پیشران‌ها و پسران‌های نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران./نویسنده مسئول مکاتبات، ahvedadi@gmail.com

3 استادیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

امروزه نوآوری دیجیتال، صنعت بانکداری را همچون صنایع دیگر تحت تأثیر قرار داده و از دلایل اصلی در تغییرات اکوسیستم صنعت بانکی است. با توجه به‌ضرورت و اهمیت به‌کارگیری نوآوری دیجیتال باز در سازمان‌های امروزی، هدف از این پژوهش شناسایی عوامل بروز (پیشرانها) و مهار (پسران‌های) نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور است.
این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش­های کیفی و اکتشافی است که با تکیه‌بر رویکرد تحلیل مضمون انجام‌شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه­ساختارمند با خبرگان صنعت بانکداری کشور به تعداد 15 نفر با روش نمونه­گیری گلوله برفی و هدفمند انجام‌شده است. یافته­های پژوهش نشان داد رقابت‌پذیری بانکی، تغییرات فناورانه، فشارهای بازار، امنیت سایبری، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، منابع، شبکه ارتباطی گسترده، وابستگی کسب‌وکارها به‌نظام پرداخت، نوآوری بانکی، مدیریت دانش، بانکداری الکترونیک، سازمان باز، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار به‌عنوان 14 پیشران نوآوری دیجیتال باز و فشارهای حاکمیتی، لختی سازمانی، ضعف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازمانی، سازمان بسته و عوامل بیرونی به‌عنوان 6 پسران‌ نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران میباشند. بنابراین با ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که بستر بروز و ظهور نوآوری دیجیتال به‌عنوان پیشران هستند و با ایجاد یک سازمان باز و ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری امکان جذب ایده‌ها و نقطه نظرات جدید از تمامی کانال‌های ممکن فراهم میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The drivers and obstacles of open digital innovation in the Iranian banking industry

نویسندگان [English]

  • Javad Radsaeed 1
  • Ahmad Vedadi 2
  • Jalal Haghighat monfared 3
1 PhD Student in Information Technology Management, Smart Business Orientation, Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Public Administration, School of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. ahvedadi@gmail.com
3 Assistant Professor of Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the necessity and importance of using open digital innovation in today's organizations, the purpose of this study is to identify the factors (drivers) and inhibition (obstacles) of open digital innovation in the banking industry. The drivers and obstacles of open digital innovation were then categorized based on the highest frequency of repetition. Finally, they have designed and presented the model of open digital innovation and the drivers and obstacles of the country's banking industry using the content analysis method. This study was an applied study that was performed qualitatively and analyzed by content analysis.
The statistical population consisted of 15 experts in the banking industry who were selected by snowball sampling method and using the semi-structured in-depth interview technique, the final model was concluded. Findings showed banking competitiveness, technological changes, market pressures, cyber security, information technology infrastructure, resources, extensive communication network, business dependence on payment system, banking innovation, open digital innovation, knowledge management, e-banking, open organization, profitability And sustainable competitive advantage as 15 drivers of open digital innovation and governance pressures, organizational inertia, weak IT infrastructure, organizational culture, closed organization and external factors as 6 obstacles of open digital innovation in open digital innovation in the Iranian banking industry.

The statistical population consisted of 15 experts in the banking industry who were selected by snowball sampling method and using the semi-structured in-depth interview technique, the final model was concluded. Findings showed banking competitiveness, technological changes, market pressures, cyber security, information technology infrastructure, resources, extensive communication network, business dependence on payment system, banking innovation, open digital innovation, knowledge management, e-banking, open organization, profitability And sustainable competitive advantage as 15 drivers of open digital innovation and governance pressures, organizational inertia, weak IT infrastructure, organizational culture, closed organization and external factors as 6 obstacles of open digital innovation in open digital innovation in the Iranian banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Digital Innovation
  • Content Analysis
  • Banking Industry
  • Open Digital Innovation Drivers
  • Open Digital Innovation obstacles
Argentati, Anna. 2018. “Banks and New Competitive Scenario: FinTech, the Open Banking Paradigm and the Threat of Big Tech Companies.” Mercato Concorrenza Regole, no. 3: 441–66.
