شناسایی ابزارهای سیاستی برای توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت های بزرگ صنعتی با شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

4 پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

تحریم برخی از صنایع در کشور طی سالیان گذشته، موجب شد تا بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی به دنبال تأمین نیازمندی‌ها از شرکت‌های داخلی باشند. در این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری از نیازمندی‌ها در سایه همکاری شرکت‌ها رفع می‌شود، توسعه همکاری فناوارنه ضروری به نظر می‌رسد. علیرغم لزوم همکاری‌های فناورانه در شرایط کنونی، همکاری‌های فناورانه با چالش‌های جدی روبروست و در برخی از موارد این همکاری‌ها شکل نمی‌گیرد. در اینجا دولت می‌تواند با به‌کارگیری ابزارهایی این همکاری‌ها را توسعه دهد. هدف مقاله حاضر، شناسایی ابزارهای سیاستی توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت‌های بزرک صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان برای نیل به وضعیت مطلوب در ایران است. در این راستا با بررسی اسناد و مستندات و مصاحبه هدفمند از خبرگان این حوزه، ابزارهای سیاستی توسعه همکاری‌های فناورانه استخراج و با روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت. این ابزارها را می‌توان در سه دسته ابزارهای تحریک عرضه، ابزارهای تحریک تقاضا و ابزارهای بهبود زیرساخت دسته‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify policy tools to develop technological collaboration of large industrial companies with knowledge-based companies

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Shokri 1
 • seyedmahdi sadatrasoul 2
 • Reza Asadifard 3
 • seyedhamze hasani 4
1 Master of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Faculty member of Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Faculty member of Technology Studies Research Institute, Tehran, Iran
4 Researcher of Science, Technology and Industry Policy Institute, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Imposing sanctions on some industries in Iran over the years have led many large industries to seek supplies from domestic companies. In these circumstances, and given that many needs are met through the collaboration of companies, the development of technological collaboration seems essential. Therefore, many large companies are looking for technological collaboration with other companies. Despite the need for technological collaboration in the current situation, technological collaboration faces serious challenges and in some cases this collaboration does not take shape. Hence, the government could develop collaborations by establishing policy tools. So, this research aims to identify the policy tools for the development of technological collaboration between industries and knowledge-based companies to achieve the desired situation in country. In this regard, by conducting purposeful interviews with experts in the field, the policy tools for the development of technological collaboration were extracted and examined by content analysis. These tools can be classified into three categories: supply stimulation tools, demand stimulation tools and infrastructure improvement tools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Science and Technology Policy
 • Policy Tools
 • Knowledge-Based Companies
 • Technological Collaboration
 • Large Companies
 1. Ahrens, 2002. Governance and the implementation of technology policy in less developed countries. Economics of Innovation and New Technology,Volume 11, 2002 - Issue 4-5

  Bikar, Capron, Cincera, 2004. An integrated evaluation scheme of innovation systems from an institutional perspective. DULBEA-CERT

  Börje Johansson, Charlie Karlsson and Mikaela Backman, 2007. INNOVATION POLICY INSTRUMENTS. CESIS, Electronic Working Paper Series, Paper No.105

  Clegg, B., Minshall, T., Mortara, L., Elia, S. & Probert, D., 2008. Development of practitioner guidelines for partnerships between start‐ups and large firms. of Manufacturing Technology Management. Journal of Manufacturing Technology Management 19(3):391-406

  Dodgson, M., 1992. Technological Collaboration: Problems and Pitfalls. Technology Analysis & Strategic Management,Volume 4, 1992 - Issue 1, Pages 83-88

  Helen Lawton Smith;Keith Dickson;Stephen Lloyd Smith, 1991. There are two sides to every story”: Innovation and collaboration within networks of large and small firms. Research Policy

  Volume 20, Issue 5, October 1991, Pages 457-468

  hitechmachine, n.d. [Online].

  Hoffmann, W. H. a. S. R., 2001. Success Factors of StrategicAlliances in Small and Medium-Sized Enterprises—An Empirical Survey. Long Range Planning, 34, 357-381

  Natl Academy Pr Integration, C. o. S. C., 2000. Surviving Supply Chain Integration: Strategies for Small Manufacturers.

