دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، اسفند 1401 
از تداوم سمند ملی تا تسلای ایرانی: سناریوهای توسعه صنعت خودرو در ایران

صفحه 88-117

رضا نقی زاده؛ نیما شیوندی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ منوچهر منطقی؛ سعید زرندی