دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، شهریور 1397، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

واکاوی مفهوم و ابعاد دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر رویکرد فراترکیب

صفحه 1-24

عفت نوروزی؛ جواد مشایخ؛ مصطفی محسنی کیاسری