بهبود خروجی‌های نوآوری با تمرکز بر شاخص انگیزش کارآفرینی: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج‌فارس./ نویسنده مسئول مکاتبات nematolahi@pgu.ac.ir

2 دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه شیراز، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج‌فارس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی امکان بهبود خروجی‌های نوآوری ایران با تمرکز بر عوامل اثرگذار بر شاخص انگیزش کارآفرینی با استفاده از رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی پرداخته و برای توضیح رابطه مبهم میان کارآفرینی و نوآوری، از شاخص انگیزش کارآفرینی استفاده کرده است. بدین منظور، داده‌های پژوهش از گزارش‌های بین‌المللی کارآفرینی و نوآوری استخراج و سپس روابط علی و معلولی میان متغیرها با استفاده از نرم‌افزار ونسیم DSS طراحی و در بازه‌ی زمانی 1387-1419 برای ایران شبیه‌سازی شد. پس از اعتبارسنجی الگوی پژوهش، سیاست‌های بهبود شاخص‌های خروجی‌های نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد، برخلاف پژوهش‌هایی که نشان دادند، فساد به‌عنوان روان‌ کننده چرخ اقتصاد، محرکه خوبی در جهت افزایش کارآفرینی فرصت­گرا از طریق اثرات رشوه، می‌باشد، رابطه میان فساد با نسبت کارآفرینان فرصت‌گرا به اجباری، معکوس و دوطرفه است؛ بنابراین، سیاست‌های کنترل فساد نظیر ثبات سیاسی اثر قابل‌توجهی بر بهبود امتیاز شاخص انگیزش کارآفرینی و خروجی‌های نوآوری دارند. این پژوهش نشان می‌دهد در زمان اعمال سیاست‌های حمایتگر نظیر آزادی کسب‌وکار، رقابت، فساد را کاهش می‌دهد. چراکه کارآفرینان فرصت‌گرا، با تشدید رقابت محلی منجر به کاهش اخذ رانت توسط مقامات دولتی می‌شوند؛ بنابراین کارآفرینی فرصت‌گرا نسبت به اجباری، شرایط ارتقاء رقابت، تغییرات نهادی و کنترل فساد را فراهم می‌سازد و منجر به ارتقاء نوآوری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving innovation outputs by focusing on the entrepreneurial motivation index: System dynamics approach

نویسندگان [English]

  • zaeimeh nematolahi 1
  • bahare maleki 2
  • Abdolmajid Mosleh 3
1 Corresponding Author: Assistant Professor at Business Administration, Business and Economic, Persian Gulf University, Bushehr, Iran. nematolahi@pgu.ac.ir
2 PhD in Systems Management, Shiraz University, Iran.
3 Associate Professor at Persian Gulf University, Iran.
چکیده [English]

In order to explain the ambiguous relationship between entrepreneurship and innovation, the present study has used the entrepreneurship motivation index and to investigate the possibility of improving Iran's innovation outputs by focusing on the factors affecting the motivation index. A systematic model is presented. the system model data were extracted from international entrepreneurship and innovation reports and then causal relationships between variables were simulated using Vensim DSS software and in the period 2008-2040. After ensuring the performance of the model based on validation tests, policies to improve innovation output indicators for Iran were reviewed. The results showed that, contrary to studies that emphasized that corruption as a lubricant of the wheel of the economy, is a good driver to increase opportunity entrepreneurship through the effects of bribery, the relationship between corruption and the ratio of entrepreneurship with opportunistic motivation to necessity motivation, inverse and two-way. Thus, anti-corruption policies such as political stability have a significant effect on improving the entrepreneurial motivation index and innovation outputs. This research illustrated that competition reduces corruption when implementing supportive policies such as business freedom. This is because opportunistic entrepreneurs are reducing government officials rent-seeking by intensifying local competition. Thus, opportunistic rather than necessity entrepreneurship provides the conditions for promoting competition, institutional change, and controlling corruption, and leads to the promotion of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Outputs
  • Entrepreneurial Motivation Index
  • Opportunity and Necessity Entrepreneur
  • System ‎Dynamics
Ades, A., & Di Tella, R. 1999. Rents, competition, and corruption. American economic review, 89(4), 982-993.
Alexeev, M., & Song, Y. 2013. Corruption and product market competition: An empirical investigation. Journal of Development Economics, 103, 154-166.
Aparicio, S., Urbano, D., & Audretsch, D. 2016. Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: Panel data evidence. Technological Forecasting and Social Change, 102, 45-61.
Anokhin, S., & Schulze, W. 2009. Entrepreneurship, innovation and corruption. Journal of Business Venturing, 24, 465–476.
Anokhin, S., & Wincent, J. 2012. Start-up rates and innovation: A cross-country examination. Journal of International Business Studies, 43(1), 41-60.‏
Angulo-Guerrero, M. J., Pérez-Moreno, S. & Abad-Guerrero, I. M. 2017. How economic freedom affects opportunity and necessity entrepreneurship in the OECD countries. Journal of Business Research, 73, 30-37. ‏
Avnimelech, G., Zelekha, Y. & Sharabi, E. 2014 . The effect of corruption on entrepreneurship in developed vs nondeveloped countries. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 20(3), 237-262.
Boudreaux, C. J., Nikolaev, B. N., & Klein, P. 2019. Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions. Journal of Business Venturing, 34(1), 178-196.
Block, J. H., Kohn, K., Miller, D., & Ullrich, K. 2015. Necessity entrepreneurship and competitive strategy. Small Business Economics, 44(1), 37-54.
Burma, A. P. D. Z. A. 2015. The Global Innovation Index: Insight for Turkey with time series analysis. In Information and Knowledge Management (Vol. 5, No. 3, 179-204).
By, J., & Labak, H. 1996. Feedback and behavioral system. Journal of System Review, 15, 56-68.
Choi, K. H., Kwak, S. I., & Kim, S. W. 2006. A Dynamic Analysis of Technological Innovation Using System Dynamics. Korean Management Science Review, 23(1), 87-113.
Davidsson, P., & Honig, B. 2003. The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331.
Doğan, E. 2016. The effect of innovation on competitiveness. Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, (24), 60-81.
Dutta, S., Lanvin, B. & Wunsch-Vincent, S. eds. 2020. Global innovation index 2020: Who Will Finance Innovation?.
Elhennawi, K. 2016. Factors affecting business informality among Egyptian opportunity entrepreneurs: An exploratory study. Journal of Developmental Entrepreneurship, 21(04), 1650026.‏
Emerson, P. M. 2006. Corruption, competition and democracy. Journal of Development Economics, 81(1), 193-212.
Estrin, S., Korosteleva, J. & Mickiewicz, T. 2016. Which institutions encourage entrepreneurial growth aspirations? Journal of Business Venturing, 28(4): 564–580.
Fagerberg, J. a. 2004. Innovation and catching-up, ch. 19. in J. Fagerberg, D. C. Mowery and R.R. Nelson (eds.), Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford.
Frenkel, A., & Maital, S. 2014. Mapping national innovation ecosystems: Foundations for policy consensus. Edward Elgar Publishing.
Fuentelsaz, L., González, C., Maícas, J. P., & Montero, J. 2015. How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship.  Business Research Quarterly, 18(4), 246-258. ‏
Gabrielsson, J., Politis, D. & Dahlstrand, Å.L. 2013. Patents and entrepreneurship: the impact of opportunity, motivation and ability. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 25, 19(2), 142-166.
Gaglio, C. M., & Katz, J. A. 2001. The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16(2), 95-111.‏
Gault, F. 2018. Defining and measuring innovation in all sectors of the econom. Research Policy, 47, 617-622.
GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute). 2017. GEI (Global Entrepreneurship Index) 2017 Executive Report. Available at: https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/.
GEM (Global Entrepreneurship Monitor). 2008. Global Entrepreneurship Monitor 2008 Executive Report. Available at:
GEM (Global Entrepreneurship Monitor). 2008-2020. Global Entrepreneurship Monitor 2008 to 2020 Executive Reports. Available at: https://www.gemconsortium.org/.
GEM (Global Entrepreneurship Monitor). 2018/2019. Global Entrepreneurship Monitor 2018 Executive Report. Available at: https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50213.
GII (Global Innovation Index). 2011-2020. The Global Innovation Index 2010 to 2020 Executive Reports. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/.
