عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران./ نویسنده مسئول مکاتبات nfallah@irost.ir

3 دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

شرکت‌های دانش‌بنیان نقشی مهم در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. بااین‌وجود، به علت ریسک‌های ذاتی، موفقیت آن‌ها چالش‌برانگیز است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان به‌عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق، یک رویکرد ترکیبی بوده و جمع‌آوری داده‌ها با ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه انجام شد. در تحلیل داده‌ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از نرم‌افزارهایMAXQDA10  و SPSS25 استفاده شد. بر اساس نتایج بخش کیفی، 2 عامل داخلی و خارجی شناسایی شدند. عوامل داخلی دربردارنده سه سطح فردی، خرد، کلان و عوامل خارجی نیز در دو سطح مرکز رشد، ملی و فراملی شناسایی شدند. در بخش کمی، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب عوامل سیاست‌های اقتصادی کشور، بهبود شرایط بین‌المللی، بازاریابی و تحقیقات بازاریابی در رتبه‌های نخست (بیشترین اهمیت) و عوامل ایجاد درآمد جانبی، حمایت خانوادگی، پیوستن به شرکت‌های بزرگ در رتبه‌های آخر (کمترین اهمیت) قرار داشتند؛ بنابراین، توجه سیاست‌گذاران به عوامل سیاست‌های اقتصادی کشور و بهبود شرایط بین‌المللی، توجه شرکت‎‌های دانش‌‌بنیان به عامل بازاریابی و تحقیقات بازاریابی و حمایت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در این زمینه می‌تواند راهگشای شرکت‌های دانش‌بنیان برای دستیابی به موفقیت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The factors affecting the success of knowledge-based companies (The case of: The incubators of Iranian Research Organization for Science and Technology and the Science and Technology Park of Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 1
  • negin fallah haghighi 2
  • Zeinab Sharifi 3
1 Associate Professor, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran. nfallah@irost.ir
3 Ph.D. holder in Agricultural Development, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Knowledge-based companies play an important role in economic growth. However, due to inherent risks, their success is challenging. Therefore, this study aimed at investigating the factors affecting the success of knowledge-based companies. The incubators of Iranian Research Organization for Science and Technology and the Science and Technology Park of Guilan Province were selected as the case of study. The research method was a mixed approach and data were collected through instruments including semi-structured interview and questionnaire. Data analysis in qualitative and quantitative phases was performed using MAXQDA10 and SPSS25 software, respectively. According to the results of the qualitative phase, two factors including internal and external were identified. Internal factors including three levels of "individual", "micro", "macro" and external factors were identified in two levels of "incubator", "national and transnational". In the quantitative phase, the results of Friedman test showed that the factors of "The country's economic policies"; "Improving the international situation"; "Marketing and marketing research" were in the first ranks (most important) and "Generating extra revenue"; "Family support", "Joining large companies" were in the last (least important) ranks. Therefore, considering "The country's economic policies" and "Improving the international situation" by policymakers, paying attention to "Marketing and marketing research" by knowledge-based companies and supporting by incubators and Science and Technology Parks can be the keys for knowledge-based companies to achieve success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined approach
  • company success
  • knowledge-based company
  • incubators
Castro, C. C. D., Antunes, L. G. R., & Freire, C. D. 2021. Critical factors in the formation and development of technology-based firm networks in incubation environments in Brazil. International Journal of Innovation and Technology Management, 18(08), 2150044.
Dana, L. P., Tajpour, M., Salamzadeh, A., Hosseini, E., & Zolfaghari, M. 2021. The impact of entrepreneurial education on technology-based enterprises development: The mediating role of motivation. Administrative Sciences, 11(4), 105.
De Oliveira, P. H., & Terence, A. C. F. 2018. Innovation practices in small technology-based companies during incubation and post-incubation periods. Innovation & Management Review. 15(2), 174-188.
O'Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J. 2008. Determinants and consequences of university spinoffactivity: A conceptual framework. Journal of Technology Transfer, 33(6), 653–666.
Rannikko, H. 2012. Early Development of New Technology-Based Firms, A Longitudinal Analysis on New Technology- Based Firms’Development from Population Level and Firm Level Perspectives, Hanken School of Economics.
Rydehell, H. 2020. Stakeholder roles in business model development in new technology-based firms. International Journal of Innovation Management, 24(04), 2050031.
Santisteban, J., Mauricio, D., & Cachay, O. 2021. Critical success factors for technology-based startups.International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 42(4), 397-421.
Tarillon, C. 2022. The centrality of organisational factors in the growth of new technology-based firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2019-0088.
اسدپور، م.، کارگر، م. 1394. بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان. رشد فناوری، 11(43)، 79-71.
اصغری صارم، ع.، رضایی راد، م.، ترکمنی، د.، سعیدی، م. 1399. بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری همدان با نقش واسط بازارگرایی، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، ۱۰(4)، 29-1.
امین طهماسبی، ح.، حامی، م. 1397. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت صنایع دانش‌بنیان، رشد فناوری، ۱۴، 56-62.
امینی، ا.، بنی اسدی، م.، حاتمی، م.، وحیدی، ح. 1395. بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردی پارک تهران، رشد فناوری، 12(48)، 28-22.
پارک علم و فناوری گیلان. 1401. دبیرخانه‌های مستقر. قابل‌دسترس در https://www.gstp.ir/fa.
پاک‌نیت، م.، انصاری، ر.، شاهین، آ. 1395. تحلیل تأثیر توانمندی‌های نوآوری فناورانه بر تجاری‌سازی فناوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، مدیریت نوآوری، 5(3)، 84-59.
