تحلیل ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه سیاستها و راهبردها سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

2 پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعت ایران

3 دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

هدف این مقاله تحلیل وضعیت کنونی نظام نوآوری فناورانه بالگرد در ایران و شناسایی نقاط ضعف و مسایل آن است. برای این منظور از رویکرد ساختاری- کارکردی در ارزیابی نظامهای نوآوری، استفاده شده است. پیکره‌بندی ساختاری نظام با مطالعه اسناد و بهره‌گیری از نظر 6 نفر از خبرگان بالگرد، در چهار بعد بازیگران، تعاملات آنها، نهادها و فناوری (زیرساختهای آن) شناسایی و بررسی گردید. وجود شبکه قوی در بخش عرضه و تقاضای دولتی-دفاعی و شبکه ضعیف در تعاملات بخش خصوصی، مبادی سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری و تقاضای غیرنظامی از ویژگیهای ساختار نظام نوآوری بالگرد در ایران تشخیص داده شد. برای ارزیابی وضعیت کارکردهای نظام از ابزار پیمایش بهره گرفته شد و مشخص گردید که وضعیت کلی کارکردها در شرایط رو به ضعف قرار دارد و البته کارکردهای «انتشار دانش» و «بسیج منابع» ضعیفترین کارکردهای این نظام هستند. ضعف کارکرد انتشار دانش ناشی از مولفه‌هایی چون سطح مشارکت و رقابت پایین بازیگران و فضای انتشار دانش و فناوری محدود است. درباره بسیج منابع نیز مواردی چون عدم‌کفایت و توزیع نامناسب منابع مالی در تناسب با نیازها و اهداف نظام، به‌عنوان مهمترین علل ضعف این کارکرد، شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural-functional analysis of the Rotary Wing Technological Innovation System in Iran

نویسندگان [English]

