دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تیر 1401 
ارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

صفحه 105-145

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری