نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری در خلق مزیت رقابتی شرکت های دانش بنیان نوپا با تعدیل گری عملکرد تجاری سازی فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جنوب، تهران، ایران.

3 استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق به کارگیری بهره ور از منابع سازمانی و ارتقا پیوسته قابلیت نوآوری به مزیت رقابتی دست یابند. مهم است که بدانیم عملکرد تجاری سازی فناوری به عنوان مهم ترین مرحله مدیریت فناوری، چقدر می تواند تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل کند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‌ نوپا با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عملکرد تجاری سازی فناوری است. ابـزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر 166 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مراکز رشد می باشند که از میان 166 مدیر ارشد آن ها، تعداد نمونـه بـا اسـتفاده از فرمول کوکران و با توجه به اطمینان از برگشت پرسشـنامه کـافی128 نفـر تعیـین شـد، کـه در نهایت 117 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده برای تحلیل جمع آوری گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد، که نتایج به‌صورت‌ مدل‌سازی‌ معادلات‌ساختاری‌ و به‌روش‌ حداقل‌ مربعات‌ جزئی‌(به‌وسیله نرم‌افزارSmart PLS) استخراج‌ شده‌ است. یافته‌ها‌ نشان‌ می‌دهند که منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا‌ تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین عملکرد تجاری سازی فناوری، تاثیر منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Resources and Innovation Capability in Creating the Competitive Advantage of Knowledge Based Companies: The moderating role of Technology Commercialization Performance

نویسندگان [English]

  • Hossein Shirazi 1
  • Gholamreza Hashemzadeh 2
  • reza radfar 3
  • Taghi Torabi 4
1 Ph.D. Student In Technology Management, Department of Management, Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof, Department of Management , South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Full Prof, Department of Management, Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof, Department of Economy, Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

