بررسی ساختار حکمرانی سیاستگذاری فناوری و نوآوری در کشور مبتنی بر تحلیل شبکه‌های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

تعارضات در وظایف، موازی کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها در تقسیم کار، و همچنین تفاوت وظایف قانونی با اقدامات اجرایی نهادهای مختلف در فضای سیاستگذاری فناوری و نوآوری در ایران، منجر به جلب توجه فعالان این حوزه به ساختار حکمرانی آن شده است. این امر با روند رو به رشد شکل‌گیری ادبیات نظری در خصوص مطالعه‌ی ساختارهای حکمرانی و آسیب شناسی و اصلاح آنها است. حکمرانی نتیجه قواعد رسمی اعلام شده و تعاملات غیررسمی نقش‌آفرینان در شبکه‌های سیاستی است. در این مقاله، وضعیت موجود ساختار حکمرانی درچهارسطح وبراساس قوانین، مقررات و مصوبات این حوزه و همچنین نظرات خبرگان در خصوص وضع موجود با تحلیل شبکه اجتماعی بررسی شده است. با استفاده از شاخص‌های پل‌زنی نقش‌آفرینان در شبکه، تأثیرگذاری و شایستگی آن‌ها، این دو وضعیت بایکدیگر مقایسه شده و مبنای ارائه پیشنهادات سیاستی در هر چهار سطح قرار گرفته است.. با مقایسه یافته‌ها در خصوص قدرت پل‌زنی و مقایسه آن با میزان شایستگی و تأثیر ادراک شده سازمان‌ها، پیشنهادات بصورت افزایش شایستگی و تأثیر نهادهایی که علی‌رغم قدرت بالا در نظام قانونی و نظر خبرگان، شایستگی و تأثیر کمی دارند؛ تقویت جایگاه قانونی نهادهایی که شایستگی و تأثیر بالا و قدرت بالا از منظر خبرگان دارند؛ و بازنگری در مأموریت‌ها و نقش نهادهایی که علی‌رغم شایستگی و تأثیر بالا و جایگاه بالای قانونی، از منظر خبرگان قدرت بالایی نداشتند، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the governance structure in technology and innovation policy in Iran based on policy networks analysis

نویسندگان [English]

  • Zohreh Karimmian
  • Negar Falahati
Research Fellow, NRISP, Tehran, Iran
چکیده [English]

