ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در کشور ما، هر کی از صنایع دفاعی با روش متفاوتی ارتباط میان خود و دانشگاه ها را برقرار و از توانمندی های آن ها، برای پیشبرد اهداف و مأموریت های خود استفاده می کنند. در برخی موارد این روش ها چندان اثربخش نیست. دلیل اصلی این امر را می توان، نبود شناخت کافی از عوامل مؤثر بر موفقیت همکاری بین صنعت و دانشگاه دانست. پژوهش حاضر، سعی دارد با مطالعه مدل های ارتباط میان دانشگاه و صنعت در جامعه های پیشرفته و بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت این تعاملات، عامل های کلیدی و میزان تأثیر هر کی بر موفقیت همکاری را در قالب مدلی ارائه نماید. بدین منظور، با مرور ادبیات موضوع، 19 عامل کلیدی مؤثر در موفقیت همکاری در قالب چهار بعُد شناسایی و در یک مدل ارائه گردید. سپس نظر اساتید و خبرگان با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری شد. با تحلیل داده های بدست- آمده، مؤثربودن با نبودن هر بعُد یا عامل بر موفقیت همکاری دانشگاه و صنایع دفاعی مشخص گردید. در ادامه، پرسشنامۀ دیگری برای کاربران طراحی و توزیع گردید و به وسیلۀ تحلیل عاملی تأ ییدی و تحلیل مسیر، تاثیرگذاری تمامی عامل ها بر موفقیت همکاری، تحلیل و تأ یید شد. در پایان، با استفاده از نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه ها و مدل پیشنهادی تأ یید و راهکارها و پیشنهادات کاربردی جهت بهبود همکاری های دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Critical Success Factors of Research Collaborations between Universities and Defense Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Dadvar 1
  • Manoochehr Manteghi 2
  • Abolfazl Bagheri 2
1 Maleke-ashtar University of Technology
2 Maleke-ashtar University of Technology
چکیده [English]

There is an institutionalized connection between industry and university in developed countries. However, in Iran, despite a great emphasis on establishing and strengthening connections between defense industries and universities, there is no specific process to build an effective collaboration and the current policies are not highly sufficient for existing needs. The main reason is lack of proper identification of critical success factors in industry-university collaboration. So, the main purpose of this study is to identify the critical success factors of defense industries and university collaboration. To do so, 19 critical success factors are identified in four dimensions of interactions design, knowledge, social, and collaboration success through the literature review, then the research model and hypotheses are proposed consequently. A questionnaire is designed to collect experts' opinions. The four dimensions and their factors are measured by frequency tables, mean and standard deviation. In addition, the effect of each factor on collaboration is determined through one sample test. Also, another questionnaire (including 36 items) is designed and distributed among users. Its questions are assessed and confirmed by conformity factor analysis. After that, the effects of all success factors are verified by path analysis, and the research model and hypothesis are confirmed by the findings resulted from structural equation modeling. Finally, some solutions and practical suggestions are made to improve and enhance the collaborations between university and defense industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology management
  • industry-university collaborations
  • triple helix
  • innovation
  • success factors
Ankrah, S. N., 2007. University-Industry Interorganisational Relationships for Technology/ Knowledge Transfer. Leeds University Business School Working Paper Series, 1(4).
Barbolla, A. & Corredera, J., 2009. Critical Factors for Success in University-Industry Research Projects. Technology Analysis & Strategic Management, 21(5), pp. 599-616.
Barnes, T., Pashby , I. & Gibbons, A., 2002. Effective University-Industry Interaction: A multi-case Evaluation of Collaborative R&D Projects. European Management Journal, 20(3), pp. 272–285.
Bruneel, J., D’Este, P. & Salter, A., 2010. Investigating the Factors that Diminish the Barriers to University–Industry Collaboration. Research Policy, 39(7), pp. 858-864.
Chang, P. & Hsu, W., 2002. Improving the Innovative Capabilities of Taiwan’s Manufacturing Industries with University-Industry Research Partnership. Advanced Manufacturing Journal, Volume 19, pp. 775–787.
Fontana, R., Geunab, A. & Matt, M., 2006. Factors Affecting University–Industry R&D Projects: The Importance of Searching, Screening and Signalling. Research Policy, Volume 35, pp. 309–323.
Kharazmi, O. A., 2011. Modelling The Role of University-Industry Collaboration in The Iranian National System of Innovation: Generation Transition Policy Scenarios. University of Stirling.
Ojewale, B. A., Ilori, M. O., Oyebisi , T. O. & Akinwumi, I. O., 2001. Industry-Academic Relation: Utilization of Idle Capacities in Polytechnics, Universities and Research Organizations by Entrepreneurs in Nigeria. Technovation, Volume 21, pp. 695-704.
Philbin, S., 2008. Process Model for University-Industry Research Collaboration. European Journal of Innovation Management, 11(4), pp. 488–521.
Plewa, C. & Quester, P., 2007. Key Drivers of University-Industry Relationships: the Role of Organizational Compatibility and Personal Experience. Journal of Services Marketing, 21(5), pp. 370–382.
Robertson, T., 2006. Characteristics of Effective University-Industry Research Relationships. Chapel Hill.
Santoro, M., 1998. Key Factors in Establishing and Sustaining High Intensity Industry-University Technology Relationships. New Jersey: University of New Jersey.
Santoro, M. D., 2000. Success Breeds Success: The linkage between Relationship Intensity and Tangible Outcomes in Industry-University Collaboration Ventures. Journal of High Technology Management Research, 11(2), pp. 255–273.
Schofield, T., 2012. Critical Success Factors for Knowledge Transfer Collaborations between University and Industry in the Emerging Market Context. London: Imperial College.
Sugandhavanija, P., Sukchai, S., Ketjoy, N. & Klongboonjit, S., 2011. Determination of Effective University-Industry Joint Research for Photovoltaic Technology Transfer in Thailand. Renewable Energy, Volume 36, pp. 600–607.
باقری، ا.، 1390. مدل انتقال دانش و تکنولوژی‌های پیشرفته میان دانشگاه و صنعت در ایران، تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
حق شناس فرد، م. و زیودار، م.، 1389. ارتباط دانشگاه و صنعت- چالشها و راهکارها. مهندسی شیمی ایران، دوره 52، صص. 44-48.
شفیعی، م. و یزدانیان، و.، 1386. توسعه مفهومی ارتباط بین صنعت و دانشگاه: از رهیافت‌های عملگرا تا رهیافت‌های نهادگرا. آموزش مهندسی ایران، دوره 36، صص. 81-110.
فائض، ع. و شهابی، ع.، 1389. ارزیابی و اولویت‌بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت. رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 2، صص. 97-124.
منطقی، م. و سلیمی، م.، 1386. ارائه الگوهای موفق جهت تحقیقات و همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری. آموزش مهندسی ایران، صص. 159-175.