نوآوری باز در بنگاههای کوچک و متوسط صنعت طلای یزد مبتنی بر مرور نظام‌مند و نقشه‌شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه یزد، ایران./ نویسنده مسئول مکاتبات zarehabib@yazd.ac.ir

2 دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه یزد، ایران.

4 استاد، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران.

چکیده

بحث نوآوری باز، طی دهههای گذشته به‌طور وسیعی در ادبیات مدیریت نوآوری موردبحث بوده که این امر موجب شناسایی هرچه بیشتر مزیتهای آن، ازجمله سرعت بخشیدن به نوآوری‌های داخلی شرکتها و گسترش بازار برای بهرهگیریهای خارجی از نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. در این پژوهش، باهدف دستیابی به یک ساختار و مدل مناسب برای صنعت طلای استان یزد به‌عنوان یکی از اصلیترین قطبهای تولید مصنوعات طلا و جواهر در کشور، در ابتدا با مرور نظاممند ادبیات پژوهش، 54 مقالۀ مرتبط انتخاب گردید. با بررسی محتوای مقالات، متغیرهای موردنظر و روابط بین آنها شناسایی‌شده و در قالب یک چارچوب مفهومی ترسیم گردید. در ادامه برای تطبیق چارچوب شناسایی‌شده با واقعیت، مصاحبه با خبرگان و راستیآزمایی صورت پذیرفته و چندین متغیر جدید مانند میزان تغییرپذیری مدیران و فرهنگ انحصارطلبی دانش و شایستگی به چارچوب جدید اضافه گردید و با شناسایی نهایی 32 مقوله، پرسشنامه مربوطه تدوین و در بین ذینفعان توزیع گردید. درنهایت با استخراج نتایج و بهرهگیری از تکنیک ترسیم نقشهنگاشت فازی و نرمافزارهای FCMapper و Pajek اقدام به طراحی مدل ارتباطدهنده بین عوامل نموده و با تحلیل نتایج مربوطه سناریوهای تأثیرگذار در پژوهش شناسایی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت تمرکز بر سه فاکتور اعتمادسازی در همکاری و مشارکت، تقویت رژیم صیانت پذیری و همچنین تمرکز بر روی فاکتور توانمندسازی مدیران، میتوان شاهد بهبود فرآیند نوآوری باز و تأثیر مثبت بر عملکردهای شرکت و عملکردهای نوآورانه در صنعت طلای یزد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Open innovation in small and medium enterprises of Yazd gold industry based on systematic review and fuzzy mapping

نویسندگان [English]

  • Habib Zare ahmadabadi 1
  • Ali Karimi Zarchi 2
  • seyed Habibollah Mirghafoori 3
  • Seyed Haidar Mirfakhradini 4
1 Assistant Professor at Yazd university, Iran. zarehabib@yazd.ac.ir
2 PhD student, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran.
3 Associate Professor at Department of Management, Yazd University, Iran
4 Professor, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran
چکیده [English]

  Open innovation in small and medium enterprises of Yazd gold industry based on systematic review and fuzzy mapping
 
Habib Zare ahmadabadi1*, Ali Karimi Zarchi2, seyed Habibollah Mirghafoori3, Seyed Haidar Mirfakhradini4
 
1*- Corresponding Author: Assistant Professor at Yazd university, Iran.    zarehabib@yazd.ac.ir                     
2- PhD student, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran.
3- Associate Professor at Department of Management, Yazd University, Iran.
4- Professor, Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran.
 
