دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1397، صفحه 1-200 
آینده نگاری تاثیر فناوریهای همگرا بر سیاستهای دولت در قابلیت آفرینی نوآورانه

صفحه 131-160

هدایت کارگر شورکی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ علی محمد سلطانی؛ حبیب زارع