عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

2 گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

شرکت‌های دانش‌بنیان نقشی مهم در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. با این وجود، به علت ریسک‌های ذاتی، موفقیت آنها چالش برانگیز است. از این رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل موثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. مراکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی و پارک علم و فناوری استان گیلان به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق، یک رویکرد ترکیبی بود و جمع‌آوری داده‌ها با ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه انجام شد. در تحلیل داده‌ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از نرم‌افزارهایMAXQDA10 و SPSS25 استفاده شد. بر اساس نتایج بخش کیفی، 2 عامل داخلی و خارجی شناسایی شدند. عوامل داخلی دربردارنده سه سطح "فردی"، "خرد"، "کلان" و عوامل خارجی نیز در دو سطح "مرکز رشد"، "ملی و فراملی" شناسایی شدند. در بخش کمی، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب عوامل "سیاست‌های اقتصادی کشور"، "بهبود شرایط بین‌المللی"، "بازاریابی و تحقیقات بازاریابی" در رتبه‌های نخست (بیشترین اهمیت) و عوامل "ایجاد درآمد جانبی"، "حمایت خانوادگی"، "پیوستن به شرکت‌های بزرگ" در رتبه‌های آخر (کمترین اهمیت) قرار داشتند. بنابراین، توجه سیاست‌گذاران به عوامل "سیاست‌های اقتصادی کشور" و "بهبود شرایط بین‌المللی"، توجه شرکت‎‌های دانش‌‌بنیان به عامل "بازاریابی و تحقیقات بازاریابی" و حمایت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در این زمینه می‌تواند راهگشای شرکت‌های دانش‌بنیان برای دستیابی به موفقیت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The factors affecting the success of knowledge-based companies (The case of: The incubators of Iranian Research Organization for Science and Technology and the Science and Technology Park of Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • negin fallah haghighi 1
  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 2
  • Zeinab Sharifi 3
1 Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
2 Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
3 Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Knowledge-based companies play an important role in economic growth. However, due to inherent risks, their success is challenging. Therefore, this study aimed at investigating the factors affecting the success of knowledge-based companies. The incubators of Iranian Research Organization for Science and Technology and the Science and Technology Park of Guilan Province were selected as the case of study. The research method was a mixed approach and data were collected through instruments including semi-structured interview and questionnaire. Data analysis in qualitative and quantitative phases was performed using MAXQDA10 and SPSS25 software, respectively. According to the results of the qualitative phase, two factors including internal and external were identified. Internal factors including three levels of "individual", "micro", "macro" and external factors were identified in two levels of "incubator", "national and transnational". In the quantitative phase, the results of Friedman test showed that the factors of "The country's economic policies"; "Improving the international situation"; "Marketing and marketing research" were in the first ranks (most important) and "Generating extra revenue"; "Family support", "Joining large companies" were in the last (least important) ranks. Therefore, considering "The country's economic policies" and "Improving the international situation" by policymakers, paying attention to "Marketing and marketing research" by knowledge-based companies and supporting by incubators and Science and Technology Parks can be the keys for knowledge-based companies to achieve success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined approach
  • company success
  • knowledge-based company
  • incubators