Abstract
The issue of open innovation has been widely discussed in the innovation management literature in recent decades, which leads to their increasing recognition, including accelerating the internal innovations of companies and expanding the market to take advantage of external innovations in small and medium enterprises. For this purpose, at first, a systematic review of the literature was done in order to achieve a properly enough research background and then a sample of 54 articles was chosen and examined by using Systematic review approach. After the identification of the related variables, the relations between them were examined and drawn as a conceptual framework based on the research background. Then, in order to adapt the identified framework to reality, interviews with experts were done and after verification, several new variables, such as the degree of variability of managers, the culture of monopoly of knowledge, and competence; were added to the new framework and with the final identification of 32 categories, the relevant questionnaire was developed and distributed among stakeholders. Finally, by extracting the results and using the fuzzy mapping technique and also two soft wares of FCMapper and Pajek, a correlation model was designed between the factors and by analyzing the relevant results, effective scenarios were identified in the research. The results of this study showed that if we focus on the three factors of trust-building in cooperation and partnership, strengthening the appropriability regime and also empowering managers, we can see the improvement of open innovation process and a consequent positive impact on the company performance as well as innovative performance in Yazd gold industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Performance
  • Small and Medium-sized Enterprises
  • Fuzzy Cognitive Map
  • Gold Industry
Allen T. Alexander, D.P.M., 2013, Intermediaries for open innovation: A competence-based comparison of knowledge transfer offices practices. Technological Forecasting & Social Change 80, p. 38-49.
Ana Paula Vilas Boas Viveiros Lopesa, M.M.D.C, 2018, Evolution of the open innovation paradigm: Towards a contingent conceptual model. Technological Forecasting & Social Change.
Ardito, L. & Petruzzelli, A. M., 2017. Breadth of external knowledge sourcing and product innovation: The moderating role of strategic human resource practices. European Management Journal, pp. 1-12.
Barbosa, A. P. P. L., Salerno, M. S., Brasil, V. C. & Nascimento, P. T. d. S., 2020. Coordination Approaches to Foster Open Innovation R&D Projects Performance. Journal of Engineering and Technology Management 58.
Barnes, T., Pashby, I. & Gibbons, A., 2006. Managing collaborative R&D projects development of a practical management tool. Int. J. Proj. Manag. 24, p. 395–404.
Bench, S. & Day, T., 2010. The user experience of critical care discharge: a meta-synthesis of qualitative research. International journal of nursing studies, 47(4), pp. 487-499..
Berchicci, L., 2013, Towards an open R&D system: Internal R&D investment, external knowledge acquisition and innovative performance. Research Policy 42, p. 117-127.
Bianchi, M., Campodall'Orto, S., Frattini, F. & Vercesi, P., 2010. Enabling open innovation in small and medium sized enterprises: how to find alternative applications for your technologies. R&D Manag. 40 (4), p. 414–431.
Bridoux, F., Coeurderoy, R. & Durand, R., 2011. Heterogeneous motives and the collective creation of value. Academy of Management Review, 36(4),, p. 711–730.
Burnswicker, S. & Vanhaverbeke, W., 2015. Open innovation in small and medium sized enterprises (SMEs): External knowledge sourcing strategies and internal organizational facilitators. Journal of Small Business Management, 53(4), p. 1241–1263.
