کاوشی در توانمندسازهای ساخت محصولات پیچیده؛ شناسایی، اولویت‌بندی و تعیین روابط میان قابلیت‌های مورد نیاز در ساخت‌وتولید محصولات و سیستم‌های پیچیده (COPS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، ایران.

چکیده

محصولات و سیستم‌های پیچیده (COPS) نقش مهمی در صنعت، اقتصاد و فناوری کشورها ایفا می‌کنند. از طرفی دشواری توسعه و ساخت این محصولات به دلیل پیچیدگی فراوان و نیازمندی به دانش عمیق و سطح بالا ، سازمان‌ها را با چالش‌هایی روبرو نموده است. سازمان‌ها برای موفقیت در ساخت این محصولات احتیاج به شناخت عمیق قابلیت‌های موردنیاز دارند. به همین منظور پژوهش فعلی صورت گرفت تا از طرفی قابلیت‌ها و توانمندسازهای موردنیاز برای ساخت‌و تولید محصولات پیچیده را شناسایی نماید و از طرف دیگر به تجزیه و تحلیل روابط علی معلولی میان توانمندسازها بپردازد. تعیین اهمیت این عوامل جهت برنامه‌ریزی دقیق سازمان نیز هدف دیگر این پژوهش بوده است. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته قابلیت‌های مذکور شناسایی و با توزیع پرسشنامه‌ اعتبارسنجی شد. نهایتاً 10 قابلیت اصلی و 46 مولفه فرعی شناسایی و تائید شدند. در مرحله بعدی روابط فی‌مابین عوامل مذکور با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) تعیین و در چهار سطح افرازبندی شدند. به منظور تعیین اوزان و رتبه‌بندی عوامل نیز از ر تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد قابلیت‌های شبکه‌سازی، مدیریت‌پروژه‌های کلان، یکپارچه‌سازی و تعاملات در سطوح کلان از مهم‌ترین عوامل موثر در ساخت محصولات پیچیده بوده و تاثیرات زیربنایی بر سایر عوامل دارند. در پایان پس از ارائه جمع‌بندی، پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploration of Enablers for Complex Product Manufacturing; Identify, Prioritize and and Determine the Intermediate Relationships of Required Capabilities in Manufacturing of Complex Product Systems (COPS)

نویسندگان [English]

