ارزیابی تاریخی معافیت های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

2 پژوهشگر مرکز همکاری های تحول و پیشرفت، تهران، ایران

چکیده

یکی از ابزارهای مهم دولت در حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه، به‌کارگیری مشوق‌های مالیاتی است. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ابزارهای مالیاتی عموماً در قالب هزینه‌ای و به‌صورت اعتبار مالیاتی به کار گرفته می‌شوند. تجربه اجرای مشوق‌های مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در ایران نشان می‌دهد که ابزار مالیات از رویکرد درآمد به سمت رویکرد هزینه‌ای حرکت کرده است. به‌منظور تدوین علل این گذار تاریخی، پژوهش مطالعه موردی کیفی و روش تحلیل محتوا برای استخراج مقولات محوری در این مقاله انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از منظر اجرایی، مقولات ساده‌سازی اجرا و پایداری سیاست موردتوجه بوده است. از منظر اثربخشی نیز مقولات پوشش ریسک تحقیق و توسعه فناوری‌های بالا و تشویق به تحقیق و توسعه جدید اهمیت بیشتری در این گذار تاریخی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Historical assessment of tax exemptions for knowledge-based companies and technology units in Iran

نویسندگان [English]

  • Meysam Narimani 1
  • Seyed Mohammad Sahebkar Khorasani 1
  • hamidreza sahari 2
1 Assistant professor, Technology Studies Institute
2 Researcher, Center for progress and Development
چکیده [English]

One of the important tools of government in supporting the research and development activities of the enterprise is the use of tax incentives. Study of developed countries shows tax instruments are generally used in the form of expenditures and tax credit. The experience of implementing tax incentives in the law on supporting knowledge-based companies and institutions in Iran, shows the tax instrument has moved from the income approach to the expenditure approach. However, a suitable policy model for this policy transition has not been proposed so far. In order to implement requirements and effectiveness of this historical transition in the form of a policy model, this research carried out as a case study aiding from content analysis method to extract the axial categories. The data gathered through conducting semi-structured interviews consisted of 11 interviewees. Results shows -in terms of implementation- the categories of implementation simplification and policy sustainability are of great importance. In terms of effectiveness- the categories of high technology research and development risk coverage and encouraging new research and development should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology and Innovation Policy
  • Research and development Expenditures
  • Tax Exemption
  • Tax Credit
Agrawal, A., Rosell, C. and   Simcoe, T. 2020. Tax credits and small firm R&D spending. American Economic Journal: Economic Policy, 12(2), 1-21.
Bryce, L.A., Bonfatti, R. and   Luigi, P. 2016. Tax policy and the financing of innovation. Journal of Public Economics, 135, 32-46.
Bérubé, C. and Mohnen, P. 2009. Are firms that receive R&D subsidies more innovative? Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 42(1), 206-225.
Busom, I. 2012. Tax incentives or subsidies for R&D? UNU-Merit working paper, 56.
Castells, P.A. and Mohnen, P. 2012. Sunk costs, extensive R&D subsidies and permanent inducement effects. Documentos de trabajo, (10), 1.
Castellacci, F. and Lie, C.M. 2015. Do the effects of R&D tax credits vary across industries? A meta-regression analysis. Research Policy, 44(4), 819-832.
Deloitte, 2018. Survey of Global Investment and Innovation Incentives.
David, P.A., Hall, B.H. and Toole, A.A. 2000. Is public R&D a complement or substitute for private R&D? A review of the econometric evidence. Research Policy, 29(4-5), 497-529.
EY, 2020. Worldwide R&D Incentives Reference Guide 2020.
Edler, J. and Fagerberg, J. 2017. Innovation policy: what, why, and how. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 2-23.
Finley, A.R., Lusch, S.J. and Cook, K.A. 2015. The effectiveness of the R&D tax credit: Evidence from the alternative simplified credit. The Journal of the American Taxation Association, 37(1(, 157-181.
Grossman, G.M. and Helpman, E. 1989. Comparative advantage and long-run growth. National Bureau of Economic Research Cambridge, Ma., USA.
Hesse-Biber, S.N. and Leavy, P. 2010. Handbook of emergent methods: Guilford Press.
Hall, B. and Van Reenen, J. 2000. How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence. Research Policy, 29(4-5), 449-469.
Kazan, H. and Baydar, M. 2014. R&D Expenditures, New Product Introductions, and Sales Performance with Application to the Furniture Industry. International Journal of Operations Logistics Management, 3(1), 30-41.
Kao, W.C. 2018. Innovation quality of firms with the research and development tax credit. Review of Quantitative Finance and Accounting, 51(1), 43-78.
Laplante, S.K., Skaife, H.A., Swenson, L.A. and Wangerin, D.D. 2019. Limits of tax regulation: Evidence from strategic R&D classification and the R&D tax credit. Journal of Accounting Public Policy, 38(2), 89-10.
Lin, W.T. and Vasarhelyi, M.A. 1980. Accounting and financial control for R&D expenditures. TIMS Studies in the Management Sciences, 15(2), 199-213.
Lokshin, B. and Mohnen, P. 2012. How effective are level-based R&D tax credits? Evidence from the Netherlands. Applied Economics, 44(12), 1527-153.
Link, A.N., Scott, J.T. and Technology, N. 2013. Public R&D subsidies, outside private support, and employment growth. Economics of Innovation, 22(6), 537-550.
Lach, S. 2002. Do R&D subsidies stimulate or displace private R&D? Evidence from Israel. The journal of industrial economics, 50(4), 369-390.
Marino, M., Lhuillery, S., Parrotta, P. and Sala, D. 2016. Additionality or crowding-out? An overall evaluation of public R&D subsidy on private R&D expenditure. Research Policy, 45(9), 1715-1730.
Metcalfe, J.S. 2005. Systems failure and the case for innovation policy. Innovation policy in a knowledge-based economy, 47-74.
McCutchen Jr, W.W. 1993. Strategy changes as a response to alterations in tax policy. Journal of Management, 19(3), 575-593.
Neicu, D., Teirlinck, P. and Kelchtermans, S. 2016. Dipping in the policy mix: do R&D subsidies foster behavioral additionality effects of R&D tax credits? Economics of Innovation New Technology, 25(3), 218-239.
OECD, 2020. OECD compendium of information on R&D tax incentives 2019.
OECD, 2021. Intellectual Property Regimes, https://qdd.oecd.org/data/IP_Regimes
OECD, 2019. OECD time-series estimates of implied marginal R&D tax subsidy rates based on the B-index.
OECD Frascati Manual, 2015. Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD).
Özçelik, E. and Taymaz, E. 2008. R&D support programs in developing countries: The Turkish experience. Research Policy, 37(2), 258-275.
Romer, P.M., 1986. Increasing returns and long-run growth. The Jornal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.
Takalo, T. and Tanayama, T. 2010. Adverse selection and financing of innovation: is there a need for R&D subsidies? The Journal of Technology Transfer, 35(1), 16-41.
شجاعی، م.ح.، غریبی، ج. و صاحبکار خراسانی، م. 1400. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 7(1)، 38-51.
علیزاده، پ. و منطقی، م. 1398. سیاست‌های حمایت از تحقیق و توسعه در بخش کسب‌وکار. فصلنامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری، 11(2)، 363-378.
قاضی نوری، س.، ردائی، ن. و بهبودی، م. 1399. مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه، طراحی پیاده‌سازی و ارزیابی. شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
قاضی نوری، س.، نریمانی، م.، افشاری، ز. و حسن‌زاده، ع. 1393. تحلیل خرد مایه‌های سیاستی اقتصاد متعارف در حوزه سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر روش زمینه محور. فصلنامه علمی مدیریت نوآوری 3(2)، 1-22.
قاضی نوری، س.، محمد هاشمی، ز. و سجادی فر، م. 1399. بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها: مطالعه موردی شرکت-های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 12(23)، 95-124.
محمد پور، ا. 1390. روش تحقیق کیفی ضد روش 1، منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی. انتشارات جامعه شناسان.
محمد هاشمی، ز.قاضی نوری، س. سجادی فر، م. صاحبکار خراسانی، م. و موسوی، آ. 1398. ارزیابی اثربخشی حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان زیست‌فناوری. زیست‌فناوری، 10(4)، 681-697.
نقی زاده، ر.، هاجری، م. و رحمان خسمخی، ز. 1398. عوامل مؤثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مدیریت فناوری 7(2)، 161-194.