Cheng, C. & Shiu, E., 2015. The inconvenient truth of the relationship between open innovation activities and innovation performance. Manag. Decis. 53 (3), p. 625–647.
Chesbrough, H., 2006, Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford:Oxford University Press. (eds. Vanhaverbeke, W & West, J.).
Chiang, Y. & Hung, K., 2010. Exploring open search strategies and perceived innovation performance from the perspective of inter‐organizational knowledge flows. R&D Manag. 39 (5), p. 487–519.
Colin C.J.Cheng, C. C., 2016, Effects of open innovation and knowledge-based dynamic capabilities on radical innovation :An empirical study. Journal of Engineering and Technology Management.
Dell’Anno, D., Evangelista, F. & Del Giudice, M., 2018. Internationalization of science-based start-ups: Opportunity or requirement?. Journal of the Knowledge Economy, 9(2), p. 649–664.
Dietrich, P., Eskerod, P., Dalcher, D. & Sandhawalia, B., 2010. The dynamics of collaboration in multipartner projects. Proj. Manag. J. 41, p. 59–78.
Dong, J., McCarthy, K. & Schoenmakers, W., 2017. How central is too central? Organizing interorganizational collaboration networks for breakthrough innovation. J. Prod. Innov. Manag.
Dong, J. Q. & Netten, J., 2017. Information technology and external search in the open innovation age: New findings from Germany. Technological Forecasting & Social Change.
Dong, J. Q. & Netten, J., 2017. Information technology and external search in the open innovation age: New findings from Germany. Technological Forecasting & Social Change.
Dong, J. & Yang, C.-H., 2016. Being central is a double-edged sword: knowledge network centrality and new product development in U.S. pharmaceutical industry. Technol.Forecast. Soc. Chang.113 (1B), p. 379–385.
Drechsler, W. & Natter, M., 2012. Understanding a firm's openness decisions in innovation.. J. Bus. Res. 65 (3), p. 438–445.
Easterby-Smith, M., Thorpe, R. & Jackson, P., 2012. Manageent Research. s.l.:SAGE Publications.
Fabricio Jr., R. d. S. et al., 2015. Strengthening of Open Innovation Model: using startups and technology parks. IFAC-PapersOnLine 48-3, p. 14–20.
Geenen, S., 2018. Underground dreams. Uncertainty, risk and anticipation in the gold production network. Geoforum, pp. 30-38.
Geum, Y., Kim, J., Son, C. & Park, Y., 2013. Development of dual technology roadmap (TRM) for open innovation: Structure and typology. J. Eng. Technol. Manage. 30, p. 309–325.
Ghassim, B. & Foss, L., 2018. Understanding the micro-foundations of internal capabilities for open innovation in the minerals industry: a holistic sustainability perspective. Resources Policy.
Gkypali, A., Arvanitis, S. & Tsekouras, K., 2018. Absorptive capacity, exporting activities, innovation openness and innovation performance: A SEM approach towards a unifying framework. Technological Forecasting & Social Change.
Grant, R., 1996. Toward a knowledge-based theory of the firm. Strateg. Manag. J.17, pp. 109-122.
Greco, M., Grimaldi, M. & Cricelli, L., 2016. An analysis of the open innovation effect on firm performance. European Management Journal, pp. 1-16.
Hameed, W. U., Nisar, Q. A. & Wu, H.-C., 2021. Relationships between external knowledge, internal innovation, firms’open innovation performance, service innovation and business performance in the Pakistani hotel industry. International Journal of Hospitality Management 92.
Hienerth, C., Keinz, P. & Lettl, C., 2011. Exploring the nature and implementation process of user-centric business models. Long Range Planning 44(5–6), pp. 344-374.
Huizingh, E. K. R. E., 2011. Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation, 31(1), p. 2–9.
Jugend, D. et al., 2018. Relationships among open innovation, innovative performance, government support and firm size: Comparing Brazilian firms embracing different levels of radicalism in innovation. Technovation.