Governance is the result of officially announced rules (policies, laws, etc.) and informal interactions of actors in policy networks. In other words, the policy network depended on the power of a set of governmental and non-governmental actors involved in public policy-making, both formally and informally with institutional connections. In this article, the current situation of governance at four levels and based on the rules and regulations as well as the opinions of experts in the current situation is reviewed using social network analysis. Using the indicators of the position of actors in the network, their influence and their competence, these two situations are compared with each other which provides the basis for providing policy proposals is at all four levels. By comparing these findings with the perceived competency and influence, the proposals are in such forms: increasing the competency and influence of institutions that, despite their high power in the legal system and the opinion of experts, have little competence and influence; Strengthen the legal status of institutions that have high competence and influence and high power from the perspective of experts; And reviewing the missions and roles of institutions that, despite their high competency and influence and high legal status, did not have high power from the perspective of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy network
  • governance structure
  • technology and innovation system
  • social network analysis
Bainbridge, John Michael, Tavis Potts and Tim Gerard O’Higgins. 2011. “Rapid Policy Network Mapping: A New Method for Understanding Governance Structures for Implementation of Marine Environmental Policy”. PLoS ONE 6.
Borras, Susana. 2008. “The Widening and Deepening of Innovation Policy : What Conditions Provide for Effective Governance ?” Europe-Latin America Conference on Science and Innovation Policy, 1–23.
Borzel, T. 1998. “Organizing Babylon‐On the Different Conceptions of Policy Networks”. Public Administration.
Bodin, Ö., Mancilla García, M. and Robins, G., 2020. "Reconciling conflict and cooperation in environmental governance: A social network perspective". Annual Review of Environment and Resources45, pp.471-495.
Cristofoli, D, J Markovic and M Meneguzzo. 2014. “Governance, Management and Performance in Public Networks: How to Be Successful in Shared Governance Networks”. Journal of Management &.
Erridge, Andrew and Jonathan Greer. 2000. “Policy Network Analysis of UK Central Government Civil Procurement”. Public Policy and Administration 15: 25–49.
Hileman, Jacob, Marco T A Bastos and Mark Lubell. 2018. “Robustness and the Paradox of Bridging Organizations: The Exit Problem in Regional Water Governance Networks in Central America”. society & natural resources 31: 683–97.
Hileman, Jacob and Mark Lubell. 2018. “The Network Structure of Multilevel Water Resources Governance in Central America”. ECOLOGY AND SOCIETY 23.
Hu, Xiao, Tianyu Ying, Brent Lovelock and Sarah Mager. 2019. “Sustainable Water Demand Management in the Hotel Sector: A Policy Network Analysis of Singapore”. Journal of Sustainable Tourism 27: 1686–1707.
Klijn, E H, J Koppenjan and Cjam Termeer. 1995. “Managing Networks in the Public Sector - A Theoretical Study OF Management Strategies IN Policy Networks”. Public Administration 73: 437–54.
Laranja, Manuel. 2012. “Network Governance of Innovation Policies: The Technological Plan in Portugal”. Science and Public Policy 39: 655–68.
Morçöl, Göktug. 2014. “Complex Governance Networks: An Assessment of the Advances and Prospects*”. Complexity, Governance & Networks 1: 5–16.
Morçöl, Göktuğ. 2012. A Complexity Theory for Public Policy. Routledge.
Provan, Keith G. and H. Brinton Milward. 1995. “A Preliminary Theory of Interorganizational Network Effectiveness: A Comparative Study of Four Community Mental Health Systems”. Administrative Science Quarterly 40: 1.
Salmanicheraghabadi, A., Poursaeed, A., Bayramzadeh, V. and Eshraghi-Samani, R., 2021. "Social network analysis of sustainable forest management actors in Zagros Region". Arabian Journal of Geosciences14(23), pp.1-13.
Sauer, I.J., Roca, E. and Villares, M., 2021. "Integrating climate change adaptation in coastal governance of the Barcelona metropolitan area". Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change26(4), pp.1-27.
Turner, R.A., Forster, J., Peterson, A.M., Mahon, R. and Fitzsimmons, C., 2020. "Information brokerage in Caribbean coral reef governance networks". Environmental Conservation47(4), pp.284-294.
UNCTAD. 2016. “Science , Technology and Innovation Policy Review The Islamic Republic of Iran”. United Nation, 112.
Vignola, Raffaele, Timothy L. McDaniels and Roland W. Scholz. 2013. “Governance Structures for Ecosystem-Based Adaptation: Using Policy-Network Analysis to Identify Key Organizations for Bridging Information across Scales and Policy Areas”. Environmental Science and Policy 31: 71–84.
Vignola, Raffaele, Timothy L Mcdaniels and Roland W Scholz. 2013. “Governance Structures for Ecosystem-Based Adaptation: Using Policy Network Analysis to Identify Key Organizations for Bridging Information across Scales and Policy Areas”. Environmental Science and Policy 31: 71–84.
Wasserman, S. and K. Faust. 1994. Social Network Analysis: Methods and Applications.
بهروز، امیرحسام، علی اصغر پورعزت، فرهاد دژپسند و مجتبی امیری. 1399. ”آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ“. مدیریت نوآوری 8: 85–122.
حاجی حسینی، حجت اله و زهره کریم میان. 1398. ”فرآیند سیاست‌گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری“. ویژه‌نامه سیاست علم و فناوری 11: 71–86.
جهاندیده، سامان، محمدحسین رحمتی و حسن زارعی ‌متین. 1396. “طراحی مدلی برای خط‌مشی گذاری شبکه‌ای در حوزه گردشگری کشور”. مدیریت فرهنگ‌سازمانی.
فتاح، شریف‌زاده، حقی عطیه سادات، حسین پور داوود و میرمحمدی سیدمحمد. 1397. “ارائه مدلی با رویکرد شبکه‌ای به خط‌مشی گذاری کارآفرینی”. پژوهش‌های مدیریت عمومی.
فرتاش، کیارش، مهدی الیاسی، سید سروش قاضی نوری و سید حبیب ا... طباطبائیان. 2017. “یادگیری سیاستی در سیاست‌های توسعه فناوری و نوآوری ایران (مطالعه قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه)”. مدیریت نوآوری 6: 1–30.
کریم میان، زهره، مهدی محمدی، محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی و سیدسپهر قاضی نوری. 1398. “بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای”. بهبود مدیریت 0.
کریم میان، زهره، مهدی محمدی، سید سپهر قاضی نوری و محمدمهدی ذوالفقارزاده. 1400. “تحلیل شبکه سیاستی نقش‌آفرینان در پیاده‌سازی سیاست‌ها مطالعه موردی حمایت‌های گمرکی، مالیاتی و تأمین مالی در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان”. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 11: 22–45.
محمدی کنگرانی، حنانه و سیما رفسنجانی نژاد. 1394. “بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران”. فصلنامه سیاستگذاری عمومی 1: 121–38.
نریمانی، میثم، علی شجاعتی. 1400. “رویکرد اقتصاد تطوری به سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری: مطالعه موردی برنامه‌های معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در ایران”. مدیریت نوآوری 9: 35–66.