  • mohammad hosein karimi gavareshki 1
  • Jafar Gheidar-Kheljani 1
  • Pooria Karimi 2
1 Assistant Professor at Management and industrial department, faculty of malek ashtar university of technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Industrial Engineering, Management and Industrial Engineering Department, Malek Ashtar University of Technology,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Complex product systems (COPS) play an important role in industry, economics and technology of countries. On the other hand,Due to the complexity and the need for in depth and high level knowledge; organizations face challenges in Manufacturing and developing these products.To succeed in manufacturing of these products, organizations need to recognize the required capabilities.Therefore, the current research was conducted to identify the capabilities and enablers needed to manufacturing complex products And analyzes the causal relationships between these enablers.The other purpose of this study was to determine the importance of these factors for the accurate planning in the organization.For this purpose, with using the library studies and semi-structured interviews, the mentioned capabilities were identified and then validated by distributing the questionnaire. Eventually, 10 main factors and 46 sub-factors were identified. In the next step, with using Interpretative Structural Modeling (ISM) method , the relationships between these factors were determined and partitioned into four levels.Then ANP was used to determine the weights and ranking of factors.The research results show that networking capabilities, projects management, system integration and interactions at macro levels are the most important factors in manufacturing complex products and have underlying impacts on other factors. at the end of paper, after concluding the content, some suggestions were proposed for future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complex product systems (COPS)
  • Capability
  • Manufacturing
  • ANP
  • ISM
Anderson, D. M. 2014. Design for manufacturability: how to use concurrent engineering to rapidly develop low-cost, high-quality products for lean production: CRC press.
Blanchard, B. S., & Blyler, J. E. 2016. System Engineering Management: John Wiley & Sons.
Chen, J., Tong, L. and Ngai, E.W., 2007. Inter-organizational knowledge management in complex products and systems: Challenges and an exploratory framework. Journal of Technology Management in China, 2(2), pp.134-144.
DAU. 2010. Defense acquisition guidebook. Defense Acquisition University.
Davies, A. and Brady, T., 2000. Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions. Research policy, 29(7-8), pp.931-953.
Davies, A., Brady, T., Prencipe, A. and Hobday, M., 2011. Innovation in complex products and systems: implications for project-based organizing. In Project-Based Organizing and Strategic Management (pp. 3-26). Emerald Group Publishing Limited.
Davies, A. and Hobday, M., 2005. The business of projects: managing innovation in complex products and systems. Cambridge University Press.
DOD. 2012. Defense Manufacturing Management Guide for Program Managers. United States: United States Department of Defense.
Hardstone, G.A.P., 2004. Capabilities, structures and strategies re-examined: incumbent firms and the emergence of complex product systems (CoPS) in mature industries. Technology Analysis & Strategic Management, 16(2), pp.173-196.
Hobday, M., Davies, A. and Prencipe, A., 2005. Systems integration: a core capability of the modern corporation. Industrial and corporate change, 14(6), pp.1109-1143.
Hobday, M. and Rush, H., 1999. Technology management in complex product systems (CoPS)-ten questions answered. International Journal of Technology Management, 17(6), pp.618-638.
Igel, B. and Wei, Z., 2002. A framework to analyse the competence to innovate complex product systems in the stored program control switchboard industry. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2(6), pp.537-556.
Kiamehr, M., 2017. Paths of technological capability building in complex capital goods: The case of hydro electricity generation systems in Iran. Technological Forecasting and Social Change, 122, pp.215-230.
Kiamehr, M., Hobday, M. and Hamedi, M., 2015. Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems. Research Policy, 44(6), pp.1240-1251.
Kiamehr, M., Hobday, M. and Kermanshah, A., 2013. Latecomer systems integration capability in complex capital goods: the case of Iran’s electricity generation systems. Industrial and corporate change, 23(3), pp.689-716.
Kossiakoff, A., Sweet, W.N., Seymour, S.J. and Biemer, S.M., 2011. Systems engineering principles and practice (Vol. 83). John Wiley & Sons.
Lee, J.J. and Yoon, H., 2015. A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research Policy, 44(7), pp.1296-1313.
Li, M., Liu, H. and Zhou, J., 2018. G-SECI model-based knowledge creation for CoPS innovation: the role of grey knowledge. Journal of Knowledge Management, 22(4), pp.887-911.
Madni, A.M. and Sievers, M., 2014. Systems integration: Key perspectives, experiences, and challenges. Systems Engineering, 17(1), pp.37-51.
Majidpour, M., 2016. Technological catch-up in complex product systems. Journal of Engineering and Technology Management, 41, pp.92-105.
Modrak, V. 2018. Mass customized manufacturing: theoretical concepts and practical approaches.
Naghizadeh, M., Manteghi, M., Ranga, M., & Naghizadeh, R. 2016. Managing integration in complex product systems: The experience of the IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change.
Ngai, E.W., Jin, C. and Liang, T., 2008. A qualitative study of inter‐organizational knowledge management in complex products and systems development. R&d Management, 38(4), pp.421-440.
Nightingale, P., 2000. The product–process–organisation relationship in complex development projects. Research Policy, 29(7-8), pp.913-930.
Oshri, I. and Newell, S., 2005. Component sharing in complex products and systems: challenges, solutions, and practical implications. IEEE transactions on engineering management, 52(4), pp.509-521.
Park, T.Y., 2012. How a latecomer succeeded in a complex product system industry: three case studies in the Korean telecommunication systems. Industrial and corporate change, 22(2), pp.363-396.
Park, T.Y. and Ji, I., 2015. From mass production to complex production: case of the Korean telecom equipment sector. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 22(1), pp.78-102.
Park, T.Y. and Kim, J.Y., 2014. The capabilities required for being successful in complex product systems: case study of Korean e-government. Asian Journal of Technology Innovation, 22(2), pp.268-285.
Patanakul, P., Kwak, Y.H., Zwikael, O. and Liu, M., 2016. What impacts the performance of large-scale government projects? International Journal of Project Management, 34(3), pp.452-466.
Prencipe, A., 2000. Breadth and depth of technological capabilities in CoPS: the case of the aircraft engine control system. Research policy, 29(7-8), pp.895-911.
Priest, J. and Sanchez, J., 2012. Product development and design for manufacturing: a collaborative approach to producibility and reliability. CRC Press.
Ren, Y.T. and Yeo, K.T., 2006. Research challenges on complex product systems (CoPS) innovation. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 23(6), pp.519-529.
Safdari Ranjbar, M., Park, T. Y., & Kiamehr, M. (2018). What happened to complex product systems literature over the last two decades: progresses so far and path ahead. Technology Analysis & Strategic Management, 30(8), 948-966.
Su, J. and Liu, J., 2012. Effective dynamic capabilities in complex product systems: experiences of local Chinese firm. Journal of Knowledge-based Innovation in China, 4(3), pp.174-188.
Thomassen, M. K., & Alfnes, E. 2017. Mass customization challenges of engineer-to-order manufacturing Managing Complexity (pp. 27-39): Springer.
Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. 2008. Product design and development (4ed.): Tata McGraw-Hill Education.
Wei, Z., & Igel, B. 2010. Competence to manage innovation in complex product systems.
Zhang, L., Lam, W., & Hu, H. 2013. Complex product and system, catch-up, and sectoral system of innovation: a case study of leading medical device companies in China. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 6(3), 283-302.
الیاسی، م.، شفیعی، م.، 1393. شبکه‌های نوآوری در محصولات با سیستم‌های پیچیده. دوفصلنامه توسعه فنّاوری صنعتی (23)، 39-31.
حافظ‌نیا، م.، 1393. روش‌های تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حسینی، س.ع.، محمدی، م.، و حاجی‌حسینی، ح.، 1395. عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(1)، 159-186.
صفدری‌رنجبر، م.، قیدرخلجانی، ج.، طهماسبی، س.، توکلی، غ.، 1395-الف. قابلیت‌های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(1)، 133-158.
صفدری‌رنجبر، م.، رحمان‌سرشت، ح.، منطقی، م.، قاضی‌نوری، س.س.، 1395-ب. پیشران‌های کسب و ایجاد قابلیت‌های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متأخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC). مدیریت نوآوری، 5(3)، 1-26.
صفدری‌رنجبر، م.، رحمان‌سرشت، ح.، منطقی، م.، قاضی‌نوری، س.س.، 1395-پ. الگوی ساخت و انباشت قابلیت‌های فناورانه تولید محصولات و سامانه‌های پیچیده در کشورهای درحال‌توسعه: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(3)، 9-38.
طلایی، ح.، عالم‌تبریز، ا.، فارسیجانی، ح.، 1396. تحلیل توانمندسازهای سیستم تولید انعطاف‌پذیر با رویکردهای مدل‌سازی ساختاری تفسیری و فرایند رتبه‌بندی تفسیری. مطالعات مدیریت صنعتی، 15(44)، 1-26.
مؤمنی، م.، 1393. مباحث نوین تحقیق در عملیات (ویرایش سوم). تهران: مؤلف.
مؤمنی، م.، فعال‌قیومی، ع.، 1389. تحلیل‌های آماری با استفاده از spss. تهران: کتاب نو.