دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، آذر 1401، صفحه 1-147 
نوآوری باز در بنگاههای کوچک و متوسط صنعت طلای یزد مبتنی بر مرور نظام‌مند و نقشه‌شناختی فازی

صفحه 63-89

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی