ارائه مدل انتقال فناوری از بخش تحقیق و توسعه به صنعت در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت

2 دانشگاه ازاد اسلامی تهران

چکیده

انتقال فناوری، امکان دسترسی و کسب فناوری جهت کاربرد مؤثر آن برای توسعه اقتصادی و رشد فناورانه صنعت و بهبود کیفیت و کارآمدی را فراهم می نماید و زمانی در یک سازمان محقق می شود که برای آن مدلی یکپارچه و نظام مند و متناسب با سطح بلوغ فناوری و ماهیت آن وجود داشته باشد تا فناوری درست شناسایی شود، انتقال یابد و بکار رود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوری از بخش تحقیق وتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی و ارائه مدل بومی برای آن می باشد. برای این منظور، پس از بررسی ادبیات موضوع و مدل های رایج انتقال فناوری و مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان صنایع دفاعی، عوامل موثر بر انتقال فناوری در 6 بعد راهبردی، انتقال دهنده، فناوری، انتقال گیرنده، نتایج و دستاوردها و روش انتقال دسته بندی شدند. در ادامه با استفاده از مصاحبه و نظرسنجی از 10 نفر از متخصصان و همچنین با توزیع پرسش نامه در بین 40 نفر از کارشناسان مرتبط و اجرای آزمون تی، تاثیر این عوامل بر انتقال فناوری در صنایع دفاعی بررسی گردید. در نهایت با توجه به عوامل شناخته شده و بر اساس مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع، مدل نهائی و بومی این پژوهش طراحی گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، انتقال فناوری باید فرآیندی از ابتدای فاز امکان سنجی پروژه در نظر گرفته شود و در کنار آن، تداوم همکاری انتقال دهنده با گیرنده جهت ارتقای سطح عناصر منتقل شده باید مورد تاکید قرار گیرد. بکارگیری مدل این پژوهش می تواند به موفقیت پروژه انتقال فناوری کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Technology Transfer from R&D to Industry in Defense Industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Forozandeh 1
  • Seyed Mahdi Ghanadian 2
  • Mohammadreza Hooshmand 1
1 University of Science and Technology
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