Al-Dmour, Ahmed, Rand H. Al-Dmour, Hani H. Al-Dmour, and Eatadal Basheer Ahmadamin. 2021. “The Effect of Big Data Analytic Capabilities Upon Bank Performance via FinTech Innovation: UAE Evidence.” International Journal of Information Systems in the Service Sector (IJISSS) 13 (4): 62–87. https://doi.org/10.4018/IJISSS.2021100104.
Barrett, Michael, Elizabeth Davidson, Jaideep Prabhu, and Stephen L. Vargo. 2015. “Service Innovation in the Digital Age.” MIS Quarterly 39 (1): 135–54.
Bianchi, Mattia, Alberto Cavaliere, Davide Chiaroni, Federico Frattini, and Vittorio Chiesa. 2011. “Organisational Modes for Open Innovation in the Bio-Pharmaceutical Industry: An Exploratory Analysis.” Technovation 31 (1): 22–33.
Böhmann, Tilo, Jan Marco Leimeister, and Kathrin Möslein. 2014. “Service Systems Engineering.” Business & Information Systems Engineering 6 (2): 73–79.
Bresnahan, Timothy, and Shane Greenstein. 2014. “Mobile Computing: The next Platform Rivalry.” American Economic Review 104 (5): 475–80.
Brunswicker, Sabine, Elisa Bertino, and Sorin Matei. 2015. “Big Data for Open Digital Innovation–a Research Roadmap.” Big Data Research 2 (2): 53–58.
Dahlander, Linus, and David M. Gann. 2010. “How Open Is Innovation?” Research Policy 39 (6): 699–709.
De Reuver, Mark, Carsten Sørensen, and Rahul C. Basole. 2018. “The Digital Platform: A Research Agenda.” Journal of Information Technology 33 (2): 124–35.
Dimachki, Maha El. 2019. “More Data and More Data Sharing: Navigating an Open Banking World.” Journal of Digital Banking 3 (3): 206–14.
Drake, Miles P., Nabil Sakkab, and Ronald Jonash. 2006. “Maximizing Return on Innovation Investment.” Research-Technology Management 49 (6): 32–41.
Gawer, Annabelle. 2014. “Bridging Differing Perspectives on Technological Platforms: Toward an Integrative Framework.” Research Policy 43 (7): 1239–49.
Guibaud, Sophie. 2016. “How to Develop a Profitable, Customer-Focused Digital Banking Strategy: Open Banking Services and Developer-Friendly APIs.” Journal of Digital Banking 1 (1): 6–12.
Haug Helgøy, Line Marie, and Ashley Joy Moran. 2021. “Innovation in Banking: An Exploratory Case Study of SR-Bank with a Focus on Internal versus External Innovation Development.” https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2779037.
Hellwig, Lukas, Jan Pawlowski, and Michael Schäfer. 2020. “An Innovation Activity Framework for Digital Innovation.” In Proceedings of the 2020 on Computers and People Research Conference, 10–19. SIGMIS-CPR’20. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3378539.3393857.
Hjalmarsson, Anders, and Daniel Rudmark. 2012. “Designing Digital Innovation Contests.” In International Conference on Design Science Research in Information Systems, 9–27. Springer.
Jahanmir, Sara F., and Joana Cavadas. 2018. “Factors Affecting Late Adoption of Digital Innovations.” Journal of Business Research 88: 337–43.
Japparova, Irina, and Ramona Rupeika-Apoga. 2017. “Banking Business Models of the Digital Future : The Case of Latvia.” https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/30473.
Laukkanen, Tommi, and Vesa Kiviniemi. 2010. “The Role of Information in Mobile Banking Resistance.” International Journal of Bank Marketing.
