شناسایی و دسته‌بندی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم‌نوآوری اجتماعی در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری عمومی، استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران.mahdi_abdolhamid@iust.ac.ir

چکیده

 هم‌نوآوری اجتماعی رویکرد نوینی است که به دنبال حل مسائل جامعه و ارائه خدمات عمومی از طریق همکاری و مشارکت شهروندان  است. برای تحقق و پیاده‌سازی هم‌نوآوری اجتماعی در بخش عمومی لازم است که ابزارها و سازوکارهای مناسب شناسایی شوند و با کاربست درست آن‌ها تحول و نوآوری در حل مسائل و ارائه خدمات عمومی انجام شود. پژوهش حاضر باهدف شناسایی ابزارها و سازوکارهای تحقق هم‌نوآوری اجتماعی در بخش عمومی شکل‌گرفته است. روش پژوهش حاضر، روشی کیفی مرور نظام‌مند ادبیات است. در مرور نظام‌مند ادبیات ابتدا ۱۱۱ اثر علمی شناسایی شدند و پس از طی مراحل مختلف بررسی و پالایش منابع،  49  اثر علمی انتخاب شدند و با روش ترکیب مضمونی، مفاهیم اولیه و مقوله‌ها استخراج شدند. با تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها،  ۵8 ابزار هم‌نوآوری اجتماعی در چهار گونه ابزارهای سازمانی، ابزارهای قانونی، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای اطلاعاتی (نرم و هوشمند) شناسایی و طبقه‌بندی شدند. با بررسی ابزارهای مختلف مشخص شد که برای تحقق هم‌نوآوری اجتماعی بایستی مجموعه ابزارها را باتوجه‌به شرایط و اقتضائات نظام خط‌مشی‌گذاری و نظام اداری بخش عمومی استفاده کرد و از به‌کارگیری ابزارهای اقتداری و بوروکراتیک که تلازمی با هم‌نوآوری اجتماعی ندارند، اجتناب کرد و تمرکز بر ابزارهای سازمانی واسطه‌ای با مدیریت بخش خصوصی و کسب‌وکار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and classification of social co-innovation tools and mechanisms in the public sector

نویسندگان [English]

  • mohammad abdolhosseinzadeh 1
  • Mahdi Abdolhamid 2
1 Ph.D in Public Administration, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Management and Science and Technology Philosophy Department, Progress Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology mahdi_abdolhamid@iust.ac.ir
چکیده [English]

Social co-innovation is a new approach that seeks to solve society's problems and provide public services through the cooperation and participation of citizens. To implement social co-innovation in the public sector, it is necessary to identify appropriate tools and mechanisms. The current research was formed with the aim of identifying the tools and mechanisms of implementing social co-innovation in the public sector. The present research method is a qualitative method of systematic literature review. In the systematic review of literature, 111 scientific works were first identified and after various stages of review and refinement of sources, 49 scientific works were selected and extracted by thematic combination method, basic concepts and categories. By analyzing the findings, 58 social co-innovation tools were identified and classified into four types of organizational tools, legal tools, economic tools, and information tools (soft and smart). By examining different tools, it was found that in order to realize social co-innovation, the set of tools should be used according to the conditions and requirements of the policy-making system and the public sector administrative system, and avoid the use of authoritarian and bureaucratic tools that are not compatible with social co-innovation, and focus on intermediate organizational tools. be managed by the private sector and business

