تقویت روابط در شبکه‌های همکاری علم و فناوری: مطالعه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

بر اساس مطالعات متعدد یکی از عواملی که می‌تواند منجر به پایداری یک شبکه همکاری و تکامل آن در طی زمان شود، تقویت روابط در بین اعضاء شبکه است. بررسی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به عنوان یک شبکه با سابقه همکاری در حوزه علم و فناوری ایران در طی سال‌های 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی نشان دهنده افزایش پایداری این شبکه از منظر روابط در بین اعضاء شبکه است. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مهم موثر بر پایداری شبکه‌های همکاری است. برای دستیابی به این هدف وضعیت شبکه در سال‌های منتهی به 1394 و 1398 با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در هفت سرفصل همکاری با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان‌دهنده تقویت روابط در بین اعضای شبکه در طی سال‌های مورد بررسی است. برای شناسایی دلایل این بهبود، عوامل موثر بر تقویت روابط در بین اعضای شبکه با نگاه سرمایه اجتماعی شناسایی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت‌بندی شند. نتایج نشان می‌دهد عوامل برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت شبکه، تکامل شبکه، تجربه روابط پیشین با دیگر اعضای شبکه، برنامه‌ها و سیاست‌های مراکز عضو شبکه و مدت زمان عضویت یک عضو در شبکه به ترتیب بالاترین اولویت را در تقویت روابط در بین اعضاء شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strengthening Relationships in Science and Technology Collaborative Networks during four years Case study: Nanotechnology Laboratory Network

نویسندگان [English]

  • ُSeyyedhamed Mazarei 1
  • Reza Asadifard 2
  • Arman khaledi 2
  • Mahdi Pakzad Bonab 3
1 Researcher of Technology Studies Institute
2 Assistant Professor, Technology Studies Institute
3 Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy
چکیده [English]

According to several studies, one of the factors that can lead to the sustainability of a collaborative network and its evolution over time is the strengthening of relationships between network members. The study of nanotechnology laboratory network as a network with a history of cooperation in the field of science and technology in Iran during 1394-1398 using social network analysis shows the increase in the sustainability of this network in terms of relationships between network members. Therefore, this study seeks to identify important factors affecting the sustainability of collaborative networks. The status of the network in the years leading to 1394 and 1398 compared using social network analysis in seven areas of cooperation to achieve this goal. The factors affecting the strengthening of relationships between network members were identified from the social capital view and prioritized using the TOPSIS method to identify the reasons for this improvement. The obtained results show that to strengthen relationships between members of nanotechnology laboratory network, factors of programs and policies of network management, network evolution, the experience of previous relationships with other network members, programs and policies of network members, and network membership duration, respectively, are in the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative Networks
  • Sustainability of network
  • Social network analysis
  • Social capital
  • Iran Nanotechnology Laboratory Network