Lawson, Robert, and Zheng Shen. 1997. Organizational Psychology: Foundations and Applications. 1st edition. New York: Oxford University Press.
Li, Qiang, Patrick G. Maggitti, Ken G. Smith, Paul E. Tesluk, and Riitta Katila. 2013. “Top Management Attention to Innovation: The Role of Search Selection and Intensity in New Product Introductions.” Academy of Management Journal 56 (3): 893–916.
Lokuge, Sachithra, and Darshana Sedera. 2018. “The Role of Enterprise Systems in Fostering Innovation in Contemporary Firms.” J. Inf. Technol. Theory Appl. 19 (2): 2.
Matzner, Martin, Marion Büttgen, Haluk Demirkan, Jim Spohrer, Steven Alter, Albrecht Fritzsche, Irene CL Ng, Julia M. Jonas, Veronica Martinez, and Kathrin M. Möslein. 2018. “Digital Transformation in Service Management.”
Naqshbandi, M. Muzamil, and Sajjad M. Jasimuddin. 2018. “Knowledge-Oriented Leadership and Open Innovation: Role of Knowledge Management Capability in France-Based Multinationals.” International Business Review 27 (3): 701–13.
Naseer, Saima, Kausar Fiaz Khawaja, Shadab Qazi, Fauzia Syed, and Fatima Shamim. 2021. “How and When Information Proactiveness Leads to Operational Firm Performance in the Banking Sector of Pakistan? The Roles of Open Innovation, Creative Cognitive Style, and Climate for Innovation.” International Journal of Information Management 56 (February): 102260. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102260.
Nylén, Daniel, and Jonny Holmström. 2015. “Digital Innovation Strategy: A Framework for Diagnosing and Improving Digital Product and Service Innovation.” Business Horizons 58 (1): 57–67.
Ocasio, William. 2011. “Attention to Attention.” Organization Science 22 (5): 1286–96.
Omarini, Anna. 2020. “FinTech: A New Hedge for a Financial Re-Intermediation. Strategy and Risk Perspectives.” Frontiers in Artificial Intelligence 3 (October): 63. https://doi.org/10.3389/frai.2020.00063.
Omarini, Anna Eugenia. 2018. “Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Approach for the Bank’s Future.” International Business Research 11 (9): 23. https://doi.org/10.5539/ibr.v11n9p23.
Ozili, Peterson K. 2018. “Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability.” Borsa Istanbul Review 18 (4): 329–40. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003.
Parida, Vinit, Christian Johansson, and Tobias Larsson. 2009. “Implementation of Open Innovation Practices in Swedish Manufacturing Industry.” In International Conference on Engineering Design: 24/08/2009-27/08/2009, 1:435–46. Design Research Society.
Ram, Sundaresan, and Jagdish N. Sheth. 1989. “Consumer Resistance to Innovations: The Marketing Problem and Its Solutions.” Journal of Consumer Marketing.
Ramos, José, Neil Anderson, José M. Peiró, and Fred Zijlstra. 2016. “Studying Innovation in Organizations: A Dialectic Perspective—Introduction to the Special Issue.” Taylor & Francis.
Razak, Arbaiah Abdul, and Peter A. Murray. 2017. “Innovation Strategies for Successful Commercialisation in Public Universities.” International Journal of Innovation Science.
Rogers, Everett M. 2003. “Diffusion of Innovations. Free Press.” New York 551.
Santoro, Gabriele, Demetris Vrontis, Alkis Thrassou, and Luca Dezi. 2018. “The Internet of Things: Building a Knowledge Management System for Open Innovation and Knowledge Management Capacity.” Technological Forecasting and Social Change 136: 347–54.
Seifollahi, Naser, and Alireza Hamidzadeh Arbabi. 2021. “Analyzing the Effect of Knowledge Management and Market Orientation on Market Performance with the Mediating Role of Open Innovation (Case Study: Tejarat Bank).” Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge 4 (12): 89–122.