Krassimira Paskalevaa, I.C., 2018, Open innovation and the evaluation of internet-enabled public services in smart cities. Technovation.
Laursen, K. & Salter, A., 2006. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among U.K. manufacturing firms. Strateg. Manag. J. 43 (5),, p. 867–878.
Lee, S., Park, G., Yoon, B. & Park, J., 2010. Open Innovation in SMEs - An intermediated network model. Research Policy,39(2), pp. 290-300.
Lee, S., Park, G., Yoon, B. & Park, J., 2010. Open innovation in SMEs—An intermediated network model. Research Policy, p. 290–300.
Leung, L., 2015. Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. Journal of family medicine and primary care, 4(3), p. 324.
Lichtenthaler, U. & Lichtenthaler, E., 2009. A capability-based framework for open innovation: complementing absorptive capacity. J. Manag. Stud. 46 (8), p. 1315–1338.
Messeni Petruzzelli, A. & Savino, T., 2014. Search, recombination, and innovation: lessens from haute cuisine. Long Range Plan. 47 (4),. 224–238.
Morettia, F., Biancardi & Daniele, 2017. paperInbound open innovation and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge.
Naqshbandi, M. M. & Tabche, I., 2018. The interplay of leadership, absorptive capacity, and organizational learning culture in open innovation: Testing a moderated mediation model. Technological Forecasting & Social Change.
Nonaka, I.; Takeuchi, H, 1995. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York..
Nonaka, I., 1994. A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organ. Sci. 5 (1). 14–37..
Pedro Janeiro, I. P., V. d. C. G.. 2013, Open innovation: Factors explaining universities as service firm innovation sources. Journal of Business Research 66, p. p. 2017-2023.
Popa, S., Soto-Acosta, P. & Martinez-Conesa, I., 2017. Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting & Social Change.
Popa, S., Soto-Acosta, P. & Martinez-Conesa, I., 2017. Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs.. Technological Forecasting and Social Change, 118, p. 134–142.
Reed, R., Storrud-Barnes, S. & Jessup, L., 2012. How open innovation affects the drivers of competitive advantage: trading the benefits of IP creation and ownership for free invention. Manag. Decis. 50 (1), p. 58–73.
Robertson, P. L., Casali, G. & Jacobson, D., 2012. Managing open incremental process innovation: Absorptive Capacity and distributed learning. Research Policy 41, p. 822– 832.
Rogbeer, S., Almahendra, R. & Ambos, B., 2014. Open-innovation effectiveness:When does the macro design of alliance portfolios matter?. Journal of International Management.
Rohrbeck, R., Hölzle, K. & Gemünden, H., 2009. Opening up for competitive advantage:how Deutsche Telekom creates an open innovation ecosystem. R&D Manag. 39 (4), p. 420–430.
Saebi, T. & Foss, N. J., 2014. Business models for open innovation: Matching heterogenous open innovation strategies with business model dimensions. European Management Journal.
Sandelowski, M. & Barroso, J., 2006. Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Silva, F. M. d., Araujo Oliveira Querido, E. A. d. & Moraes, M. d. B., 2016. Innovation development process in small and medium technology-based companies. Innovation & Management Review.
Simsek, K. & Yildirim, N., 2016. Constraints to Open Innovation in Science and Technology Parks. Procedia - Social and Behavioral Sciences 235, p. 719 – 728.
Singh, S. K., Gupta, S., Busso, D. & Kamboj, S., 2021. Top management knowledge value, knowledge sharing practices, open. Journal of Business Research.
Sisodiya, S. R., Johnson, J. L. & Grégoire, Y., 2013. Inbound open innovation for enhanced performance: Enablers and opportunities. Industrial Marketing Management, p. 836–849.
Spender, J. C., 1996. Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm.. Strategic Management Journal, 17(S2), p. 45–62.
Spithoven, A., Vanhaverbeke, W. & Roijakkers, N., 2013. Open innovation practices in SMEs and large enterprises. Small Business Economics,41(3), p. 537–562.
