آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی،ایران.

3 دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 17 کشور نوآوری محور، طی سال های 2005 تا 2014، می باشد. در این پژوهش از داده های استاندارد آزادی اقتصادی موسسه فریزر، و داده های کارآفرینی دیده بان جهانی کارآفرینی، استفاده گردید و داده ها پانلی در محیط نرم افزار Eveiws9 و Stata14، به روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد و از بین شاخص های مورد بررسی، بیش ترین میزان تأثیر بر سطح فعالیت کارآفرینانه نوآورانه در 17 کشور نوآوری محور، توسط شاخص آزادی تجارت خارجی، تنظیم قوانین و مقررات و امنیت حقوق مالکیت برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Freedom and Innovative Entrepreneurial Activity

نویسندگان [English]

  • Shahin Behvar 1
  • Nader Naderi 2
  • Shahram Fattahi 3
1 M.A. of Entrepreneurship Management Razi University, Kermanshah
2 Assistant Professor of Management and Entrepreneurship at Razi University, Iran.
3 Associate Professor of Economics at Razi University, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of economic freedom on the level of entrepreneurial activity in 17 innovative countries, from 2005 to 2014. In this study, we used the standard Fraser Economic Freedom Data and Entrepreneurship Global Monitor Entrepreneurship data. The panel data was analyzed in the Eviews9 and Stata14 software environment by generalized least squares estimation and ordinary least squares. The results of this research show that economic freedom has a significant relation with the level of entrepreneurial activity Among the indicators surveyed, the most impact on the level of innovative entrepreneurial activity in 17 innovative countries has been estimated by the Foreign Trade Freedom Index, regulation of rules and regulations, and security of property rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Management
  • Economic Freedom
  • Innovative Entrepreneurship
Aghion, P., & Howitt, P., 1992. A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), pp. 323-352.
Anokhin, S., & Schulze, W. S., 2009. Entrepreneurship, innovation, and corruption. Journal of business venturing24(5), pp. 465-476.‏
Baumol, W., 1993. Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs. Cambridge: MIT Press.
Bradley. S.W and Klein. P.G.,2016. Institutions, Economic Freedom, and Entrepreneurship: The Contribution of Management Scholarship. Academy of Management Executive 30(3), pp. 211-221.
Chari, M. D. & Dixit, J., 2015. Business groups and entrepreneurship in developing countries after reforms, Journal of Business Research, 68(6), pp. 1359- 1366.
Dereli, D. D., 2015. Innovation management in global competition and competitive advantage. Procedia-Social and behavioral sciences, Volume (195), pp. 1365-1370.‏
Dutz, M.A., Ordover, J.A. & Willig, R.D.,2000. Entrepreneurship, access policy and economic development: lessons from industrial organization, European Economic Review, 44 (4), pp. 739-747.
Doran.J, McCarthy.N, O’Connor.M .,2018. The role of entrepreneurship in stimulating  economic growth in developed and developingcountries. Cogent Economics & Finance (2018), Volume (6), 1442093
Friedman, M., 1962. Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press.
Friedman, B. A., 2011. The relationship between governance effectiveness and entrepreneurship, International Journal of Humanities and Social Science, 1(17), pp. 221- 225.
Ferreira, J. J., Fayolle, A., Fernandes, C., & Raposo, M.,2017. Effects of Schumpeterian and Kirznerian entrepreneurship on economic growth: Panel data evidence. Entrepreneurship & Regional Development, Volume (29), pp. 27–50. https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1255431.
Henrekson, Magnus., 2005. Entrepreneurship: A Weak Link in the Welfare State? Industrial and Corporate Change 14 (3), pp. 437-467.
Hernán Herrera-Echeverri, Jerry Haar, Juan Benavides Estévez-Bretón., 2013. Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets. Journal of Business Research Volume (73), pp. 11-20.
Hidalgo, A., & Albors, J., 2008. Innovation management techniques and tools: a review from theory and practice. R&d Management38(2), 113-127.‏
Global Entrepreneurship Monitor., 2017. Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA). Data retrieved August 20, 2014, from: Key Indicators. http://www.gemconsortium.org/Data.
Johnson.S & McMillan. J & Woodruff. CH., 2002.  American Economic Association. The American Economic Review, Vol. 92, No. 5, pp. 1335-1356.
Kahn, K. B., 2018. Understanding innovation. Business Horizons61(3), 453-460.‏
Kuckertz. A, Berger. E.S.C, Mpeqa.A.,2016.The more the merrier? Economic freedom and entrepreneurial activity. Journal of Business Research. 69(4):1288-1293 · April 2016.
McMullen, J. S., Bagby, D. & Palich, L. E., 2008. Economic freedom and the motivation to engage in entrepreneurial action, Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5): 875- 895.
Reynolds Paul D. and Curtin Richard T.,2008. BusinessCreation in the United State: Panel Study of Entreprenurial.
Segerstrom, P.S, Anent, T.C.A., & Dinopoulos, E., 1990. A Schumpeterian model of the product life cycle. American Economic Review, 80 (5), pp. 1077-1091.
Sobel, R. S., Clark, J. R. & Lee, D. R., 2007. Freedom, barriers to entry, entrepreneurship, and economic progress, The Review of Austrian Economics, 20(4), pp. 221- 236.
Schumpeter, J.A. ,1911. The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press.
 Schumpeter, J.A. ,1942. Capitalism, socialism, and democracy. London: Harper Perennial.
Stam, E., & Nooteboom, B.,2011. 26 Entrepreneurship, innovation and institutions. Handbook of research on innovation and entrepreneurship, 421.‏
Wiseman, T., & Young, A. T., 2013. Economic Freedom, Entrepreneurship, & Income Levels: Some US State-Level Empirics. American Journal of Entrepreneurship6(1).‏
Wikhamn, W., 2019. Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, Volume (76), pp. 102-110.‏
جعفری صمیمی، احمد، آملی دیوا، کبری.،1389. بررسیرابطهآزادسازیاقتصادیباکاراییدولتدرکشورهایمنطقهخاورمیانهوشمالافریقا، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره چهارم، صص 15-37.
حافظ نیا، محمدرضا.،1380. مقدمه­ایبرروشتحقیقدرعلومانسانی، تهران، انتشارات سمت.
حیرانی، حسین، قدسی­پور، سیدحسن، باقری­مقدم، ناصر، کریمیان، حسن.،1393. تحلیل پویای کارکردی-ساختاری توسعه فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه؛ موردمطالعه: فناوری تولید هم‌زمان برق و حرارت، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 2، صص 49-80.
خلیلی­عراقی، سیدمنصور، گودرزی­فراهانی، یزدان.،1392. حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق)، دوره جدید سال نوزدهم، شماره 4، صص 1-27.
زالی، محمدرضا، رضوی، سیدمصطفی، یدالهی، جهانگیر و کردنائیج، اسدالله.،1389. ارزیابیوضعیتکارآفرینیدرایران، چاپ اول، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی.، 1390. بررسی و نقد شاخص­های جهانی آزادی اقتصادی(بنیاد هریتیج و موسسه فریزر). تهران.
میرجلیلی، سیدحسین.،1386. آموزه­های مکتب تاریخی برای تحلیل اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 26، صص 43-76.
هاشم­زاده، ابراهیم؛ حاجی­حسینی، حجت­الله؛ رادفر، رضا؛ ملک­زاده، کرامت.،1393. عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی­های نوآوری (مطالعه موردی یک مرکز پژوهشی صنعت هوایی در ایران). فصلنامه مدیریت نوآوری، سال سوم، شماره 1، صص 75-100.