پیشران ها و موانع موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه سازمان‌های پژوهش و فناوری (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و تعالی عملکرد، پژوهشکده مطالعات توسعه، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیشران‌ها و موانع موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه سازمان‌های پژوهش و فناوری (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی) می‌باشد که برای دستیابی به هدف مذکور، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران پروژه جهاد دانشگاهی می‌باشد که به روش هدفمند، تعداد 29 نفر از 6 حوزه علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شدند. همچنین اطلاعات در قلمرو زمانی 1399-1398 و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته تا زمان دستیابی به اشباع نظری جمع‌آوری گردید. درنهایت نیز، داده‌ها مبتنی بر راهبرد هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش در بخش پیشران‌ها، 190 مفهوم مجزا و 27 ملاک فرعی در قالب 6 عامل اصلی شامل دانش فنی و تجربه عملی مدیریت پروژه، مهارت‌های حرفه‌ای مدیر پروژه، ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مدیر پروژه، توانایی‌های فکری مدیر پروژه، ساختار و فرآیندهای سازمانی و فرهنگ و نگرش‌های سازمانی شناسایی شدند. همچنین در بخش موانع، 120 مفهوم مجزا و 21 ملاک فرعی در قالب 6 عامل اصلی دانش ناکافی مدیر پروژه، ناکارآمدی مهارتی مدیر پروژه، طرح و ساختار ناکافی سازمان، ضعف کنش‌های نظام‌مند سازمان، محدودیت منابع سازمان و چالش‌های فراسازمانی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The drivers and obstacles to the success of R&D projects of RTO (Case Study: acecr)

نویسندگان [English]

 • Amir Tayari 1
 • javad pourkarimi, 2
 • , kavous heydari 3
1 Faculty of Psychology and Education, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Faculty of Psychology and Education, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Management and Performance Excellence Group, Research Institute for Development Studies, ACECR , Tehran, Iran.
چکیده [English]

the purpose of this study is to Identify drivers and obstacles to the success of R&D projects of RTO (Case study: acecr). In order that achieve this goal, a qualitative approach and a descriptive phenomenological method have been used. The statistical population of the research is the acecr project managers, from which 29 people in 6 different scientific fields of basic sciences, humanities, technical and engineering, medicine, veterinary and agriculture. Data were also collected in the period of 2019-2020 using semi-structured interview tools until the achievement of theoretical saturation. the data were analyzed based on seven-step Colaizzi strategy. According to the research findings in the drivers section,190 separate concepts and 27 sub-criteria in the form of 6 main factors including technical knowledge and practical experience of project management, project manager's professional skills, project manager's ethical and behavioral characteristics, intellectual abilities Project manager, organizational structure and processes, and organizational culture and attitudes were identified. Also in the obstacles section, 120 separate concepts and 21 sub-criteria in the form of 6 main factors including insufficient knowledge of the project manager, skills inefficiency of the project manager, insufficient design and structure of the organization, Weakness of systematic actions of the organization, limited organizational resources and extra-organizational challenges were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Project success
 • Project failure
 • Project success drivers
 • Obstacles to project success
 • R&
 • D projects
 • RTO
 • acecr