پیشران ها و پسران های نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار هوشمند، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

امروزه نوآوری دیجیتال؛ صنعت بانکداری را همچون صنایع دیگر تحت تأثیر قرار داده و از دلایل اصلی در تغییرات اکوسیستم صنعت بانکی است. با توجه به‌ضرورت و اهمیت به‌کارگیری نوآوری دیجیتال باز در سازمان‌های امروزی، هدف از این پژوهش شناسایی عوامل بروز (پیشران‌ها) و مهار (پسران‌های) نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری کشور است.

این تحقیق از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش‌های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‌ساختارمند با خبرگان صنعت بانکداری کشور به تعداد 15 نفر با روش نمونه‌گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد رقابت‌پذیری بانکی، تغییرات فناورانه، فشارهای بازار، امنیت سایبری، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، منابع، شبکه ارتباطی گسترده، وابستگی کسب‌وکارها به نظام پرداخت، نوآوری بانکی، مدیریت دانش، بانکداری الکترونیک، سازمان باز، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار به‌عنوان 14 پیشران نوآوری دیجیتال باز و فشارهای حاکمیتی، لختی سازمانی، ضعف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فرهنگ‌سازمانی، سازمان بسته و عوامل بیرونی به‌عنوان 6 پسران‌ نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران می‌باشند. بنابراین با ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات که بستر بروز و ظهور نوآوری دیجیتال به عنوان پیشران هستند و با ایجاد یک سازمان باز و ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری امکان جذب ایده‌ها و نقطه نظرات جدید از تمامی کانال‌های ممکن فراهم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The drivers and obstacles of open digital innovation in the Iranian banking industry

نویسندگان [English]

  • Javad Radsaeed 1
  • Ahmad Vedadi 2
  • Jalal Haghighat monfared 3
1 PhD Student in Information Technology Management, Smart Business Orientation, Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Public Administration, School of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the necessity and importance of using open digital innovation in today's organizations, the purpose of this study is to identify the factors (drivers) and inhibition (obstacles) of open digital innovation in the banking industry. The drivers and obstacles of open digital innovation were then categorized based on the highest frequency of repetition. Finally, they have designed and presented the model of open digital innovation and the drivers and obstacles of the country's banking industry using the content analysis method. This study was an applied study that was performed qualitatively and analyzed by content analysis.

The statistical population consisted of 15 experts in the banking industry who were selected by snowball sampling method and using the semi-structured in-depth interview technique, the final model was concluded. Findings showed banking competitiveness, technological changes, market pressures, cyber security, information technology infrastructure, resources, extensive communication network, business dependence on payment system, banking innovation, open digital innovation, knowledge management, e-banking, open organization, profitability And sustainable competitive advantage as 15 drivers of open digital innovation and governance pressures, organizational inertia, weak IT infrastructure, organizational culture, closed organization and external factors as 6 obstacles of open digital innovation in open digital innovation in the Iranian banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Digital Innovation
  • Content Analysis
  • Banking Industry
  • Open Digital Innovation Drivers
  • Open Digital Innovation obstacles