شناسایی ابعاد و علل کاهش رضایت شرکت‌های دانش‌بنیان در همکاری با صندوق‌های مالی از نگاه مجریان و سیاستگذاران: مطالعه موردی صندوق نوآوری و شکوفایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری

چکیده

با شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان قلپ تپنده و محرک اصلی رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان از اهمیت فراوانی برخوردارند. با توجه به اهمیت این شرکت ها، شناسایی و برطرف ساختن چالش‌ها آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از چالش های جدی شرکت های دانش بنیان تأمین سرمایه مالی مورد نیاز آنها، متناسب با مرحله توسعه این شرکت ها می‌باشد که با توجه به ماهیت متفاوت فعالیت آنان نیاز به ساز و کارهای متفاوتی نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی دارد. درک لزوم تأمین سرمایه مالی در این شرکت‌ها اهمیت صندوق های تامین مالی حوزه فناوری همچون صندوق نوآوری و شکوفایی را افزایش داده است و نوع تعامل شرکت های دانش بنیان و صندوق های تامین مالی و افزایش رضایتمندی شرکت های دانش بنیان به یکی از مسائل سیاستی در حوزه نوآوری تبدیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش شناسی ترکیبی کمی و کیفی و با تمرکز بر استراتژی پژوهش مطالعه موردی، عوامل موثر بر کاهش رضایتمندی شرکت‌های دانش بنیان در همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی از نگاه مجریان و سیاستگذاران شناسایی و تحلیل شوند. در همین راستا، بر اساس 18 عامل مؤثر شناسایی شده و بررسی آن در صندوق نوآوری و شکوفایی، چارچوب عوامل موثر بر کاهش رضایتمندی شرکت‌های دانش بنیان در همکاری با صندوق های تامین مالی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying The Dimensions and Causes of Decline In Satisfaction Of Knowledge-Based Companies In Collaboration With The Fund's From The Perspective Of Executives And Policy Makers: A Case Study Of Innovation And Prosperity Fund

نویسندگان [English]

  • Reza Naghizadeh 1
  • mahdi Hajari 2
  • sajedeh basavand 3
1 Faculty member of NRISP
2 The student of Science and Technology Policy Making, Tehran University
3 Management of Technology, Allame Tabataba'i University
چکیده [English]