  • Tahere Mir emadi 1
  • Mahdi Baharloo 2
  • Maryam Behzadirad 3
1 IROST
2 IROST
3 Faculty of Economics, Firuzkuh Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to analyze the current status of the Rotary Wing's Technology Innovation System (RWTIS) in Iran and identify its weaknesses and problems. For this purpose, a structural-functional approach has been used in evaluating innovation systems. The structural configuration of the system was studied and studied using six helicopter experts, in four dimensions of the actors, their interactions, institutions, and technology (its infrastructure). The presence of a strong network in the supply and demand segment of the public-defense and weak interactions of the private sector, policy-making and facilitators, and civilian demand were recognized as characteristics of the RWTIS’s structure in Iran. To assess the status of the functions of the system, the survey tool was used and it was found that the overall condition of the functions is in the weak and, of course, the functions of "knowledge diffusion" and "resource mobilization" are the weakest functions of this system. The weakness of the knowledge diffusion function is due to factors such as the level of participation and low competition of actors, and the space of diffusion of knowledge and technology. Regarding the mobilization of resources, the lack of financial resources and non-appropriate distribution of them in line with the needs and objectives of the system was identified as the main causes of the weakness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotary Wing
  • Technological Innovation System
  • Structural Analysis
  • Functional Analysis
Bell Helicopter. (n.d.). AMCP 706 Series: Engineering Design Handbook. USA: Bell Helicopter Textron.
Bergek, A., Jacobsson, S., Hekkert, M., & Smiths, K. (2007). Functionality of Innovation Systems as a Rationale for, and Guide to Innovation Policy. In R. Smiths, S. Kuhlmann, & P. Shapira, Innovation Policy, Theory and Practice. An International Handbook: Elgar Publishers.
Bergek, A.; Jacobsson, et al. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. Research Policy,Volume( 37), pp. 407-429.
Blanchard, B. (2004). Systems Engineering Management, 3rd Edition. USA: John Wiley & Sons.
Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics, 1(2), pp. 93-118.
Hekkert, M., Negro, S., & al, e. (2011). Technological innovation system analysis: A manual for analysts. Utrecht University - Faculty of Geosciences - C&M.
Hekkert, M.P.; Suurs, R.A.; et al. (2007). Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change. Technological forecasting and social change, 74(4),pp.  413-432.
Jacobsson, S., & Bergek, A. (2004). Transforming the energy sector: the evolution of technological systems in renewable energy technology. Industrial and corporate change, 13(5), pp. 815-849.
Markard, J., & Truffer, B. (2008). Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework. Research Policy Volume(37), pp. 596-615.
Musiolik, J., & Markard, J. (2011). Creating and shaping innovation systems: Formal networks in the innovation system for stationary fuel cells in Germany. Energy Policy, 39(4), pp. 1909-1922.
Nooteboom, B. (2000). Learning and innovation in organizations and economies. Oxford: Oxford University Press.
Russian Helicopters. (2014). Anuual Report'14, Around The World. Retrieved 2016, from Russian Helicopters: http://www.russianhelicopters.aero/upload/iblock/be2/be2083fffbdc38714b12bc020a046353.pdf
Smits, R., & Kuhlmann, S. (2004). The rise of systemic instruments in innovation policy. International Journal of Foresight and Innovation Policy,Volume(1), pp. 4–32.
Suurs, R., & Hekkert, M. (2009). Motors of sustainable innovation: Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems. Utrecht: Utrecht University.
Wieczorek, A. J., & Hekkert, M. P. (2012). Systemic instruments for systemic innovation problems: A framework for policy makers and innovation scholars. Science and Public Policy, 39(1), pp. 74-87.
Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A system failure framework for innovation policy design. Technovation, 25(6), pp. 609-619.
Yeasmin, S., & Rahman, K. F. (September 2012). 'Triangulation' Research Method as the Tool of Social. BUP JOURNAL, 1(1), pp. 154-163.
افخم‌نیا, ر., & بهارلو, م. (1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نوآوری، مطالعه موردی صنایع هوایی ایران. پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری. تهران: انجمن مدیریت فناوری ایران.
برآ, ش. م. (1394). کتاب جامع صنعت هوایی و فضایی ایران. تهران: مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری- کارگروه هوافضا.
بهارلو, م. (1395). پروژه تدوین طرح اجرایی ایجاد، شکل ‌گیری و توسعه شبکه همکاران صنعتی دانش‌بنیان در صنعت بالگرد کشور، گزارش فاز یک: بررسی و تحلیل اجمالی طرح تجاری بالگرد ملی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بالگرد ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
بهارلو, مهدی. (1395). پروژه تدوین طرح اجرایی ایجاد، شکل ‌گیری و توسعه شبکه همکاران صنعتی دانش‌بنیان در صنعت بالگرد کشور، گزارش فاز چهار: تبیین زنجیره ارزش و خوشه‌های صنعتی- فناورانه در صنعت بالگرد ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
حسینی, س., محمدی, م., & حاجی‌حسینی, ح. (تابستان 1395). عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم‌های پیچیده (Cops)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(5) ،صص.  159-186.
حیرانی, ح., قدسی‌پور, س., باقری‌مقدم, ن., & کریمیان, ح. (1393). تحلیل پویای کارکردی- ساختاری توسعه فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه؛ مورد‌مطالعه: فناوری تولید همزمان برق و حرارت. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(2)، صص. 49-80.
ستاد توسعه هوافضا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. (1391). سند جامع توسعه هوافضای کشور. تهران: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
کزازی, ا., طباطباییان, س., امیری, م., & شیرازی‌شایسته, م. (بهار 1393). بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری و توسعه خوشه بالگرد کشور. مدیریت نوآوری، 3(1) ،صص. 23-45.
مجلس شورای اسلامی. (1396). قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی). بازیابی در 10 21, 1396، از شناسنامه قانون: https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579
محمدی, م., طباطباییان, س. ح., الیاسی, م., & روشنی, س. (1392). تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوتکنولوژی در ایران. سیاست علم و فناوری، سال 5 (4)، صص. 19-32.
نبوی, ب., ثقفی, ف., & محمدی, م. (زمستان 1396). شناسایی موانع و چالشهای شکل‌گیری نظام نوآوری در بخش هوانوردی عمومی ایران. مدیریت فردا، 16صص.  297-312.