خوشه‌بندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری بالا و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

باتوجه به اهمیت نوآوری، امروزه سازمان‌ها در تلاش اند با ارتقای آن به مزیت رقابتی و سهم بیشتر بازار دست پیدا کنند.در چنین شرایطی، افزایش قابلیت‌های یادگیری سازمان می‌تواند بهترین راه برای دستیابی به این موفقیت و همچنین بهره‌برداری از فرصت‌ها و انواع مختلف نوآوری باشد. بدین منظور شناسایی سبک‌های مختلف یادگیری و نوآوری کمک بسزایی در این امر دارد لذا در تحقیقات پیشین دو سبک نوآوری و یادگیری از طریق علم، فناوری و نوآوری (STI)و یادگیری از طریق انجام، استفاده و تعامل (DUI) مورد بررسی قرارگرفته شده اند. در این تحقیق نیز سعی شده است با شناخت الگوهای یادگیری و نوآوری در728 شرکت فعال در دوحوزه با سطح فناوری بالا (صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات) و متوسط(صنعت نفت و گاز و قطعه سازی خودرو) در ایران به عنوان یک کشوردرحال توسعه زمینه‌ای در راستای اتخاذ سیاست‌های توسعه و ارتقای توانمندی نوآوری را فراهم نماید. لذا با تبیین شاخص‌های مناسب ارزیابی الگوهای یادگیری با روش تحلیل کلاس پنهان، چهار خوشه 1-سبک یادگیری تلفیقیDUI متوسط+ STI خوب، 2-سبک یادگیری DUI،3-سبک یادگیری تلفیقی(STI+DUI) قوی،4-سبک یادگیری STI متوسط شناسایی شده است.در آخر تاثیر الگوهای فوق بر عملکرد شرکت ها با روش رگرسیون لجستیک، مورد آزمون قرار گرفته و مشخص می شود سازمان‌هایی که از سبک یادگیری تلفیقی STI+DUI تبعیت می کنند از موفقیت بیشتری در رشدمالی، گستردگی عرضه کالا و نوآوری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and clustering modes of learning and innovation in high technology and medium technology firms

نویسندگان [English]

  • Somayeh Sohrabi 1
  • Mahdi Mohammadi 2
1 Department of Technology management, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 2 Assistant Professor,Technology Managementو University of Tehran
چکیده [English]