knowledge-based companies can achieve competitive advantage through employing productivity from organizational resources and continuously upgrading innovation capability. In this regard, it is important to understand how the technology commercialization performance as the most important stage in technology management can moderating the impact of innovation capability and organizational resources on competitive advantage. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of innovation capability and organizational resources on the competitive advantage of startup companies by considering the moderating variable of technology commercialization performance. The statistical population of This study was 166 top managers in growth stage of centers of growth of science and technology parks and the sample size was selected according to Cochran's formula by stratified random sampling method to ensure the retum of number of 128 respondents was completed. Finally, 117 questionnaires were collected and entered into the analysis stage. The present research is applied in a practical, descriptive and survey-oriented way. The results are extracted by structural equations modeling using partial least squares (by Smart PLS software). The findings show that innovation capabilitiy and organizational resources are effective on the competitive advantage of Knowledge Based Companies, as well as the moderating role of the technology commercialization performance in the impact of innovation capabilities and organizational resources on the competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Organization Resource
  • Innovative Capability
  • Technology Commercialization Performance
  • Competitive Advantage
  • Knowledge-Based Start-Up Companies"
ATUAHENE-GIMA, K. & LI, H. 2004. Strategic decision comprehensiveness and new product development outcomes in new technology ventures. Academy of Management Journal, Volum(47), pp. 583-597.
CACCIOLATTI, L. & LEE, S. H. 2016. Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of market orientation, marketing strategy and organisational power. Journal of Business Research, Volum(69), pp. 5597-5610.
CAMISÓN, C. & VILLAR-LÓPEZ, A. 2014. Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of business research, Volum(67), pp. 2891-2902.
CHEN, C.-J. 2009. Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance. Journal of Business research, Volum(62), pp. 93-103.
CHEW, D. A., YAN, S. & CHEAH, C. Y. 2008. Core capability and competitive strategy for construction SMEs in China. Chinese Management Studies, Volum(2), pp. 203-214.
CLULOW, V., GERSTMAN, J. & BARRY, C. 2003. The resource-based view and sustainable competitive advantage: the case of a financial services firm. Journal of European Industrial Training, Volum(27), pp. 220-232.
DISTANONT, A. & KHONGMALAI, O. 2018. The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences.
HAGEDOORN, J. & CLOODT, M. 2003. Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators? Research policy, Volum(32), pp. 1365-1379.
HANEDA, S. & ITO, K. 2018. Organizational and human resource management and innovation: Which management practices are linked to product and/or process innovation? Research Policy, Volum(47), pp. 194-208.
JEYAVELU, S. 2007. Organizational identity and sustainable competitive advantage: combining resource based view and configuration approach.
KEEGAN, W. J. & SCHLEGELMILCH, B. B. 2001. Global marketing management: A European perspective, Pearson education.
KHALIL, T. 2000. Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation: McGraw-Hill Science. Engineering & Mathematics.
KIM, S. K., LEE, B. G., PARK, B. S. & OH, K. S. 2011. The effect of R&D, technology commercialization capabilities and innovation performance. Technological and Economic Development of Economy, Volum(17)pp. 563-578.
LEE, J.-S. & HSIEH, C.-J. 2010. A research in relating entrepreneurship, marketing capability, innovative capability and sustained competitive advantage. Journal of Business & Economics Research, Volume(8), pp. 109-119.
LI, Y., LI*, L., LIU, Y. & WANG, L. 2005. Linking management control system with product development and process decisions to cope with environment complexity. International Journal of Production Research, Volume(43), pp. 2577-2591.
LIN, Y., WANG, Y. & KUNG, L. 2015. Influences of cross-functional collaboration and knowledge creation on technology commercialization: Evidence from high-tech industries. Industrial marketing management, Volum(49),pp. 128-138.
LUMPKIN, G. T. & DESS, G. G. 1996. Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of management Review, Volum(21), pp. 135-172.
NAJAFI-TAVANI, S., NAJAFI-TAVANI, Z., NAUDÉ, P., OGHAZI, P. & ZEYNALOO, E. 2018. How collaborative innovation networks affect new product performance: Product innovation capability, process innovation capability, and absorptive capacity. Industrial Marketing Management.
PORTER, M. E. & TEISBERG, E. O. 2004. Redefining competition in health care. Harvard business review, pp. 64-77.
REAMER, A. 2003. Technology transfer and commercialization: their role in economic development. www. eda. gov/PDF/eda_ttc. pdf.
ROMIJN, H. & ALBALADEJO, M. 2002. Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in southeast England. Research policy, Volum(31), pp. 1053-1067.
SADRI, G. & LEES, B. 2001. Developing corporate culture as a competitive advantage. Journal of Management Development, Volum(20), pp. 853-859.
SARANGA, H., GEORGE, R., BEINE, J. & ARNOLD, U. 2018. Resource configurations, product development capability, and competitive advantage: An empirical analysis of their evolution. Journal of Business Research, Volume(85), pp. 32-50.
SIGERA, I. & CAHOON, S. 2018. Processes Adopted to Integrate Intangible Resources in Global Acquisitions among Container Lines: Perceptions of Acquirer and Acquired. The Asian Journal of Shipping and Logistics, Volume(34)pp. 1-11.
TEECE, D. J. 2009. Dynamic capabilities and strategic management: Organizing for innovation and growth, Oxford University Press on Demand.
TEECE, D. J., PISANO, G. & SHUEN, A. 1997. Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, Volum(18), pp. 509-533.
ZAHRA, S. A. & NIELSEN, A. P. 2002. Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic Management Journal, Volum(23), pp. 377-398.
ZHANG, M. & HARTLEY, J. L. 2018. Guanxi, IT systems, and innovation capability: The moderating role of proactiveness. Journal of Business Research, Volum(90), pp. 75-86.
پاک نیت،م، انصاری،ر و شاهین،آ،1395. تحلیل تاثیر توانمندی های نوآوری فناورانه بر تجاری سازی فناوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان استان اصفهان، نشریه مدیریت نوآوری، شماره3، صص59-84.
زندحسامی، ح و آشتیانی­پور،ز، 1392. تحلیل چگونگی تاثیر قابلیت‎های نوآوری‎های فناورانه بر رقابت پذیری شرکت‎های کوچک و متوسط، نشریه مدیریت نوآوری، شماره 2، صص 1-24.
حسین‌زاده‌شهری،م و شاهینی،ص،1397. تاثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی، نشریه کاوش­های مدیریت بازرگانی، شماره 19، صص123-141.
حقیقی کفاش،م، حاجی پور،ب، مظلومی، ن و مومنی، م،1390. مدل‌سازی قابلیت نوآوری سازمانی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، شماره 3، صص31-42.
خورشید،ص و نوجوان،ص،1394. تحلیل رقابت جویی و انتخاب استراتژی رقابتی مبتنی بر مدل نیروهای رقابتی پورتر، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده، مطالعات مدیریت صنعتی، شماره11، صص61-97.
خیاطیان،م.ص، طباطبائیان،س.ح، امیری،م و الیاسی،م، 1393. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران. نشریه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره 6، صص 57-74.
هاشم­زاده،ا، حاجی حسینی،ر، رادفر،ر و ملک­زاده،ک،1393. عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی­های نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران)، مدیریت نوآوری، شماره3، صص75-100.