پیشران‌ها و موانع موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه سازمان‌های پژوهش و فناوری(موردمطالعه: جهاد دانشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران./نویسنده مسئول مکاتبات jpkarimi@ut.ac.ir

3 استادیار، گروه مدیریت و تعالی عملکرد، پژوهشکده مطالعات توسعه، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیشران‌ها و موانع موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه سازمان‌های پژوهش و فناوری (موردمطالعه: جهاد دانشگاهی) می‌باشد که برای دستیابی به هدف مذکور، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران پروژه جهاد دانشگاهی می‌باشد که به روش هدفمند، تعداد 29 نفر از 6 حوزه علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. همچنین اطلاعات در قلمرو زمانی 1399-1398 و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته تا زمان دستیابی به اشباع نظری جمع‌آوری گردید. درنهایت نیز، داده‌ها مبتنی بر راهبرد هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافتههای پژوهش در بخش پیشران‌ها، 190 مفهوم مجزا و 27 ملاک فرعی در قالب 6 عامل اصلی شامل دانش فنی و تجربه عملی مدیریت پروژه، مهارت‌های حرفه‌ای مدیر پروژه، ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مدیر پروژه، توانایی‌های فکری مدیر پروژه، ساختار و فرآیندهای سازمانی و فرهنگ و نگرش‌های سازمانی شناسایی شدند. همچنین در بخش موانع، 120 مفهوم مجزا و 21 ملاک فرعی در قالب 6 عامل اصلی دانش ناکافی مدیر پروژه، ناکارآمدی مهارتی مدیر پروژه، طرح و ساختار ناکافی سازمان، ضعف کنش‌های نظام‌مند سازمان، محدودیت منابع سازمان و چالش‌های فراسازمانی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The drivers and obstacles to the success of R&D projects of RTO(Case Study: acecr)

نویسندگان [English]

 • Amir Tayari 1
 • javad pourkarimi, 2
 • , kavous heydari 3
1 MSc. Faculty of Psychology and Education, Tehran University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Psychology and Education, Tehran University, Tehran, Iran. jpkarimi@ut.ac.ir
3 Assistant Prof., Management and Performance Excellence Group, Research Institute for Development Studies, ACECR, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify drivers and obstacles to the success of R&D projects of RTO (Case study: acecr). In order that achieve this goal, a qualitative approach and a descriptive phenomenological method have been used. The statistical population of the research is the acecr project managers, from which 29 people in 6 different scientific fields of basic sciences, humanities, technical and engineering, medicine, veterinary and agriculture. Data were also collected in the period of 2019-2020 using semi-structured interview tools until the achievement of theoretical saturation. The data were analyzed based on seven-step Colaizzi strategy. According to the research findings in the drivers section,190 separate concepts and 27 sub-criteria in the form of 6 main factors including technical knowledge and practical experience of project management, project manager's professional skills, project manager's ethical and behavioral characteristics, intellectual abilities Project manager, organizational structure and processes, and organizational culture and attitudes were identified. Also in the obstacles section, 120 separate concepts and 21 sub-criteria in the form of 6 main factors including insufficient knowledge of the project manager, skills inefficiency of the project manager, insufficient design and structure of the organization, Weakness of systematic actions of the organization, limited organizational resources and extra-organizational challenges were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project success
 • Project failure
 • Project success drivers
 • Obstacles to project success
 • R&
 • D projects
 • RTO
 • acecr
Balachandra, R., & Friar, J. H., 1997. Factors for success in R&D projects and new product innovation: a contextual framework. IEEE Transactions on Engineering management44(3), 276-287.
Bannerman, P. L., 2008, July. Defining project success: a multilevel framework. In Proceedings of the Project Management Institute Research Conference (pp. 1-14).‏
Barge-Gil, A. and Modrego-Rico, A., 2008. Are technology institutes a satisfactory tool for public intervention in the area of technology? A neoclassical and evolutionary evaluation. Environment and Planning C: Government and Policy, 26(4), 808-823.‏
Belassi, W. and Tukel, O. I., 1996. A new framework for determining critical success/failure factors in projects. International journal of project management, 14(3), 141-151.
Blaskovics, B., 2016. The impact of project manager on project success—The case of ICT sector. Society and Economy, 38(2), 261-281.‏
Clarke, T. E., 2002. Unique features of an R&D work environment and research scientists and engineers. Knowledge, Technology & Policy, 15(3), 58-69.‏
Cooke-Davies, T., 2002. The “real” success factors on projects. International journal of project management, 20(3), 185-190.‏
Creswell, J. W. and Poth, C. N., 2016. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.‏
Davis, K., 2018. Reconciling the views of project success: A multiple stakeholder model. Project Management Journal, 49(5), 38-47.‏
Derby, C. and Zwikael, O., 2012. The secret of (defining) success. PM Network, 26(8), 20–22.
Eisenhardt, K. M. and Brown, S. L., 1999. Patching. Harvard business review, 77(3), 72-73.
Glaser, B. G. and Strauss, A. L., 1967. The discovery of grounded theory. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
Hanif, H., Hanif, A., Ahsan, A., Sadiq, A. S., Mirjalili, S., & Alkazemi, B., 2021. Identifying Critical Dimensions for Project Success in R&D Environment Using Delphi Study and Validation Techniques. IEEE Access9, 133594-133610.‏
Iriarte, C. and Bayona, S., 2020. IT projects success factors: a literature review. International Journal of Information Systems and Project Management, 8(2), 49-78.
Johnson, R. B., 1997. Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118(2), 282-293.
Kerzner, H. and Kerzner, H. R., 2017. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.‏
Kerzner, H., 1981. The R&D project manager. Project Management Quarterly, 12(2), 20–24.
Kvale, S., 1994. interviews: An introducation to qualitative research interviewing. sage publications,  Inc.
Ling, K. Z., 2017. Comparing the project success factors perceived by the project managers of different industries in Malaysia (Doctoral dissertation, UTAR).‏
Müller, R. and Jugdev, K., 2012. Critical success factors in projects: Pinto, Slevin, and Prescott–the elucidation of project success. International journal of managing projects in business.‏
Munns, A. K. and Bjeirmi, B. F., 1996. The role of project management in achieving project success. International journal of project management, 14(2), 81-87.
Nagesh, D. S. and Thomas, S., 2015. Success factors of public funded R&D projects. Current science, 357-363.‏
Pinto, J. K. and Covin, J. G., 1989. Critical factors in project implementation: a comparison of construction and R&D projects. Technovation, 9(1), 49-62.‏
Pinto, J. K. and Slevin, D. P., 1988, June. Critical success factors across the project life cycle: Definitions and measurement techniques. Project Management Journal, 19(3), 67-75.
Pinto, J. K., & Slevin, D. P., 1989. Critical success factors in R&D projects. Research-technology management, 32(1), 31-35.‏
Preissl, B. and Farina, C., 2000. Research and technology organisations in national systems of innovation (No. 221). DIW Discussion Papers.‏
Rylander Eklund, A. and Simpson, B., 2020. The duality of design (ing) successful projects. Project Management Journal, 51(1), 11-23.
Sudhakar, G. P., 2010. A model of critical success factors for software projects. Journal of Enterprise Information Management, 5(2), 158 – 175.
Watts, A., 2014. [ETextbook] Project Management.Victoria, B.C.: BCcampus. Retrieved from https://opentextbc.ca/projectmanagement/.
Wingate, L. M., 2014. Project management for research and development: Guiding innovation for positive R&D outcomes. CRC press.
 