تاری، م.، و مرادی، م.، و ابراهیم پور، م. 1394. بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان. رشد فناوری، 12(45)، 44-36.
جلالی، ر. 1391. نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4)،320-310.
حاجی شمسایی، ع.، و نوشین فرد، ف.، و باب‌الحوائجی، ف. 1395. شاخص‌ها و عوامل مکانی و جغرافیایی در عملکرد پارک‌های علم و فناوری ایران. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی)، 8(3)، 201-185.
حاجی کتابی، ع.، ذولفقاری، ع.، گودرزی، ک.، آخوندی، ع. ۱۳۹۶. شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان پزشکی: یک مطالعه موردی، پایش، ۱۶(5)، 658-647.
خبرگزاری دانشجویان ایران. 1391. تشکیل دبیرخانه دائمی پارک‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی در رشت. قابل‌دسترس در https://www.isna.ir/news/91061508896.
خیاطیان، م.ص.، الیاسی، م. و طباطبائیان، س.ح.ا. 1395. الگوی پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، سیاست علم و فناوری، 9(2)، 62-49.
خیاطیان، م.ص.، طباطباییان، س.ح.ا.، امیری، م.، الیاسی، م. ۱۳۹۳. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، نوآوری و ارزش‌آفرینی، ۳(6)،74-57.
دهقانان، ح.، هرندی، ع. 1393. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه: با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش (مطالعه موردی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطلاعات)، مدیریت نوآوری، 3(1)، 22-1.
رضوانی، ر. 1389. تحلیل محتوا. پژوهش، 2(1)، 156-137.
رمضان‌پور نرگسی، ق.، فلاح‌حقیقی، ن.، شریفی، ز. 1400. تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآوری و ارزش‌آفرینی، 20(10)، 56-37.
رنجبر، ه.، حق‌دوست، ع.، صلصالی، م.، خوشدل، ع.، سلیمانی، م.، بهرامی، ن. 1391. نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3)، 250-238.
روحانی‌راد، ش.، طیبی ابوالحسنی، س.ا.ح. 1399. بررسی الزامات ورود موفق به بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا (موردمطالعه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران)، مدیریت توسعه فناوری، 8(1)، 220-185.
طالاری، م.، فلاح، م.ر.، حسین‌خانی، م. 1400. بررسی نقش جهت‌گیری کارآفرینی در موفقیت محصولات جدید شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر بازاریابی دوسوتوان، تحقیقات بازاریابی نوین، 11(1)، 178-157.
غفوری، س.م.ح.، الیاسی، م.، امیری، م.، سیدنقوی، م. 1398. مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری مؤثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی – مورد کاوی چندگانه. مدیریت توسعه فناوری، 7(4)، 27-9.
غلامی، د.، رمضانی، ع. ۱۳۹۷. شناسایی و تحلیل اصلی‌ترین مؤلفه‌های راهبردی تأثیرگذار در عدم موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری کرمانشاه)، رشد فناوری، ۱۵(57)، 77-84.
فرنودی، ص.ا.، قاضی نوری، س.س.، رادفر، ر. و طباطباییان، س.ح.ا. 1396. واکاوی عوامل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهای ممکن. سیاست علم و فناوری، 9(2)، 65-49.
فلاح، م.ر.، کاظمی، ز. 1398. شناسایی پیشران‌های مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش هوشمندی کسب‌وکار، راهبردهای بازرگانی، ۲۶(2)، 72-57.
فلاح‌حقیقی، ن.، میرترابی، م.س. 1396. مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، کارآفرینی در کشاورزی، 4(4)، 97-79.
قاضی‌نوری، س.، مختارزاده، ن.، ابویی، م.، رشیدی آستانه، م. 1399. ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش‌بنیان حوزه فین تک. مدیریت نوآوری، 9(1)، 138-101.
کشاورز، س.، یعقوبی، ن.م.، دقتی، ع. ۱۴۰۰. ارزیابی عوامل موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری فارس با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. سیاست‌نامه علم و فناوری، ۱۱(۱)، 50-35.
گلعلی‌زاده، م.، طباطبائیان، س.ح.، زمردیان، غ. 1400. شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران، مدیریت نوآوری، 10(4)، 27-1.
محمدپور، ا. 1389. طرح‌های تحقیق با روش‌های ترکیبی: اصول پارادایمی و روش‌های فنی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 4(2)، 26-1.
مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی. 1401. اخبار و رویدادها. قابل‌دسترس در https://roshd.irost.org/newslist.
مکوندی، م.، مهرعلی زاده، ی.، حسین پور، م. 1396. شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت دانش‌محور شدن شرکت‌های تولیدی در منطقه آزاد اروند. مدیریت اطلاعات، 3(2)، 98-69.
منصوری، س.، وظیفه، ز.، یوسفی طبس، ح. 1396. اولویت‌بندی پیشران‌های عوامل اثرگذار در راستای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در استان کرمان. توسعه کارآفرینی، 10(2)، 338-319.
نقی زاده، ر.، هاجری، م.، بساون، س. 1397. شناسایی ابعاد و علل کاهش رضایت شرکت‌های دانش‌بنیان در همکاری با صندوق‌های مالی از نگاه مجریان و سیاست‌گذاران: مطالعه موردی صندوق نوآوری و شکوفایی. مدیریت نوآوری، 7(2)، 120-92.
واحدی، ح.، آقاجانی، ح.، صفایی قادیکلایی، ع.، شیر خدایی، م. 1399. شناسایی و سطح‌بندی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت برند محصولات کسب‌وکارهای دانش‌بنیان صنعتی با استفاده از تکنیک ISM شاهد تجربی: واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، مدیریت فردا، ۱۹(63)، 32-19.