Hagedoorn, J. 1996. Innovation and entrepreneurship: Schumpeter revisited. Industrial and Corporate Change, 5(3), 883–896.
Hasan, Z., Parameswar, N., & Ongsakul, V. 2022. Multilevel analysis of factors influencing innovation through m-TISM approach. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 14(1), 72-105.‏
Han, T. 2014. Institutional context and entrepreneurial dynamism: Corruption, distance to frontier, perceived opportunity and entrepreneurial activity. The University of Texas at El Paso.
Hooks, D., Davis, Z., Agrawal, V., & Li, Z. 2022. Exploring factors influencing technology adoption rate at the macro level: A predictive model. Technology in Society, 68, 101826.‏
Kawabata, M. K., & Junior, A. S. C. 2020. Innovation and institutions’ quality: a comparative study between countries. International Journal of Innovation Science.
Krueger Jr, N., & Dickson, P. R. 1994. How believing in ourselves increases risk taking: Perceived self‐efficacy and opportunity recognition. Decision sciences, 25(3), 385-400.‏
Mrożewski, M. & Kratzer, J. 2017. Entrepreneurship and country-level innovation: Investigating the role of entrepreneurial opportunities. The Journal of Technology Transfer, 42(5), 1125-1142.
Mota, A., Braga, V. & Ratten, V., 2019. Entrepreneurship motivation: Opportunity and necessity. In Sustainable Entrepreneurship (pp. 139-165). Springer, Cham.
Muzurura, J. 2019. Does corruption really affect the growth of entrepreneurship in Zimbabwe?. International Journal of Emerging Trends in Social Sciences, 5(1), 33-46.
Nakara, W.A., Messeghem, K. & Ramaroson, A. 2019. Innovation and entrepreneurship in a context of poverty: a multilevel approach. Small Business Economics, pp.1-17.
Nikolaev, B.N., Boudreaux, C.J. & Palich, L. 2018. Cross‐country determinants of early‐stage necessity and opportunity‐motivated entrepreneurship: accounting for model uncertainty. Journal of Small Business Management, 56, 243-280.
Petrakis, P. E. 2014. The construction of opportunity entrepreneurship function. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(2), 207-230. ‏
Prim, A.L., Filho, L.S., Zamur, G.A.C. & Di Serio, L.C. 2017. The relationship between national culture dimensions and degree of innovation. International Journal of Innovation Management, 21(01), p.1730001.
Razavi, S. M., Ghasemi, R., Abdullahi, B., & Shafie, H. 2012. Relationship between innovation and business sophistication: A secondary analysis of countries global competitiveness. European Journal of Scientific Research, 79(1), 29-39.
Reynolds, P., Camp, M., Bygrave, W., Autio, E., & Hay, M. (2002). Global entrepreneurship monitor 2001 executive report. Boston, MA: Global Entrepreneurship Research Association, Babson College.
Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., ... & Chin, N. 2005. Global entrepreneurship monitor: Data collection design and implementation 1998–2003. Small business economics, 24(3), 205-231.‏
Salas-Velasco, M. 2018. Production efficiency measurement and its determinants across OECD countries: The role of business sophistication and innovation. Economic Analysis and Policy, 57, 60-73.
Samadi, A. H. 2019. Institutions and entrepreneurship: unidirectional or bidirectional causality?. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 1-16.
Samadi, A. H., & Togha, S. 2019. The effect of property rights on entrepreneurship: Evidence from some factor-driven, efficiency-driven, and innovation-driven Countries. Iranian Journal of Economic Studies, 8(1), 27-51.‏
Sambharya, R., & Musteen, M. 2014. Institutional environment and entrepreneurship: An empirical study across countries. Journal of International Entrepreneurship, 12(4), 314-330.
Schoen, H. 2018. Modeling the innovation ecosystem and development of a dynamic innovation index.
Sendra-Pons, P., Comeig, I., & Mas-Tur, A. 2022. Institutional factors affecting entrepreneurship: A QCA analysis. European Research on Management and Business Economics, 28(3), 100187.
Sterman, J.D. 2000. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. McGraw-Hill, Boston.
Suchart, T. 2017. Factors influencing opportunity driven nascent entrepreneurs in Europe and Asia. European Research Studies, 20(3A), 774.
Terjesen, S. & Szerb, L. 2008. Dice Thrown from the Begining? An Empirical Investigation of Determinants of Firm Level Growth Expectations. Estudio de Economia, 35(2), 153-178
Theil, H. 1966. Applied economic forecasting. Amsterdam, North Holland Publishing.
Transparency International. 2008-2020. Corruption Perception Index 2008-2020  Executive Report. Available at: transparency.org/research/cpi/overview.
‏‏van der Zwan, P., Thurik, R., Verheul, I. & Hessels, J. 2016. Factors influencing the entrepreneurial engagement of opportunity and necessity entrepreneurs. Eurasian Business Review, 6(3), 273-295.
WEF (World Economic Forum). 2010-2020. The Global Competitiveness 2010-2020 Executive Report. Available at: https://reports.weforum.org/.
Wennekers, S., van Stel, A., Thurik, R., & Reynolds, P. 2005. Nascent entrepreneurship and the level of
economic development. Small Business Economics, 24, 293–309.
Williams, C.C., Martinez-Perez, A. & Kedir, A. M. 2016. Does bribery have a negative impact on firm performance? A firm level analysis across 132 developing countries. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 22(3): 398-415.
World Bank. 2008-2019.The Good Governance Index 2008-2019 Executive Report. Available at: https://info.worldbank.org/governance/wgi/.
Wong, P., Ho, Y., & Autio, E. 2005. Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from
GEM data. Small Business Economics, 24, 335–350.
Wyrwich, M., Stuetzer, M., & Sternberg, R. 2016. Entrepreneurial role models, fear of failure, and institutional approval of entrepreneurship: A tale of two regions. Small Business Economics, 46(3), 467-492.
Zali, M., Najafian, M., Colabi, A. 2014. System dynamics modeling in entrepreneurship research: A review of the literature. International Journal of Supply and Operations Management, 1(3), 347-370.
 
اسمی­خانی، فاطمه و حقیقی راد، فرزاد. 1395. توسعه مدل پویا برای تحلیل فساد اداری در ایران. مجلس و راهبرد، 23(88)، 107-134.
حاجی حسینی، حجت‌الله و صادقیان، فاطمه. 1395. شاخص‌های نوآوری جهانی و بررسی نقاط ضعف و قوت ایران در این شاخص‌ها. فصلنامه صنعت و دانشگاه، 9(34)، 21-45.
خوش‌طینت، بهناز؛ شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ شجاعی‌شاد، مصطفی و مرادی، علی. 1398. تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان. مدیریت نوآوری، 8(4)، 151-171.
دباغ افروز، رزیتا؛ بافنده زنده، علی‌رضا و پاسبانی، محمد. 1399. ایجاد اکوسیستم نوآوری در بخش سلامت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. آینده‌پژوهی مدیریت، 31(2)، 206-185.
دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران. 1391. ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در ایران بر اساس الگوی دیده‌بان جهانی کارآفرینی (نتایج پایش 2012 دیده‌بان جهانی کارآفرینی). بازیابی شده از
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=48576.
زبیری، هدی؛ موتمنی، مانی و رئیسی، عاطفه. 1398. رانت منابع طبیعی و کارآفرینیِ ضرورت یا فرصت. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10(37)، 111-124.
ملکی، بهاره؛ رعنایی کردشولی، حبیب اله؛ مصلح شیرازی، علینقی و موسوی حقیقی، محمدهاشم. 1399. توسعه‌ شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها. توسعه کارآفرینی، 12(4)، 601-620.
رعنایی کردشولی، حبیب اله و ملکی، بهاره.1400. توسعه پیچیدگی کسب‌وکار در اکوسیستم کارآفرینانه ایران: رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی‌شناسی سیستم‌ها، تهران.
مصلح ‌شیرازی، علنقی و خلیفه، مجتبی. 1396. شبیه‌سازی و سیاست‌گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی. مدیریت دارایی و تامین مالی، 5(2)، 69-92.
مودتی، مهدیه؛ ترابی، تقی؛ محمودزاده، محمود و معمارنژاد، عباس. 1397. عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصت‌گرا و رشد اقتصادی به روش گشتاور تعمیم‌یافته. توسعه کارآفرینی، 11(3)، 521-539.