تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

4 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده

توسعۀ صادرات غیرنفتی می‌تواند وضعیت اشتغال را سامان بخشیده و به تأمین منابع ارزی لازم برای واردات کمک نماید. همچنین، از مجرای قطع وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش ‌‌دهد. اما، تحقق این مهم در دنیای پر رقابت کنونی، نیازمند حمایت از ایده‌های خلاق، ساخت کالاها و خدمات جدید، مبتنی بر نیازها و سلایق مشتریان خارجی با استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین تولید و تجاری‌سازی آنها است که تحت عنوان نوآوری از آن یاد می‌شود. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر نهاده‌ها و ستاده‌های نوآوری را بر سهم بازار دو گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت (گروه نمونه) و کشورهای منتخب نوآور‌محور (گروه کنترل) از صادرات غیرنفتی جهان طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر نهاده‌ها و ستاده‌های نوآوری بر سهم بازار هر دو گروه از کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان مثبت و معنادار است. البته، ضریب تخمینی این متغیرها در کشورهای صادرکننده نفت بزرگتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Innovation on Market Share of Selected Countries from Non-Oil Exports of the World

نویسندگان [English]

  • Behnaz Khoshtinat 1
  • Abolfazl Shahabadi 2
  • Mostafa Shojaei Shad 3
  • Ali Moradi 4
1 Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
2 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran,
3 Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran,
4 MA of Economics, Islamic Azad University, Arak Branch, Iran,
چکیده [English]

The development of non-oil exports can regulate the employment situation and help to the provide of necessary foreign exchange resources for imports. It can also increase the resilience of the economy by cutting off dependence on foreign exchange earnings from oil exports. But to achieve this, in today's competitive world, It needs to support creative ideas, build new products and services, based on the needs and preferences of foreign customers using their new tools and methods of production and commercialization, referred to as innovation. Therefore, the present study attempted to examine the effect of inputs and outputs of innovation on the market share of two oil exporting selected countries (sample group) and Innovation -Driven Stage selected countries (control group) from non-oil global exports during the period 2007-2017. For this purpose, the research model was estimated using panel data and generalized method of moments in two groups of countries. The results showed that the effect of inputs and outputs of innovation on the market share of both groups of selected countries from non-oil world exports was positive and significant. Of course, the estimated coefficient of these variables is higher in oil-exporting countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Oil Exports
  • Innovation
  • Global Innovation Index
  • Innovation Input
  • Innovation output