نوآوری باز در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت طلای یزد مبتنی بر مرور نظام‌مند و نقشه‌شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،

3 گروه مدیریت دانشگاه یزد

4 استاد، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه

چکیده

بحث نوآوری باز، طی دهه‌های گذشته به‌طور وسیعی در ادبیات مدیریت نوآوری مورد بحث بوده، که این امر موجب سرعت بخشیدن به نوآوری‌های داخلی در شرکت‌های کوچک و متوسط گردیده است. در این پژوهش، با هدف دستیابی به یک ساختار و مدل مناسب برای صنعت طلای استان یزد، در ابتدا با مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش، 54 مقالۀ مرتبط انتخاب گردید. با بررسی محتوای مقالات، متغیرهای مورد نظر و روابط بین آن‌ها شناسایی شده و در قالب یک چارچوب مفهومی ترسیم گردید. در ادامه برای تطبیق چارچوب شناسایی شده با واقعیت، مصاحبه با خبرگان و راستی‌آزمایی صورت پذیرفته و چندین متغیر جدید مانند میزان تغییرپذیری مدیران و فرهنگ انحصارطلبی دانش و شایستگی به چارچوب جدید اضافه گردید و با شناسایی نهایی 32 مقوله، پرسشنامه مربوطه تدوین و در بین ذینفعان توزیع گردید. در نهایت با استخراج نتایج و بهره‌گیری از تکنیک ترسیم نقشه‌نگاشت فازی و نرم‌افزارهای FCMapper و Pajek اقدام به طراحی مدل ارتباط‌دهنده بین عوامل نموده و با تحلیل نتایج مربوطه سناریوهای تأثیرگذار در پژوهش شناسایی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت تمرکز بر سه فاکتور اعتمادسازی در همکاری و مشارکت، تقویت رژیم تملک‌پذیری و هم‌چنین تمرکز بر روی فاکتور توانمندسازی مدیران، می‌توان شاهد بهبود فرآیند نوآوری باز و تأثیر مثبت بر عملکردهای شرکت و عملکردهای نوآورانه در صنعت طلای یزد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Open innovation in small and medium enterprises of Yazd gold industry based on systematic review and fuzzy mapping

نویسندگان [English]

  • Habib Zare ahmadabadi 1
  • Ali Karimi Zarchi 2
  • seyed Habibollah Mirghafoori 3
  • Seyed Haidar Mirfakhradini 4
1 Yazd university
2 PhD student, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University,
3 management Dept- Yazd university
4 Professor, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
چکیده [English]

The issue of open innovation has been widely discussed in the innovation management literature over the past decades, which has accelerated domestic innovation in small and medium-sized enterprises. For this purpose, at first, a systematic review of the literature was done in order to achieve a properly enough research background and then a sample of 54 articles was chosen. After the identification of the related variables, the relations between them were examined and drawn as a conceptual framework based on the research background. Then, in order to adapt the identified framework to reality, interviews with experts were done and after verification, several new variables, were added to the new framework and with the final identification of 32 categories, the relevant questionnaire was developed and distributed among stakeholders. Finally, by extracting the results and using the fuzzy mapping technique and also two soft wares of FCMapper and Pajek, a correlation model was designed between the factors and by analyzing the relevant results, effective scenarios were identified in the research. The results of this study showed that if we focus on the three factors of trust-building in cooperation and partnership, strengthening the appropriability regime and also empowering managers, we can see the improvement of open innovation process and a consequent positive impact on the company performance as well as innovative performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Performance
  • Small and Medium-sized Enterprises
  • Fuzzy Cognitive Map
  • Gold Industry