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social innovation
  • social co-innovation
  • co-creation
  • policy tools
  • open innovation
Abhari Kaveh, Elizabeth J Davidson and Bo Xiao, 2017. Co-Innovation Platform Affordances Developing a Conceptual Model and Measurement Instrument. Industrial Management & Data Systems 873–95. https://doi.org/10.1108/IMDS-05-2016-0156.
Andion, Carolina; Ronconi, Luciana; Moraes, Rubens Lima; Gonsalves, Aghata Karoliny Ribeiro; Serafim, Lilian Brum Duarte ,2017. Civil society and social innovation in the public sphere: a pragmatic perspective. Revista de Administração Pública, 51(3), 369–387. doi:10.1590/0034-7612143195
Anil, B. D. M. G. N. D., Zhang, T. C., Kandampully, J., & Bilgihan, A. ,2015. Motivations for customer engagement in online co-innovation communities (OCCs): A conceptual framework. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 6, 3, 311-328.
Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. ,2019. Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals. Research Policy, 48, 3, 789-798.
Bekkers, V. J. J. M. ,2014. Innovation in the public sector: Linking capacity and leadership. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Bekkers, V.J.J.M., Edelenbos, J., Nederhand, J., Steijn, A.J., Tummers, L.G.|info:eu-repo/dai/nl/341028274, Voorberg, W.H., Edelenbos, J, ... Steijn, A.J. ,2014. The social innovation perspective in the public sector: co-creation, self-organization and meta-governance. Palgrave McMillan.
Bekkers, Victor; Tummers, Lars, 2018. Innovation in the public sector: Towards an open and collaborative approach. International Review of Administrative Sciences, 84(2), 209–213. doi:10.1177/0020852318761797 
Buchheim, Laurin; Krieger, Alexander & Arndt, Sarah ,2019. Innovation types in public sector organizations: a systematic review of the literature. Management Review Quarterly, Springer, vol. 70(4), pages 509-533–. doi:10.1007/s11301-019-00174-5
Bugshan, H. ,2015. Co-innovation: the role of online communities. Journal of Strategic Marketing, 23, 2, 175-186.
Cai, Y., Ferrer, B. R., & Lastra, J. L. M. ,2019. Building university-industry co-innovation networks in transnational innovation ecosystems: Towards a transdisciplinary approach of integrating social sciences and artificial intelligence. Sustainability . 11, no. 17: 4633. https://doi.org/10.3390/su11174633
collaborative-innovators, 2021. Collaborative Innovation between Startups and the Public Sector. collaborative-innovators. Available at: https://collaborative-innovators.org/assets/files/Collaborative-Innovation-between-Startups-and-the-Public-Sector.pdf.
CORREIA, SUZANNE ÉRICA NOBREGA; OLIVEIRA, VERONICA MACARIO DE; GOMEZ, CARLA REGINA PASA ,2016. Dimensions of social innovation and the roles of organizational actor: the proposition of a framework. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 17(6), 102–133. doi:10.1590/1678-69712016/administracao.v17n6p102-133
Dawson, P., & Daniel, L. , 2010. Understanding social innovation: a provisional framework. International Journal of Technology Management = Journal International De La Gestion Technologique, 51, 1, 9.
Fox, C.; Grimm, R. , 2015. The role of social innovation in criminal justice reform and the risk posed by proposed reforms in England and Wales. Criminology and Criminal Justice, 15(1), 63–82. doi:10.1177/1748895813511832 .
Fox, Chris; Jalonen, Harri; Baines,Sue & Bassi, Andrea , 2019. Co-creation of Public Service Innovation - Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Tech. Turku University of Applied Sciences
Fraczkiewicz-Wronka, A., & Wronka-Pospiech, M. ,2018. How practices of managing partnerships contributes to the value creation-Public-social partnership perspective. Sustainability (switzerland), 10, 12.)
Gaoqing, Wu ,2018. On the Status and Function of Judicial Justice in Social Governance Innovation. Social Sciences in China, 39(3), 130–148. doi:10.1080/02529203.2018.1483108 
Gasco-Hernandez, M., Sandoval-Almazan, R., Gil-Garcia, J.R. ,2017. Open Innovation and Co-creation in the Public Sector: Understanding the Role of Intermediaries. In: , et al. Electronic Participation. ePart 2017. Lecture Notes in Computer Science(), vol 10429. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64322-9_12
Goldenberg, M., Kamoji, W., Orton, L., & Williamson, M. ,2009. Social innovation in Canada: An update. Ottawa: Canadian Policy Research Networks.
Gouillart, F. and Hallett, T., 2022. Co-Creation in Government (SSIR). [online] Ssir.org. Available at: <https://ssir.org/articles/entry/co_creation_in_government#> [Accessed 8 April 2022].
Guaipatin, Carlos. , 2014. How to Promote High-Impact Innovations through Social Innovation Funds: A Call for Public-Private Partnerships. Inter-American Development Bank.
Hagan, Margaret , 2019. Participatory Design for Innovation in Access to Justice. Daedalus, 148(1), 120–127. doi:10.1162/daed_a_00544  .
Howaldt, J., & Schwarz, M. , 2010. Social innovation: Concepts, research fields and international trends. Dortmund: Sozialforschungsstelle Dortmund.
Jacobs, H. ,2013. Co-innovation through multiple social identity processes: The story of a South African co-op owned business. European Business Review, 25, 1, 42-64.
Kallio, K., Lappalainen, I., & Tammela, K. ,2013. Co-innovation in public services: Planning or experimenting with users?. Innovation Journal, 18, 3; 1-16.
Kallio, K., Lappalainen, I., & Tammela, K., 2013. Co-innovation in public services: Planning or experimenting with users? The Innovation Journal18(3). https://www.innovation.cc/scholarly-style/18_3_7_kallio_inovate-public-serve.pdf
