دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 1397، صفحه 1-200 
الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران

صفحه 119-152

مجید حسنی پارسا؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب ا... طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده