عوامل مؤثر بر موفقیت شتاب دهنده های حوزه زیست فناوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ظهور پدیده شتابدهنده ها مسیری نوین پیش روی کارآفرینان و کسب‌و‌کارهای نوپا گذاشته است. ویژگی های خاص حوزه زیست فناوری و همچنین جدید بودن مفهوم شتابدهنده ها در ایران، شناخت عوامل موفقیت این موسسات را ضروری می نماید. در فرایند انجام این پژوهش، بیست عامل کلیدی موفقیت در حوزه مورد نظر با مطالعه پژوهش های پیشین و مصاحبه های صورت گرفته با مدیران و خبرگان شتاب دهنده های زیست فناوری که می تواند باعث موفقیت شتاب دهنده ها شود، شناسایی گردید. پس از طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه منتخب و جمع آوری نظرات، با استفاده از آزمون دوجمله ای تعداد یازده عامل مهم در چهار مرحله آگاهی، انتخاب و ثبت‏نام، برنامه شتابدهی و در نهایت روز نمایش شناسایی گردید. عواملی همچون اهداف استراتژیک شتاب دهنده برای توسعه و حمایت از تیم ها، معیارهای بررسی تیم ها بر اساس ایده، توانایی و جذابیت توسط شتاب دهنده، خدمات ارائه شده توسط شتاب دهنده به تیم ها، نحوه اجرای برنامه آموزش و میزان انعطاف پذیری آن نسبت به زمان استقرار تیم ها، دسترسی شتاب دهنده به شبکه بازارها، مشتریان و سرمایه گذاران در طول برنامه شتابدهی و عامل دسترسی به شبکه سرمایه گذاران برای تزریق سرمایه بعد از پایان برنامه به تیم های خروجی برخی از عوامل مهم را شکل می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of the Biotechnology Accelerators in Iran

نویسندگان [English]

  • mehdi Goudarzi 1
  • Mohammad Naghi zadeh 1
  • ehsan biglar 2
1 Allameh Tabataba'i University
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Accelerators are a relatively new type of institutions which support entrepreneurial ecosystem across the world that rapidly grows and they offer the necessary services to startups in the early stages of their development. The emergence of this phenomenon has opened up a new path in front of the entrepreneurs and in a short period of time, the startups have developed very quickly. Identifying success factors of accelerators can minimize failure of the startups.
The determinants of success in the field of biotechnology accelerators, has shaped the main question of this research. After reviewing literature, interviewing with managers and experts in the field of biotechnology, twenty factors have been identified. After designing the questionnaire and distributing it among selected statistical sample, by using Binomial test, the important success factors have been identified. Some factors such as strategic intent of accelerator for development and teams’ support, teams’ investigaton criteria of ideas and capabilities, presented services to the teams, training programs, accessibility to market, customer and investor networks through and after the accelerating program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerator
  • Biotechnology
  • Incubators
  • Success Factor
  • Startup
 
