نویسنده = حجت الله حاجی حسینی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-124

ناصر نوروزی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ حجت الله حاجی حسینی


2. مدلسازى شکل گیرى نظام نوآورى فناورانه در بخش زیست فناورى ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختارى

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 40-21

مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ حجت الله حاجی حسینی؛ عطیه دلاور