Selander, Lisen, Ola Henfridsson, and Fredrik Svahn. 2013. “Capability Search and Redeem across Digital Ecosystems.” Journal of Information Technology 28 (3): 183–97.
Slade, Emma L., Michael D. Williams, and Yogesh Dwivedi. 2013. “Extending UTAUT2 To Explore Consumer Adoption Of Mobile Payments.” UKAIS 36.
Sousa, Milton. 2008. “Open Innovation Models and the Role of Knowledge Brokers.” Inside Knowledge 11 (6): 18–22.
Tiwana, Amrit, Benn Konsynski, and Ashley A. Bush. 2010. “Research Commentary—Platform Evolution: Coevolution of Platform Architecture, Governance, and Environmental Dynamics.” Information Systems Research 21 (4): 675–87.
Tran, Huong Thi Thanh, and James Corner. 2016. “The Impact of Communication Channels on Mobile Banking Adoption.” Edited by Dr Mohammad G. Nejad. International Journal of Bank Marketing 34 (1): 78–109. https://doi.org/10.1108/IJBM-06-2014-0073.
Tumbas, Sanja, Nicholas Berente, Stefan Seidel, and Jan vom Brocke. 2015. “The ‘Digital Façade’of Rapidly Growing Entrepreneurial Organizations.”
Um, SungYong, Youngjin Yoo, Sunil Wattal, Rob Kulathinal, and Bin Zhang. 2013. “The Architecture of Generativity in a Digital Ecosystem: A Network Biology Perspective.”
Užienė, Lina. 2015. “Open Innovation, Knowledge Flows and Intellectual Capital.” Procedia-Social and Behavioral Sciences 213: 1057–62.
Vargo, Stephen L., and Robert F. Lusch. 2004. “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing.” Journal of Marketing 68 (1): 1–17.
Vega, Arturo, and Mike Chiasson. 2019. “A Comprehensive Framework to Research Digital Innovation: The Joint Use of the Systems of Innovation and Critical Realism.” The Journal of Strategic Information Systems 28 (3): 242–56. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.06.001.
Wang, Hsing-Kuo, Yu-Fang Yen, Cheng-Fei Tsai, and Yu-Chieh Lin. 2008. “An Empirical Research on the Relationship between Human Capital and Innovative Capability: A Study on Taiwan’s Commercial Banks.” Total Quality Management 19 (11): 1189–1205.
Willson, Richard. 2003. “Planning Theory in Our Own Backyard: Communicative Action in Academic Governance.” Journal of Planning Education and Research 22 (3): 297–307.
Zhang, Tingting, Can Lu, and Murat Kizildag. 2018. “Banking ‘on-the-Go’: Examining Consumers’ Adoption of Mobile Banking Services.” International Journal of Quality and Service Sciences.
 
 
 ابراهیمی, مریم, ایرج موفق, و سید کامران یگانگی. 2021. “راهکاری برای بهبود عملکرد مالی سیستم بانکی با اولویت برون‌سپاری فرایندهای فناوری اطلاعات.” فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری 9 (34): 119–30.
احمدی، ‌فرید، ‌حجت تارزاده، و ‌سهیلا احمدی. 1398. “ارائه مدل برای مدیریت دانش مشتری در پست‌بانک ایران.” بررسی‌های بازرگانی 96 (33): 78–92.
اسدالله، مهسا، رسول ثانوی فرد، و علی حمیدی زاده. 1400. “طراحی مدل کسب‌وکار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز.” فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 12 (45): 245–68.
اینالوئی، فرهاد. 1400. “اجرای پایلوت بانکداری دیجیتال، جهشی بزرگ.” دنیای اقتصاد، 1400.
