دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، بهمن 1398، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

خُردبنیان‌های توانمندی‌های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه‌های تولیدی (موردِمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)

صفحه 1-31

محمد مهدوی مزده؛ مصطفی جعفری؛ عبدالمجید کهریزی؛ عاطفه حسینی خمسه مطلق


تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

صفحه 151-171

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مصطفی شجاعی شاد؛ علی مرادی