انصاری، ر. و سلطان‌زاده، ج.، 1392. مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 6(21)، 205-173.
انوشه، ش.، 1390. اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های سرمایه‌گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) (OIC). فصلنامه اقتصاد کاربردی، 2(7)، 59-78.
بندریان، ر.، 1396. تبیین ارکان و فرآیند مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری. رهیافت، 27 (65)، 67-82.
بندریان، ر.، کریمی دستجردی، د. و جعفرنژاد، ا.، 1391. الگوی مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آمیخته، سیاست علم و فناوری، 4(3)، 56-39.
بهروز، ا. ح.، پورعزت، ع. ا.، دژپسند، ف. و امیری، م.، 1398. آسیب‌شناسی بودجه‌ریزی پژوهش و فناوری در ایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ. مدیریت نوآوری، 8(4)، 85-122.
پویایی، ا. و نادری بنی، ن.، 1395. بررسی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران). مدیریت استاندارد و کیفیت، 6(پاییز)، 6-24.
خمسه، ع. و عصاری، م. ح.، 1398. مدیریت تحقیق و توسعه. کرج: انتشارات سرافراز.
شیرازی، ح.، هاشم زاده خوراسگانی، غ. ر.، رادفر، ر. و ترابی، ت.، 1397. نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا با تعدیل‌گری عملکرد تجاری‌سازی فناوری. مدیریت نوآوری، 7(4)، 11-130.
عبادی، س. و علی بابایی، ا.، 1397. شناسایی و ارزیابی شایستگی‌های فردی، رفتاری و تکنیکی مدیر پروژه در موفقیت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور. سد و نیروگاه برق‌آبی، ۵ (۱۹)، 83-75.
کریمی گوارشکی م. ح.، معصومی، ر. و رحیمی فراهانی، ف.، 1391. ارائه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه‌های تحقیق و توسعه در یک شرکت. مدیریت استاندارد و کیفیت، 2(3)، 48-65.
معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، 1400. معرفی معاونت پژوهشی. [آنلاین] جهاد دانشگاهی. دسترسی در http://research.acecr.ac.ir/fa/page/2740 [15 مهر 1400].
نعمانی صیقلان، ع.، خمسه، ع. و ترابی، ت.، 1399. مدل تدوین استراتژی تحقیق و توسعه در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی با رویکرد تحقق اهداف کسب‌وکار. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 26(76)، 81-102.
همتی، س.، عزیزی، م. و شفیعی، ا.، 1399. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه صنعت نفت ایران‌ با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتب فازی، مدیریت نوآوری، 9(1)، 169-204.