Since the concept of knowledge-based economy emerged, the knowledge-based firms, as a main driver of economic growth and development, has become more important. Therefore, identifying and solving their challenges is important too. One of the main challenges of knowledge-based firms is providing their essential funding which need different mechanisms because of their different nature from other enterprises. Understanding the importance of these firms funding, increase the importance of financing funds in technology such as the Innovation and Prosperity Fund. Thus the interaction knowledge-based firms with financial funding and increasing their satisfaction from getting services tailored to their needs has become one of the policy issues for financing funds in innovation area. In this regard, in this research, the affecting factors on reducing satisfaction of knowledge-based firms in cooperation with the Innovation and Prosperity Fund from the viewpoint of the executives and policymakers are identifiead and analyzed based on quantitative and qualitative combination methodology and focusing on the case study research strategy. In the first step, 18 factors that affect on reducing satisfaction of knowledge-based firms in cooperation with national financial funds were identified and classified in 6 categories. After that, based on case study research strategy, these factors are examined in the Innovation and Prosperity Fund and a framework, which shows the affecting factors on reducing satisfaction of knowledge-based firms in cooperation with the Innovation and Prosperity Fund from the viewpoint of the executives and policymakers , is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge-based firms
  • fund's
  • National innovation and prosperity fund
  • Decline in Satisfaction
Eisenhardt, . K. M., 1989. Building theories from case study research. Academy of management review, 14(4), pp. 532-550.
Jeston, J., Nelis, J. & Davenport, T., 2008. Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. s.l.:NV.
Kline, P., 2014. An easy guide to factor analysis. s.l.: Routledge.
Maswadeh, S. N., 2015. An evaluation of SMEs satisfaction toward Jordanian Islamic banks service quality. Procedia economics and finance, Volume 23, pp. 86-94.
Phan, P., Siegel, D. S. & Wright, M., 2005. Science parks and incubators: observations, synthesis and future research. Journal of Business Venturing, 20(2), pp. 165-182.
Saarenketo, S., Puumalainen, K., Kuivalai, O. & Kyläheiko, K., 2004. Dynamic knowledge-related learning processes in internationalizing high-tech SMEs. nternational Journal of Production Economics, 89(3), pp. 363-378.
Sabir, . R. I. et al., 2014. Factors affecting customer satisfaction in banking sector of Pakistan. International Review of Management and Business Research, 3(2), pp. 1014-1025.
Skordoulis, M. & Pekka-Economou, V., 2015. Analysis of the Factors Affecting Customers’ Satisfaction from the Greek Banks. Proceedings of eRA-10 International Scientific Conference: Economy I Session, pp. 32-40.
Tallon, P., Kraemer, K. & Gurbaxani, V., 2000. Executives’ Perceptions of the Business Value of Information Technology: A Process-Oriented Approach. Journal of Management Information Systems, 16(4), pp. 145-173.
Yin, R. K., 2003. Case Study Research, Design and Methods. s.l.:Sage Publications.
Yin, R. K., 2012. Applications of Case Study Research. s.l.: SAGE Publications, Inc .
ابوجعفری, ر. ا., الهی, ش., پیغامی, ع. و یاوری, ک., 1392. چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک: مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری. مدیریت نوآوری, 2(3), صص99-124.
احمدی, پ. و پوراشرف, ی. ا., 1386. مسیر رضایتمندی مشتری در بانک های تجاری. مدرس علوم انسانی, 11(3), صص 29-58.
بازایی, ق. و رضائیان , ن., 1394. بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان بانک شهر از ارائه خدمات و رابطه آن با وفاداری به برند (مورد مطالعه: شعب بانک شهر در تهران). فصلنامه مدیریت کسب و کار, جلد شماره 27, صص 27-46.
بشیری, ج., گیلوری, ع. و کولائیان, ف., 1394. میزان کاربست نتایج طرح‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از نگاه مجریان طرح‌ها. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات, 1(1), صص 47-68.
دهقان, ن. ا. و دهقان, . ک., ۱۳۸۸. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ها. اولین کنفرانس بازاریابی خدمات بانکی، تهران.
رادفر, ر. و خمسه, ع., 1387. تبیین تأثیر شبکه سازی تحقیق و توسعه بر افزایش ارزش در شرکت­های کوچک. رشد فناوری, 4(14), صص 2-12.
رنگریز, ح. و کرمی, ن., 1391. بررسی تاثیر رضایت و سهولت استفاده از وب سایت در افزایش سطح وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مثبت در خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت استان زنجان). مطالعات کمی در مدیریت, 3(1), صص 81-98.
روانبند, ف., 1384. بررسی عوامل اصلی ایجاد و افزایش اعتماد در بین مشتریان کلیدی سیستم بانکی (مورد پژوهشی: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین), تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س).
صندوق نوآوری و شکوفایی, 1395. عملکرد دو ساله صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت تدبیر و امید (1392-1394), تهران: صندوق نوآوری و شکوفایی.
صندوق نوآوری و شکوفایی, 1397. گزارش اجمالی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی, تهران: صندوق نوآوری و شکوفایی.
طبرسا, غ., رضائیان, ع. و نظرپوری, ا., 1391. طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان‌های دانش­بنیان. تحقیقات بازاریابی نوین, 2(1), صص 47-72.
عبدالوند, م. و عبدلی, ک., 1387. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت. مجله مدیریت بازاریابی, 3(5), صص 1-20.
عزیزی, م. و ملایجردی, م., 1396. روش های تأمین مالی کارآفرینی اجتماعی. تحقیقات مالی, 19(1), صص 119-138.
فخاری, ح., سلیمانی, د. و دارایی, م., 1392. بررسی اثرات تحریم های اقتصادی بر عملکرد شرکت­های دانش­بنیان کشور. سیاست علم و فناوری, 5(3), صص 1-16.
قاضی نوری نائینی, س. س., سرکیسیان, آ. و علیزاده, پ., 1388. دولت و کارآفرینی تکنولوژیک: مقدمه ای بر سیاست های حمایت از شرکت­های تازه تأسیس تکنولوژی محور. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
قاضی نوری, س. س., بامداد صوفی, ج. و ردائی, ن., 1396. چارچوب انتخاب ابزارهای تامین مالی بر اساس خوشه بندی شرکت­های دانش­بنیان. سیاست علم و فناوری, 9(2), صص 13-30.
قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات­دانش بنیان, 1389.تهران: مجلس شورای اسلامی.
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و موسسات دانش­بنیان, 1397. وب سایت کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان.   http://daneshbonyan.isti.ir [دستیابی در 1397].
کاوسی, س. و سقائی, ع., 1393. روشهای اندازه گیری رضایت مشتری. تهران: آمه.
گلعلی زاده, م., طباطبائیان, س. ح. ا. و زعفرانیان, ر., 1387. ارائه راهکار سیستمی ایجاد نهادهایی جهت تأمین مالی بنگاه های نوپا دانش­بنیان در ایران. پارک فناوری پردیس, جلد 17, صص 46-52.
گوهری, م., 1393. تعیین و طبقه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بانک. ماهنامه داخلی بانک اقتصاد نوین, صص 30-38.
محمدی, س., 1390. بررسی و رتبهبندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه 5 بانک ملت), مکان نشر نامشخص: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
محمدی, ع. و حسین زاده, ح., 1387. برنامه­ریزی راهبردی و نقش آن در تحول سازمان­های دانش­بنیان. فصلنامه مدیریت نظامی, جلد 31, صص 29-48.
مختاری, غ., 1387. روش های نوین مشتری­مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران. دانش بانکداری, جلد شماره 29 و 30, صص 46-48.
مسلمی, ن. و موسوی, ع., 1394. ارزیابی کیفیت برنامه­ریزی درسی از دیدگاه مجریان آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور. مهارت آموزی, 14(4), صص 57-68.
نقی زاده, ر., الهی, ش. و منطقی, م., 1395. الگوی توسعه نوآوری­های فناورانه در مناطق ایران؛ مطالعه موردی فناوری­های زیستی، نانو، اطلاعات و ارتباطات و هوایی. فصلنامه سیاست علم و فناوری, جلد 29, صص 43-60.