Today,Regarding to the importance of innovation, organizations are trying to promote it to gain competitive advantage and market share. In such circumstances, organizational learning capabilities can be the best way to achieve this success and take advantage of opportunities and creating innovation in different forms. In this regard, different modes of learning and innovation is important. In this article has been tried by identification and clustering of learning modes in 728 firms active in high-tech(ICT) and medium-tech (Oil&Gas, Automotive parts manufacturer) industry in Iran as a developing country to help development policies making and innovation capabilities improvement. Therefore, by defining appropriate indicators to assess learning modes by latent class method,four clusters of 1-Average DUI+STI, 2-DUI, 3-Strong(STI+DUI) 4-Moderate STI, have been recognized. Finally, the effect of the above modes on the performance of firms with logistic regression, analysed and identified So as a result we found organizations with combined STI+DUI, have achieved more success in financial growth,export and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STI
  • DUI
  • Clustering
  • Learning modes
  • Latent Classs Analysis
Amara, N., Landry, R., Becheikh, N. and Ouimet, M., 2008. Learning and novelty of innovation in established manufacturing SMEs. Technovation, 28(7), pp. 450-463.
Apanasovich, N., 2016. Modes of innovation: a grounded meta-analysis. Journal of the Knowledge Economy, 7(3), pp. 720-737.
Apanasovich, N., 2014. The impact of business innovation on innovation performance: the case of Belarus. Doctoral dissertation, Deusto University.
Aslesen, H.W., Isaksen, A. and Karlsen, J., 2012. Modes of innovation and differentiated responses to globalisation a case study of innovation modes in the Agder region, Norway. Journal of the Knowledge Economy, 3(4), pp. 389-405.
Chen, J. and Guo, A., 2010. An empirical study on the relationship between the STI/DUI Learning and technological innovation performance in Chinese's industries. In International Schumpeter Society Conference (Vol. 120).
Corricher, N., Cusmano, L. and Morrison, A., 2011. Competitive strategies and innovation modes in KIBS: Evidence from Lombardy. University of Padua, pp. 18-19.
Fitjar, R.D. and Rodríguez-Pose, A., 2013. Firm collaboration and modes of innovation in Norway. Research Policy, 42(1), pp. 128-138.
Gokhberg, L., Kuznetsova, T. and Roud, V., 2012. Exploring Innovation Modes of Russian Companies: what does the diversity of actors mean for policymaking?. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 01/STI/2012 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2156347 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2156347
González-Pernía, J.L., Parrilli, M.D. and Peña-Legazkue, I., 2015. STI–DUI learning modes, firm–university collaboration and innovation. The Journal of Technology Transfer, 40(3), pp. 475-492.
González-Pernía, J.L., Parrilli, M.D. and Peña, I., 2012. Learning modes, types of innovation and economic performance (No. 2012-R01, pp. 1989-1288). Orkestra Working Paper Series in Territorial Competitiveness.
Isaksen, A. and Karlsen, J., 2010. Different modes of innovation and the challenge of connecting universities and industry: case studies of two regional industries in Norway. European Planning Studies, 18(12), pp. 1993-2008.
Isaksen, A. and Nilsson, M., 2013. Combined innovation policy: Linking scientific and practical knowledge in innovation systems. European Planning Studies, 21(12), pp. 1919-1936.
Jensen, M.B., Johnson, B., Lorenz, E. and Lundvall, B.Å., 2007. Forms of knowledge and modes of innovation. Research Policy, 36(5), pp. 680-693.
Lorenz, E. and Lundvall, B.Å. eds., 2006. How Europe's economies learn: coordinating competing models. Oxford University Press.
Lundvall, B.Å., 2007. National innovation systems—analytical concept and development tool. Industry and innovation, 14(1), pp. 95-119.
Lundvall, B.Ä. and Johnson, B., 1994. The learning economy. Journal of industry studies, 1(2), pp. 23-42.
Frenz, M. and Lambert, R., 2009. Exploring non-technological and mixed modes of innovation across countries. Innovation in Firms, pp. 69-110.
McCutcheon, A.L., 1987. Latent class analysis. SAGE Publications.
Othman Idrissia, M., Amaraa, N. and Landrya, R., 2012. SMEs’ degree of openness: the case of manufacturing industries. Journal of technology management & innovation, 7(1), pp. 186-210.
Parrilli, M.D. and Elola, A., 2012. The strength of science and technology drivers for SME innovation. Small Business Economics, 39(4), pp. 897-907.
Pater, R. and Lewandowska, A., 2015. Human capital and innovativeness of the European Union regions. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 28(1), pp. 31-51.
Tödtling, F., Lehner, P. and Kaufmann, A., 2006. Do different types of innovation require different kinds of knowledge interactions. In 46th European Congress of the European Regional Science Association.
Tödtling, F., Lehner, P. and Trippl, M., 2004. Knowledge intensive industries, networks, and collective learning.
Trigo, A. and Vence, X., 2012. Scope and patterns of innovation cooperation in Spanish service enterprises. Research Policy, 41(3), pp. 602-613.
Trigo, A., 2013. The nature of innovation in R&D-and non-R&D-intensive service firms: evidence from firm-level latent class analysis. Industry and Innovation, 20(1), pp. 48-68.
Parrilli, M.D. and Heras, H.A., 2016. STI and DUI innovation modes: Scientific-technological and context-specific nuances. Research Policy, 45(4), pp. 747-756.
OECD, 2011, Directorate for Science, Technology and Industry Economic Analysis and Statistics Division.
شجاعی،آرش. 1394. بررسی سازوکارهای یادگیری در نظام نوآوری فناورانه. پایان­نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.
محمدی، مهدی؛ باقری­مقدم، ناصر؛ شجاعی چرمینه، آرش،1396. "تحلیل سبک‌های یادگیری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه(  مطالعه موردی بخش فاوا ایران)"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، دوره نهم، شماره 1، صص. 53-68.
گزارش پیمایش نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1394.