Spithoven, A., Vanhaverbeke, W. & Roijakkers, N., 2013. Open innovation practices in SMEs and large enterprises. Small Bus. Econ. 41 (3), p. 537–562.
Tranekjer, T. & Knudsen, M., 2012. The (unknown) providers to other firms' new product development: what's in it for them?. J. Prod. Innov. Manag. 29 (6), p. 986–999.
Triguero, A., Fernández, S. & Sáez-Martinez, F. J., 2018. Inbound open innovative strategies and eco-innovation in the Spanish food and beverage industry. Sustainable Production and Consumption 15, p. 49–64.
Van de Vrande, V., De Jong, J., Vanhaverbeke, W. & De Rochemont, M., 2009. Open Innovation in SMEs: trends, motives and management challenges. Technovation, 29(6-7), pp. 423-437.
Vanhaverbeke, W., 2006. The interorganizational context of open innovation. In H.Chesbrough, W. Vanhaverbeke, & J. West (Eds.)), Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford University Press, Oxford.
Wang, C.-H., Chang, C.-H. & Shen, G. C., 2015. The effect of inbound open innovation on firm performance: Evidence from high-tech industry. Technological Forecasting & Social Change 99, p. 222–230.
Wang, H., Choi, J., Wan, G. & Dong, J., 2016. Slack resources and the rent-generating potential of firm-specific knowledge... J. Manag. 42 (2), p. 500–523.
Wenzel Drechsler, M. N., 2012, Understanding a firm's openness decisions in innovation. Journal of Business Research 65, p. 438-445.
احمدی، ا.، کزازی، ا.، نقی‌زاده، م. و امیری، م.، 1398. چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری باز: رویکرد مبتنی بر زمینه. فصلنامه مدیریت توسعۀ فناوری، دورۀ هفتم/ شمارۀ 2. ص. 9-32.
آقازاده، ه. و غیره، 1398. طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه‌پژوهی: گروه شرکت‌های ساختمانی ایرانیان اطلس). مدیریت بازرگانی، (2)11، ص. 221-240.
پژوهش جهرمی، ا.، 1398، آرایه‌شناسی نوآوری باز. فصلنامۀ رهیافت، شمارۀ 73. ص. 1-12.
جاوید، غ. و باقری‌نژاد، ج.، 1391، ارتباط فرآیند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه‌ها. فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، (3)8، صص. 519-540.
حاجی‌آخوندی، ع.، هاشم‌زاده خوراسگانی، غ. و بوشهری، ع.، 1399. شناسایی عوامل کلان مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در اکوسیستم کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دیجیتال. مدیریت صنعتی، دورۀ 12، ص. 344-372.
حورعلی، م.، منتظری، ع. و الیاسی، م.، 1394. شناسایی و اولویت‌بندی اصول موردنیاز برای بهبود فضای نوآوری بنگاه‌های دفاعی ایران با رویکرد باز. مدیریت نوآوری، جلد 2، ص. 57-86.
خسروپور، ح.، فیضی، ک. و طبائیان، س. ک.، 1392. بررسی و رتبه‌بندی عامل‌های مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوری باز در صنعت هوایی ایران. مدیریت نوآوری، جلد 4، ص. 1-26.
داودی، ن.، اکبری، م. و پاداش، ح.، 1395. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات. نشریۀ توسعۀ کارآفرینی، (1)9، ص. 239-256.
رودساز، ح.ا.، سیدنقوی، م.ع. و عبدلی مسینان، ف.، 1399. تأثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش. فصلنامۀ علمی مطالعات مدیریت صنعتی، سال هجدهم، شمارۀ 95، ص. 117-150.
سیادتی، ه. و افشاری‌مفرد، م.، 1398. سیاست‌های تشویق نوآوری باز. سیاست علم و فناوری، سال یازدهم، شمارۀ 2، ص. 379-393.
طاهری، س. و شوال‌پور، س.، 1397. تأثیر داده‌های باز دولتی و نوآوری در داده بر توسعۀ کسب‌وکار صنعت بیمۀ زندگی. فصلنامۀ فناوری و رشد، (55)14، ص. 63-75.
منطقی، م.، طلوعی‌اشلقی، ع. و مشیری، ب.، 1392. بررسی عوامل موفقیت بنگاه‌های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعۀ موردی شبکۀ شرکت‌های نانوفناوری کشور). مدیریت نوآوری، جلد 2، ص. 25-44.
عالمی‌فر، ف.، 1392. بررسی تأثیر رویکرد نوآوری باز بر اثربخشی فرآیند نوآوری در سازمان‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات. دانشگاه علامه طباطبایی.
کریمی‌زارچی، ع.، 1394. گزارش مطالعه‌شناختی خوشۀ طلای استان یزد، یزد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد.
نگارستانی، م.، 1397. نقش سیستم مدیریت دانش و نوآوری باز در توسعۀ ظرفیت نوآوری. مدیریت نوآوری، جلد 4، ص. 91-114.