#.Vd_5zvlViko. [Accessed in 2014].
Naseri, R. & Davoodi, R., 2011. Commercialization of Nanotechnology in Developing Countries. Singapore, IACSIT Press.
Olsen, E. & Poly, C., 2008. Model for the Commercialization of New Technology. Available at: http://www.cob.calpoly.edu/wp-content/uploads/media/files/faculty/eolson/model_for_comm_new_tech.pdf
Powell, B. C., 2010. Equity carve-outs as a technology commercialization strategy: An Exploratory Case Study of Thermo Electron’s Strategy. Technovation , 30(1), pp. 37-47.
Ren, J., Yusuf, Y. & Burns, N., 2003. The Effect of Agile Attributes on Competitive Priorities: A Neural Network Approach. Integrated Manufacturing Systems, 14(6), pp. 489-497.
Rorke, M. & Lux, D., 2000. From Invention to Innovation, National Renewable Energy Laboratory.
Rosa, J. & Rose, A., 2007. Report on Interviews on the Commercialization of Innovation, Statistics Canada.
Saji, K. & Mishra, S., 2013. Investigating the Role of firm Resources and Environmental Variables in New Product Commer-cialization. Product & Brand Management, 22(1), pp. 18-29.
Saren, M., 1984. AClassification of Review Models of the Intra-firm Innovation Process. R&D Management, 14(1), pp. 11-24.
Tekawade, A., 2004. A Literature Survey on a Managerial Perspective on the Process of Innovation Management, Master Thesis, California: University of Southern California.
Tzokos, N., Hultink, E. & Hart, S., 2004. Navigating the new product process. Industrial and Marketing Management, 33(7), pp. 619–626.
Yang, J. & Liu, C. Y., 2006. New Product Development: An Innovation Diffusion Perspective. High Technology Management Research, Volume 17, pp. 17-26.
آذر، ع. و مومنی، م.، 1387 . آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: سمت.
بازرگان، ع.، سرمد، ز. و حجازی، ا.، 1388 . روشهای تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه.
بحرینی، م. و شادنام، م.، 1386 . تجار یسازی فناوری یا چگونگی خلق ثروت از تحقی قوتوسعه. تهران: بازتاب.
بغدادی، م. و شاوردی، م.، 1391 . تجار یسازی موفق فناوری با رویکرد تیمی. رشد فناوری، ) 33 ( 9، صص. 37 - 45 .
دلاور، ع.، محمدی، م.، سلامی، ر. و منطقی، م.، 1391 . فرآیند تجاریسازی محصولات با فناوری پیشرفته )مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری(.
بهبود مدیریت،) 1( 6، صص. 81 - 104 .
شیلینگ، م. جی.، 1386 . مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک. اول تدوین تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
فاطمی، س. ص.، 1385 . تجاری سازی نتایج تحقیقات در بیوفناوری )زیست فناوری(، تهران: پژوهشکاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،
اولین کارگاه تجاری مازو نتایج تحقیقات.
قربانی، ع. و عباسی اسفنجانی، ح.، 1389 . گام هایی برای تجار یسازی یافت ههای پژوهشی: امتداد اید هها تا بازار گرم جهانی. توسعه مدیریت، جلد83 ، صص. 49 - 44 .
کیوی، ر. و کامپنهود، ل. و.، 1388 . روش تحقیق در علوم اجتماعی. نشر توتیا.
متین، آ. و محمدی زاده، ش.، 1392 . مروری برمد لهای خطی تجار یسازی. رشد فناوری، ) 36 ( 9، صص. 61 - 52 .
موسایی، ا.، صدرایی نوری، س. و بندریان، ر.، 1387 . مدل فرآیندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی. رشد فناوری، ) 16 ( 4، صص.
.8-18
ناصری، ر.، 1385 . تجاری سازی پروژه های نانوتکنولوژی در ایران )نانوپودرها به عنوان نمونه(، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.