AERTS et al. (2007). Critical role and screening practices of European business incubator. Technovation, 27(5).
Barrehag, Barrehag, L., Fornell, A., Larsson, V., Mardstrom, V., Vestergard, V., et al. (2012). Accelerating Success: A Study of Seed Accelerators and Their Defining Characteristics. Gothenburg,: CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.
Bergek and Norrman. (2008). Incubator best practice: a framework. Technovation, 28.
Blank. (2006). The Four Steps to the Epiphany: Successful Strategies for Products that Win (second ed.). Lulu.com .
Blank, S. and B. Dorf. (2012). The Startup Owner's Manual,. K&S Ranch (publishers),.
Bound and Miller. (2011). ‘The Startup Factories: The rise of accelerator programmes to support new technology ventures. London: NESTA.
Butcher. (2011). Seed camp named top European Accelerator, with Startup boot campclosing in TechCrunch Europe, Hot topics.
Carr. (2012). Are Accelerators Losing Speed. Fast Company. Retrieved 8 6, 2016, from http://www.fastcompany.com/3000036/techstars-david-tisch-highly-recommends-well-techstars.
Carr, A. (2012). Are Accelerators Losing Speed. Fast Company. Retrieved 8 6, 2016, from http://www.fastcompany.com/3000036/techstars-david-tisch-highly-recommends-well-techstars.
Christiansen. (2009). Copying Y Combinator: A Framework for developing Seed Accelerator Programmes. Cambridge: University of Cambridge.
Christiansen. (2009). Copying Y Combinator: A Framework for developing Seed Accelerator Programmes. Cambridge: University of Cambridge.
Clarysse, B. , B., & Yusubova, A. (2014). Success factors of business accelerators. Technology Business Incubation Mechanisms and Sustainable Regional Development.
Cohen. (2014). What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels. Innovations: Technology, Governance, Globalization , 8(3-4), 19-25.
Dempwolf, C., Auer, J., & D'lppolito, M. (2014). Innovation Accelerators:. Small Business Administration, Office of Advocacy.
Drof, R., & Byers, T. (2005). Technology ventures: From idea to enterprise. New York: McGraw-Hill.
Hoffman, D., & Radojevich-Kelley, N. (2012). Analysis of Accelerator Companies: An Exploratory Case Study of Their Programs, Processes, and Early Results. Small Business Institute Journal.
Isabelle, D. (2013). Key Factors Affecting a Technology Entrepreneur’s Choice of Incubator or Accelerator. Technology innovation management review.
isfahanplus. (1396). https://isfahanplus.ir. Retrieved 2 5, 1396, from https://isfahanplus.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
Kim, J.-H., & Wagman, L. (2012). Early-Stage Financing and Information Gathering: An Analysis of Startup Accelerators.
Konczal. (2012). Evaluating the Effects of Accelerators? Not So Fast. Forbes,. Retrieved 6 16, 2016, from http://www.forbes.com/sites/kauffman/2012/08/08/evaluating-the-effects-of-accelerators-not-so-fast.
Lall et al. (2013). Bridging the “Pioneer Gap”: The Role of Accelerators in Launching High-Impact Enterprises. Innovations: technology, governance globalization,, 8, 105-137.
Miller, P., & Bound, K. (2011). The Startup Factories: The rise of accelerator programmes to support new technology ventures. Nesta.
Norton, p. P. (2005). Biotechnology in India. Drug discovery today, 10(16).
Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J. (2016). Understanding a new generation incubation model: The accelerator. Technovation.
Peng, X., & Zhang, G. (2008). The Moderating Effect of Governance Form on the Relationship between Corporate Technological Entrepreneurship Activities and Corporate Financial Performance: An Empirical Study on Chinese High-Tech Firms. Cape Town: PICMET.
Smytan. (2012). Where to get help and money for startups in California. The complete guide: Angel investors, accelerators, incubators for seed and early-stage funding.
Teague. (2000). Technopreneurs. Design News, 55(14).
اعیانی ثانی, ا., & شریف, ح. (1393). سرعت بخشی فرآیند تجاریسازی فناوری های تجارت الکترونیک از طریق ایجاد و توسعه شتاب دهنده کسب و کار. دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری. تهران.
تابش و همکاران. (1394). شناخت دره سیلیکون. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلمی ایران.
صالحی, م. (1396). تعداد شرکتهای دانش بنیان در حوزه زیست فناوری. Retrieved شهریور 15, 1396, from خبرگزاری مهر: mehrnews.com/news/4080408
صیادی تورانلو، , ح., منصوری،, ح., & جمالی، , ر. (1387). شناسایی و رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه ای با رویکرد فازی (مطالعه مورد: کتابخانه های دانشگاه یزد. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, 11(44).
قاسم شربیانی، رادفر و عابدی. (1389). الگوی مناسب تجاری سازی زیست فناوری در حوزه محیط زیست. کنفرانس مدیریت فناوری. تهران: انجمن مدیریت فناوری.
سلطانی لرگانی. (1388). ارزیابی کارایی زیست فناوری در کشف علمی جرایم (با تاکید بر فناوری DNA). کارآگاه, 6(2).