  Jakob Edler,Luke Georghiou, 2007. Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side,Research Policy, Volume 36, Issue 7, September 2007, Pages 949-963

  JOHN CLARK & KEN GUY, 1998. Innovation and Competitiveness: A Review. Technology Analysis and Strategic Management 10(3):363-395

  MaryTripsas, 1993. Discouraging opportunistic behavior in collaborative R & D: A new role for government, Research Policy,Volume 24, Issue 3, May 1995, Pages 367-389

  Moira Maguire & Brid Delahunt, 2017. Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-Step Guide for Learning and Teaching Scholars. The All Ireland Society for Higher Education Vol. 9 No. 3

  1. Glenn Richey,Soonhong Min, Anthony S. Roath, Patricia J. Daugherty,, 2005. Supply chain collaboration:what’s happening?. The International Journal of Logistics Management, Vol. 16 No. 2, pp. 237-256.

  Robert E. Spekman,Joseph Spear,John Kamauff, 2001. Supply Chain Competency: Learning as a Key Component. Supply Chain Management, Vol. 7 No. 1, pp. 41-55.

  Susana Borrás a,b,⁎, Charles Edquist b, 2003. The choice of innovation policy instruments.

  Technological Forecasting and Social Change,Volume 80, Issue 8, October 2013, Pages 1513-1522

   

  ابراهیم محمودزاده؛ مهران کشتکار، 1391. نظام ملی نوآوری کشورهای چین و هند با تأکید بر نقش دولت‌ها. فصلنامه نگرش راهبردی، سال اول، شماره 4- صفحه 54-83.

  احمدزاده، ن.، 1395. تحلیل دینامیکی تأثیر اتحاد استراتژیک بر رقابت توأم با تعامل در زنجیره‌های تأمین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم.

  آرمان خالدی، شعبان الهی، مهدی مجیدپور، رضا اسدی فرد، 1399. عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 9، شماره 1 صفحه 139-168.

  اسدی فرد، الهی و همکاران، 1397. چارچوب تحلیلی زیست‌بوم همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک فناوری محور.فصلنامه مدیریت نوآوری دوره 7، شماره 1 صفحه 1-32.

  الیاسی، م.، 1390. مدلی برای نقش نهادهای میانجی در توسعه همکاری فناورانه بین بنگاه‌ها، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  امرالله دهقانی؛ هادی حسینی، 1396. موانع و چالش‌های اجرایی در فرآیند همکاری‌های فناورانه(موردمطالعه: حوزه فناوری نانو).فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، شماره 30 ، صفحه 59-64.

  باقری مقدم و همکاران، 1389. جایگاه و وظایف دولت‌ها در فرایند توسعه فناوری، چهارمین کنفرانس مدیریت فنّاوری ایران.

  باقری‌نژاد، ج.، 1383. تعامل حوزه‌های علمی و صنعتی بستر مناسب توسعه و فناوری، فصلنامه آموزش مهندس ایران، دوره 6، شماره 22،صفحه 1-30.

  بهمن فکور؛ بهمن حاجی‌حسینی؛ محمدتقی انصاری، 1397. خرید دولتی نوآوری گرا ابزار مهم سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا. فصلنامه رهیافت، دوره 28، شماره 71،صفحه 83-98.

  حامد نصیری، نیلوفر ردائی، 1398. دسته‌بندی و انتخاب ابزارهای سیاستی علم، فناوری و نوآوری، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 12، شماره 2،صفحه 495-511 .

  رضا رادفر؛ عباس خمسه، 1387. نقش دولت، دانشگاه و صنعت در تقویت نوآوری و نظام ملی نوآوری در ایران.، فصلنامه رشد فناوری دوره 15 .

  فتحی، ح.، 1396. بررسی تأثیر فشارهای سازمانی و محیطی ادراک‌شده بر بازارگرایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر.

  قاضی نوری، س. ق. س.، 1391. مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

  کریمی گوارشکی، م.، نظری رستمی، ع.، & حسینی، س. ج. (1398). مروری بر زنجیره تأمین صنایع پیچیده مرتبط با صنایع دفاعی در جهان. مدیریت زنجیره تأمین، 21(62)، 57–72.

  میرعمادی، س.، 1398. نظام ملی نوآوری و نقش آن در بهبود سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری. فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره 12، شماره 2، صفحه 135-154.

  ناصر نوروزی، شعبان الهی، 1393. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب.فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8،صفحه 103-124 .

  مروری بر اثربخشی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی از آذر 1397 تا پایان تیر 1399 ، صندوق نوآوری و شکوفایی، 1399.