خُردبنیان‌های توانمندی‌های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه‌های تولیدی (موردِمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی و نوآوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

با تغییر چشم‌انداز اقتصادی جهان به‌سوی اقتصادی مبتنی بر خدمات، نوآوری خدماتی از اهمیت فراوانی برای کسب و حفظ مزیت رقابتی در محیط کسب‌وکار روبه خدماتی‌شدن برخوردار است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های تولیدی نیز ملزم به اتخاذ استراتژی افزودن خدمات به سبد خود و درنظرگرفتن نوآوری خدماتی (علاوه بر نوآوری محصولی) هستند. اصلی‌ترین چالش در تغییر جهت‌گیری بنگاه‌های تولیدی از محصول‌محوری به محصول-خدمت‌محوری، مدیریت «توانمندی‌های پویای» موردِنیاز برای نوآوری خدماتی است. توانمندی‌های پویا، تحول و نوسازیِ فرآیندهای فعلی بنگاه را تسهیل کرده و انواع نوآوری را برای کسب تناسب بهتر با محیط متغیر ارتقا می‌دهند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی خُردبنیان‌های توانمندی‌های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه‌های تولیدی و تببین تعاملات فی‌مابین این خُردبنیان‌ها در بستر یک بنگاه تولیدی ایرانی (شرکت خودروسازی سایپا) است. بدین‌منظور، با مرور پیشینه‌ی موضوع، 14 خُردبنیان ذیل سه دسته توانمندی‌های پویا شناسایی شد. سپس نظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی با استفاده از ابزار پرسشنامه درباره ضرورت و میزان اهمیت هر خُردبنیان در نوآوری خدماتی، جمع‌آوری شد. در ادامه با روش دیمتل‌ فازی و مبتنی بر نظرخواهی از خبرگان اجرایی، شدت و جهت ارتباط متقابل میان این خُردبنیان‌ها در بستر شرکت خودروسازی سایپا به‌عنوان بنگاه تولیدی موردِمطالعه بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microfoundations of Dynamic Capabilities in Service Innovation of Manufacturing Firms (Studied Case: SAIPA Automotive Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdavi Mazdeh 1
  • Mostafa Jafari 1
  • Abdolmadjid Kahrizi 2
  • Atefeh Hosseini Khamseh Motlagh 3
1 Associate Professor , School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 PhD Student in Technology and Innovation Management, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 M.Sc. in Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Along the change of world economic vision to service-based economy, service innovation is considered as a significant factor in achieving and maintaining firm’s competitive advantage. In this situation, manufacturing firms are also required to adopt a strategy to develop services to their portfolio and consider service innovation (in addition to product innovation). The main challenge of manufacturing firms involved in shifting from "product orientation" to "product and service orientation", is management of dynamic capabilities for creating service innovation. Dynamic capabilities facilitate the transformation and renewal of firms’ current processes and enable all types of innovation to create a better fit with the environment. The purpose of this study is to identify microfoundations of dynamic capabilities in service innovation and explanation the interactions between these microfoundations in an Iranian manufacturing firm (SAIPA Automotive Company). Therefore, 14 microfoundations were identified in three dynamic capability categories through deep literature reviewing. Then, the opinion of the academic and executive experts was collected using a questionnaire about the necessity and importance of each microfoundations in service innovation. Based on the opinion of the executives, the intensity and interconnectivity between these microfoundations in the context of SAIPA Automotive Company as a manufacturing firm were studied through FUZZY DEMATEL technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servitization
  • Service Innovation
  • Dynamic Capabilities
  • Microfoundations
  • Manufacturing Firm