The transfer of technology makes possible the access to and acquisition of technology to be used effectively for economical and technological growth of industry and the improvement of quality. It is achieved in an organization when there is an integrated and systematic model for it based on technology maturity levels and nature, so that the right technology can be identified, transferred and applied. The purpose of this study is identifying factors affecting the transfer of technology from research and development (R&D) sector to industry in Iranian defense industries and providing a local model for it. For this purpose, after reviewing the literature of the subject and the current models of technology transfer, and interviewing industry experts, the factors affecting technology transfer are categorized in six dimensions of strategy, transferor, technology, transferee, results and achievements and, the method of the transfer. Then, by interviewing and surveying 10 experts, distributing a questionnaire among 40 experts and by using T-test, the effects of these factors on technology transfer are examined in defense industries. Finally, based on the known factors and the interviews, the final and local model of the study is designed. The results show that technology transfer must be taken into account from the beginning of a project feasibility phase. Moreover, cooperation between transferor and transferee has to be maintained in order to promote the level of the transferred elements. The opposed model can contribute to the success of technology transfer projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • factors affecting technology transfer
  • research and development (R&D)
  • defense industries
Agbejule, A., 2012. Technology Transfer: Adaptation and Sustainability. s.l.:Vaasa University of Applied Sciences Finland.
Algieri, B., Aquino, A. & Succurro, M., 2011. Technology Transfer Offices and Academic Spin-off Creation: the Case of Italy. The Journal of Technology Transfer.
Autio, E. & Laamanen, T., 1995. Measurement and Evaluation of Technology Transfer: Review of Technology Transfer Mechanisms and Indicators. International Journal of Technology Management, 10(7/8), pp. 643-664.
Bar-Zakay, S., 1971. A Technology Transfer Model. Technological Forecasting & Social Change, Volume 2, pp. 321-337.
Behrman, J. & Wallender, H., 1976. Transfers of Manufacturing Technology within Multinational Enterprises. Cambridge: Ballinger Publishing Company.
Bozeman, B., 2000. Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory. Research Policy, Volume 29, pp. 627-655.
Caldera, A. & Debande, O., 2010. Performance of Spanish Universities in Technology Transfer: An Empirical Analysis. Research Policy, 39(9), pp. 1160-1173.
Chantramonklasri, N., 1990. The Development of Technological and Managerial Capability in the Developing Countries. In: M. Chatterji, ed. Technology Transfer in the Developing Countries. London: The Macmillan Press.
Chen, C. & Fan, Y. &. F. C., 2007. Predicting Electronic Toll Collection Service Adoption: An Integration of the Technology Acceptance Model and the Theory of Planned Behavior. Transportation Research Part C: Emerging technologies, Volume 15, pp. 300-311.
Chen, M., 1996. Managing International Technology Transfer. London: International Thompson Press.
Cusumano, M. & Elenkov, D., 1994. Linking International Technology Transfer with Strategy and Management: A Literature Commentary. Research Policy, Volume 23, pp. 195-215.
Dahlman, C. & Westphal, L., 1981. The Managing of Technological Mastery in Relation to Transfer of Technology. Annals of the American Academy of Political and Social Science, November, pp. 12-26.
Debackere, K. & Veugelers, R., 2005. The Role of Academic Technology Transfer Organizations in Improving Industry-Science Links. Research Policy, 34 (3), pp. 321-342.
Fahey, L. & Prusak, L., 2001. The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management. California Management Review, Volume 40, pp. 3-265.
Feldman, M., Feller, I., Bercovitz, J. & Burton, R., 2002. Equity and the Technology Transfer Strategies of American Research Universities. Management Science, Volume 48, pp. 105-121.
Godkin, L., 1988. Problems and Practicalities of Technology Transfer. International Journal of Technology Management, 3(5), pp. 587-603.
Habibie, B., 1990. Sophisticated Technologies: Taking Root in Developing Countries. International Journal of Technology Management, 10(1), pp. 489-497.
Hameri, A., 1996. Technology-transfer between Basic Research and Industry. Technovation, 16(2), pp. 51-57.
Hong, S., Thong, J. & Tam, K., 2006. Continued Information Technology Usage Behavior: A Comparison of Three Models in the Context of Mobile Internet. Understanding , Decision Support Systems, Volume 42, pp. 1819-1834.
Jagoda, K., 2007. A Stage-gate Model for Planning and Implementing International Technology Transfer, Sydney: University of Western Sydney.
Jagoda, K. & Ramanathan, K., 2005. Critical Success and Failure Factors in Planning and Implementing International Technology Transfer: A Case Study from Sri Lanka. s.l., PICMET 05.
Karnani, F., 2012. The University’s Unknown Knowledge: Tacit knowledge, Technology Transfer and University Spin-offs Findings from an Empirical Study based on the Theory of Knowledge. Journal of Technology Transfer.
Keller, R. & Chinta, R., 1990. International Technology Transfer: Strategies for Success. The Executive, 4(2), pp. 33-43.
Lema, R. & Lema, A., 2012. Whither Technology Transfers? the rise of China and India in Green Technology Sectors. Innovation and Development, 2(1), pp. 23-44.
Lewis, J., 2007. Technology Acquisition and Innovation in the Developing World:Wind Turbine Development in China and India. Comparative International Development, 42(3).
Nilsson, G. & Sellström, C., 2010. Offshore Wind Power-Opportunity and Strategy for a Small Engineering Consultants Firm. s.l.:Chalmers University of Technology.
Osman-Gani, A., 1999. International Technology Transfer for Competitive Advantage: A Conceptual Analysis of the Role of HRD. Competitiveness Review, Volume 9, p. 9.
Phillips, R., 2002. Technology Business Incubators: How Effective as Technology Transfer Mechanisms. Technology in Society, Volume 24, pp. 299-316.
Radosevic, S., 1999. International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Ramanathan, K., 2000. A Taxonomy of International Technology Transfer Modes. Sydney, s.n., pp. 203-209.
Souder, W., Nashar, A. & Padmanathan, V., 1990. A Guide to the Best Technology Transfer Practices. Journal of Technology Transfer, 15(1-2).
Sun, H. & Zhang, P., 2006. The Role of Moderating Factors in User Technology Acceptance. Int.J.Human-Computer Studies, Volume 64, pp. 53-78.
Yi, M., Jackson, J., Park, J. & Probst, J., 2006. Understanding Information Technology Acceptance by Individual Professionals: Toward an Integrative View. Information & Management, Volume 43, pp. 350-363.
Yu, C. & Tao, Y., 2009. Understanding Business-Level Innovation Technology Adoption. Technovation, Volume 29, pp. 92-109.
فروزنده، م. و قنادیان ، م.، 1394. مدلی برای مدیریت پروژه های فراسازمانی. مدیریت استاندارد و کیفیت، (2)5