باقری نژاد، جعفر. و جاوید، غزاله. 1393. ارائه مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک پارسیان)، دوفصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 2(5)، 22-21
بابایی فارسانی، میثم. امیندوست، عاطفه. علیدادی، ابوذر. 1397. طراحی الگوی نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از نظریه داده بنیاد: موردمطالعه: صنایع غذایی استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامۀ مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول (2)، 135-95.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 1400. “الزام بانک‌ها به اجرای مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی.” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 1400.
برهانی، سیدمحمدرضا. 1400. “مختصات رقابت در بازار بانکی ایران.” دنیای اقتصاد، 1400.
پاینده، رضا، منوچهر منطقی, و میثم شهبازی. 1400. “واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها.” مدیریت نوآوری 10 (1): 161–88.
پژوهشی جهرمی، امین. 1397. اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان. رهیافت 28 (69): 29–40.
سخته، شقایق، و آصف کریمی. 1397. “عوامل مؤثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال.” فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی 11 (4): 719–37.
صادقی, محمد. 1399. “الزام بانک مرکزی برای ارتقاء امنیت در زیرساخت‌های بانکی.” ایبِنا. ایبِنا | رسانه مرجع بانک مرکزی و بانک‌ها.
فائز، فرهاد. 1400. “همکاری بانک و فینتک به‌واسطه دانش و قوانین استاندارد رگولاتوری.” پایگاه خبری بانکداری الکترونیک.
فرهادی چشمه مرواری، فروغ. 1394. ارائه چارچوب نوآوری باز در خدمات بانکی: موردمطالعه همراه بانک، بانک شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
فلاح، ‌محسن، ‌فریده حق‌شناس‌کاشانی، و ‌علی رضائیان. 1399. “طراحی مدل مهندسی مجدد کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر مشتری‌مداری؛ تحقیق آمیختة اکتشافی.” تحقیقات بازاریابی نوین 36 (10): 17–38.
کیال، کاظم، و امیر البدوی. 2021. “پیاده‌سازی رویکرد نوآوری باز در توسعه نوآوری: چالش‌ها، ملاحظات و راهکارها؛ موردمطالعه صنایع بانکی و پرداخت.” پژوهش‌های مدیریت در ایران 23 (2): 200–225.
گل‌محمدی، ‌فاطمه. 1400. “تأثیر فناوری شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد سازمانی از طریق شایستگی‌های دانش فناوری و قابلیت نوآوری (موردمطالعه : بانک اقتصاد نوین).” همایش ملی تحقیقات میان‌رشته‌ای در مدیریت و علوم انسانی، 99-185.
محمدی‌رئیسی، ‌محمد‌زمان، ‌سروش فتحی، و ‌حبیب‌الله کریمیان. 1399. “صنعت بانکداری نوین و توسعه در ایران.” مطالعات توسعه اجتماعی ایران 49 (13): 119–35.
ناصحی‎ فر، وحید، محمود محمدیان محمودی ‎تبار، محمدتقی تقوی ‎فرد، و علی منصور صادقی. 2021. “مدل رقابت‌پذیری بانک‌های تجاری (موردمطالعه: بانک‎های پاسارگاد، ملت و آینده).” فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری 9 (35): 141–72.
نجفی، فریبا، منصور ایراندوست، هیرش سلطان پناه، و امیر شیخ احمدی. 2020. “شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعامل بانک‌ها و فناوری‌های نوین مالی(فین‌تک‌ها) با رویکرد ترکیبی.” مدیریت نوآوری 9 (3): 171–96.
نظری، ‌محسن، ‌مسعود کیماسی، و ‌احمد قدس‌الهی. 1398. “مدل‌سازی کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی با رویکرد مفهوم‌سازی بنیادی.” مدیریت بازرگانی 39 (11): 45–62.
ولایی، ‌سمیه، ‌محسن حسنوند، و ‌علی پورعباس. 1396. “ارزیابی قوانین و مقررات بانکداری ایران در تحقق بانکداری اسلامی.” مطالعات علوم اجتماعی 8 (3): 61–68.