Kumari, R., Lee, B.-H., Choi, K., Kumari, R., Lee, B.-H., Choi, K., & Kwon, K.-S. ,2020. Co-creation for social innovation in the ecosystem context: The role of higher educational institutions. Sustainability (switzerland), 12, 1, 1-21.
Lee, S. M., Olson, D. L., & Trimi, S. , 2012. Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision London Then Bradford-, 50, 5, 817-831.
McKinsey & Company, 2021. New Allies: How governments can unlock the potential of social entrepreneurs for the common good.  Ashoka, Catalyst 2030, Echoing Green, Schwab Foundation and the Skoll Foundation.
Mogstad, A.K., Høiseth, M., & Pettersen, I.N. ,2018. Co-creation and co-design in Public Service Innovation : A review of how to encourage employee engagement https://www.semanticscholar.org/paper/Co-creation-and-co-design-in-Public-Service-%3A-A-of-Mogstad-H%C3%B8iseth/6a78b150e1ac277d59d4168bc71038d4f49830fa
MULGAN, G. ,2006. The process of social innovation. Innovations, 1, 2, 145-162.
Mulgan, G. ,2012. The Theoretical Foundations of Social Innovation. In: Nicholls, A., Murdock, A. (eds) Social Innovation. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230367098_2
Mulgan, G., & National Endowment for Science, Technology and the Arts (Great Britain). ,2007. In and out of sync: The challenge of growing social innovations. London: NESTA.
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., Sanders, B., & University of Oxford. ,2007. Social innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated. London: Young Foundation.
Mulyaningsih, H. D., Gatot, Y., & Bambang, R. ,2014. Initial conceptual model of knowledge-based social innovation. World Applied Sciences Journal, 30,
Mumford, M. ,2002. Social Innovation: Ten Cases From Benjamin Franklin. Creativity Research Journal, 14, 2, 253-266.
Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. ,2010. The open book of social innovation. London: Young Foundation.
Nicholls, A., Murdock, A. ,2012. The Nature of Social Innovation. In: Nicholls, A., Murdock, A. (eds) Social Innovation. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230367098_1.
OECD, 2014. Innovating the Public Sector: from Ideas to Impact. OECD Conference Centre, Paris.
Paschen, Jana-Axinja & Ayre, Margaret & King, Barbara & Reichelt, Nicole & Nettle, Ruth. ,2021. Shaking it up: The realities of ‘doing’ co-innovation in a privatised agricultural advisory and extension system. Journal of Rural Studies.87. 338-351. 10.1016/j.jrurstud.2021.09.003.
Phills Jr., J. A., Deiglmeier, K., & Miller, D. T. ,2008. Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, 6(4), 34–43. https://doi.org/10.48558/GBJY-GJ47
Ramadani, Veland; Anggadwita, Grisna; Welsh, Dianne H.B.; Permatasari, Anggraeni ,2020. Social innovation in public sector services. International Journal of Public Sector Performance Management, 6(3), 416–. doi:10.1504/ijpspm.2020.107770.
Schroer, A. , 2021. Social Innovation in Education and Social Service Organizations. Challenges, Actors, and Approaches to Foster Social Innovation. Frontiers in Education, 5.
Scupola, A., Fuglsang, L., Gallouj, F., & Vorre, H. A. , 2021. Understandings of Social Innovation within the Danish Public Sector: A Literature Review. Administrative Sciences, 11, 2, 49.
Sinclair, S. P. , 2018. Social innovation, social enterprise, and local public services: Undertaking transformation?. Social Policy & Administration, 52, 7, 1317-1331.
Toivonen, M., & Saari, E. ,2019. Human-Centered Digitalization and Services. Springer Singapore.
Unceta, A., Castro-Spila, J., & Garcia, F. J. , 2017. The three governances in social innovation. Innovation: the European Journal of Social Science Research, 30, 4, 406-420.
Voorberg, W. H.; Bekkers, V. J. J. M.; Tummers, L. G. ,2014. A Systematic Review of Co-Creation and Co-Production: Embarking on the social innovation journey. Public Management Review, (), 1–25. doi:10.1080/14719037.2014.93050.
Hood, C., & Margetts, H. Z. , 2007. The tools of government in the digital age. Houndmills {etc.: Palgrave Macmillan.
Capano, G., & Howlett, M. ,2020. A modern guide to public policy. Cheltenham Northampton, MA Edward Elgar Publishing.
Thomas, J., & Harden, A. ,2008. Methods for The Thematic Synthesis of Gualitative Research in Systematic Review. BMC Medical Research Methodology. 8, (45) (2008). https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45.
Mobin Dehkordi, A., Keshtkar Haranki, M., 2015. Social Innovation: An Exploration of Conceptualization Based on the Content Analysis of Definitions. Innovation Management Journal,; 4(2): 115-134(In Persian).
Afrouznia, A., Jandaghi, G., Zaraee Matin, H. , 2022.  Identifying the challenges influencing social innovation in the context of a social organization (Case study: Imam Khomeini Relief Foundation). Innovation Management Journal; 11(1):35-60. (In Persian).
Chitsazian, A., Sadeghikia, M. A, 2019. Public Participation in Social Innovation. Innovation Management Journal; 8(1): 1-20. (In Persian).
افروزنیا، ع., جندقی، غ. و زارعی متین، حسن. ، 1401. شناسایی چالش‌های مؤثر بر نوآوری اجتماعی در بستر یک سازمان اجتماعی (موردمطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره)). مدیریت نوآوری، 11(1)، 35-60.
مبین دهکردی، ع. و کشتکار هرانکی، م. ،1394. نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم‌سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف. مدیریت نوآوری، 4(2)، 115-134.
چیت‌سازیان، ع. و صادقی کیا، م. ، 1398. مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی. مدیریت نوآوری، 8(1)، 1-20.