دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، شهریور 1398، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه

صفحه 1-20

شهین بهور؛ نادر نادری؛ شهرام فتاحی


نگاشت عوامل مؤثر بر خلق پتنت با رویکرد فرا ترکیب

صفحه 129-166

محمد علی فرهنگ نژاد؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی مجیدپور